Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Nasze osiągnięcia
Dokumenty
Pracownicy ZSP
Uczniowie
Bezpieczna+
Rada Rodziców
Informacje dla rodziców
Samorząd Uczniowski
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019
Pedagog
Biblioteka (ul.Świętej Kingi)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka (ul.Warszawska)
Świetlica
Działania biblioteki szkolnej i świetlicy
Stołówka
Szkoła Promująca Zdrowie
Uroczystości szkolne
Innowacja pedagogiczna
Programy, projekty
Projekty unijne
Uroczystości przedszkolne
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Gazetka przedszkolna
Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może” zorganizowana w ramach Roku Przedszkola w Ruchu
CHÓR SZKOLNY
Doradztwo zawodowe
OTK 2017
OTK 2018
Współpraca ze Szkołą w Koziatyniu na Ukrainie
Erasmus+
eTwinning
Losy absolwentów Gimnazjum im.Noblistów Polskich
Projekt "Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych"
Ubezpieczenie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Świetlica
  

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY Ewa Kazimierska


GODZINY PRACY ŚWIETLICY

 

Ewa Kazimierska

Alicja

Pawlaczyk

Ewa

Linik

Poniedziałek

11 - 16

7 - 8

8 – 9

11.30 – 12.30

wtorek

11 - 16

7 - 8

11.30 – 12.30

środa

11 - 16

7 - 8

11.30 – 12.30

czwartek

10 - 16

7 - 8

11.30 – 12.30

piątek

11 - 16

7 - 8

11.30 – 12.30

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. WANDY  CHOTOMSKIEJ  W  KLECZEWIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.             Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

2.             Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas I – VI, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności.

3.             Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych, na hali sportowej, na  boisku szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach (np. sala lekcyjna, plac zabaw).

§ 2

Założenia organizacyjne

1.          Godziny pracy świetlicy:

1)      Świetlica  czynna jest w dni pracy szkoły w godzinach od 700 do 800 i w godz. od 1100 do 1600  

 

Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach świetlicy:

1)     Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodziców/opiekunów karty o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, wypełniony według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

2)     W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają i akceptują Regulamin świetlicy.

3)   W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do niej przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji, np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela lub oczekiwanie dziecka na rozpoczęcie zajęć.

4)  W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których rodzice pracują zawodowo lub samotnie wychowują dziecko.

2.         Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem.

3.          Wykluczenie ucznia z zajęć świetlicy:

1)     W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu  i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostanie wpisana uwaga do zeszytu uwag oraz zeszytu korespondencji.

2)     W przypadku powtarzających się sytuacji nie zastosowania się do obowiązującego regulaminu, uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji oraz powiadomienia/wezwania rodziców/opiekunów.

4.          Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy:

1)     Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie /osoba przez nich upoważniona lub tez dziecko opuszcza świetlicę samo po pisemnej informacji od rodziców / opiekunów zawartej w karcie zgłoszenia lub w zeszycie korespondencji.

2)     Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy.

3)     Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna. W przypadku braku takiej informacji od rodziców/opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

4)     Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.

5.        Dzieci wychodzą i wracają samodzielnie z obiadu i na obiad oraz na zajęcia pozalekcyjne i z zajęć  .

§ 3

Cele i zadania świetlicy szkolnej

1.          Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

2.          Zadania świetlicy szkolnej:

1)      Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach odbywających się na terenie szkoły  w czasie godzin pracy świetlicy.

2)      Pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności.

3)      Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju uczniów.

4)     Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

5)      Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność ruchową uczniów.

6)      Dbałość o aktywność plastyczną i muzyczną uczniów.

7)      Dbałość o wychowanie patriotyczne i społeczne wychowanków.

8)     Prowadzenie współpracy z rodzicami/opiekunami, dyrektorem, wychowawcami klas, pedagogiem, logopedą i pielęgniarką szkolną w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 § 4

Obowiązki i prawa uczestnika świetlicy.

1.          Obowiązki:

1)      Zastosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy.

2)      Poszanowanie sprzętu, pomocy naukowych i gier, z których korzystają w czasie zajęć tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.

3)      Po zakończonych zajęciach pozostawienie miejsca pracy lub zabawy w odpowiednim porządku.

4)      Opuszczenie świetlicy podczas przerwy (w tym czasie pomieszczenie jest wietrzone) i niezwłocznego powrócenia do niej po przerwie.

5)      Pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni.

6)      Ustawianie tornistra w miejscu nie utrudniającym komunikacji.

7)      Zachowywanie się w sposób kulturalny w stosunku do innych osób a w szczególności nie zakłócanie pracy innym poprzez swoje hałaśliwe zachowanie.

2.          Prawa:

1)      Uzyskanie pomocy w czasie odrabiana zadań domowych.

2)      Zwracanie się do wychowawcy z problemami szkolnymi, uczniowskimi, osobistymi i rodzinnymi.

3)      Korzystanie z wyposażenia świetlicy za zgodą prowadzącego zajęcia.

4)      Uczestnictwo we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach.

5)     Uzyskanie życzliwego i odpowiedniego traktowania, swobody do wyrażania myśli i przekonań.

§ 5

Procedura w przypadku gdy rodzic/ opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej

 1) wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodziców/ opiekunów prawnych bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka z informacją o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka.

Fakt późnego odebrania dziecka zostanie odnotowany w dokumentacji i przekazany dyrektorowi szkoły.

2) wychowawca świetlicy szkolnej próbuje nawiązać kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi,

osobami upoważnionymi w odstępstwie czasowym (do 60min.),Wychowawca świetlicy

sporządza właściwą notatkę i o całej sytuacji informuje dyrektora szkoły,

3) w przypadku gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi we wniosku (nie odbierają telefonu, nie ma informacji dlaczego nie zjawili się w szkole, nie ma informacji o spóźnieniu) wychowawca świetlicy wykonuje telefon na policję i zgłasza zaistniały fakt. Wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a następnie wykonuje zalecenia policji.

Dwukrotne nieodebranie dziecka ze świetlicy o czasie daje skutek natychmiastowego skreślenia ucznia z listy podopiecznych świetlicy, o czym rodzice zostaną poinformowani na piśmie.

 

 

                                                    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2016r.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć:

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Regulamin świetlicy szkolnej
   
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 11 odwiedzin: 6016523