Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Niedziela 18 Listopad 2018 | Imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Plan działań na rok szkolny 2017 - 2018
  

PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU 
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 

Szkoła Podstawowa
im. Juliana Tuwima w Złotkowie
 rok szkolny 2017/2018

 

Zespół ds. promocji zdrowia: Aneta Kulik – koordynator

Mirosława Malicka, Anna Małolepsza, Marzena Perkowska – nauczyciele

Małgorzata Rybacka – pielęgniarka szkolna,

                                        Elżbieta Pernal – przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,

Barbara Płóciennik, Dorota Manikowska, Katarzyna Michalak– rodzice,

 Magdalena Kosmowska, Wiktor Krzymiński– przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 

„Zdrowie – to nie tylko brak choroby,

lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego,

społecznego i duchowego”

 

  

I.        Wstęp

 Priorytetem w naszej szkole były zawsze działania mające na celu kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.     

 Idea Szkoły Promującej Zdrowie stała się, więc ważnym elementem programu pracy dydaktyczno - wychowawczej. Od najmłodszych lat kształcimy i utrwalamy nawyki prozdrowotne, uczymy odpowiedzialności za własne zdrowie. Podejmujemy działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności szkolnej i lokalnej.

 

II.             Problem priorytetowy do rozwiązania:

„Respektowanie norm społecznych w szkole”.

1.      Krótki opis problemu priorytetowego.

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego w poprzednim roku szkolnym zaobserwowano:

 - „wg niektórych uczniów w szkole występuje przemoc w postaci przezywania, popychania, ośmieszania i złośliwych żartów, niszczenia własności. ” 

 2. Uzasadnienie wyboru priorytetu.

           Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji środowiska, opinii wyrażanych przez społeczność szkolną i rodziców, jako podstawowy problem wskazano niepokojące zjawiska w zakresie respektowania norm społecznych. Uczniowie klas IV, V i VI wielokrotnie sygnalizowali, że w szkole istnieje przemoc psychiczna w postaci złośliwych żartów, ośmieszania, obgadywania. Z wywiadu z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, pedagogiem i rodzicami potwierdza się w/w diagnoza. Realizacja programu ma za zadanie uświadomić dzieciom i młodzieży, jak ważne jest właściwe zachowanie wpływające na nasze oraz innych samopoczucie i zdrowie. Chcemy aby potrafili prawidłowo się zachować i reagować, żeby wiedzieli jak radzić sobie z emocjami i do kogo się zwrócić gdy spotkają się z przemocą. Jesteśmy przekonani, że szkoła bez agresji i przemocy wpływa korzystnie na samopoczucie, zdrowie, naukę i pracę. Kształtowanie prawidłowych zachowań, szczególnie u dzieci, wpłynie na wzrost świadomości i poprawę postępowania przyszłych pokoleń. Uznaliśmy również, że podjęte działania służące rozwiązaniu tego problemu będą ważnym elementem poprawy relacji interpersonalnych w całej społeczności szkolnej. Problem został wybrany przez zespół promocji zdrowia i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej, na podstawie wyników autoewaluacji i obserwacji.

    3. Główne przyczyny istnienia problemu: 

- brak kultury osobistej wśród niektórych uczniów, 

- nieprzestrzeganie norm i reguł w grupie, 

- niewłaściwa komunikacja interpersonalna wśród uczniów,

- niska świadomość wśród dzieci oraz dorosłych dotycząca wpływu agresji, przemocy i braku szacunku na zdrowie, samopoczucie i zachowanie,

- nieumiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami

 

 4. Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu (podstawa do ustalenia zadań):

- zajęcia w klasach I – VII na temat przestrzegania praw i obowiązków ucznia oraz przestrzegania norm społecznych w szkole ; (pedagog, wychowawcy klas, zaproszeni goście),

 - pogadanki na temat przemocy psychicznej i fizycznej oraz odpowiedzialności za czyny  i wykroczenia wśród dzieci i młodzieży; ( przedstawiciel Policji i Straży Miejskiej),

- opracowanie na godzinach wychowawczych przez uczniów i nauczycieli listy zachowań nieakceptowanych przez społeczność szkolną (spisanie na dużym arkuszu papieru),

     - niezwłoczne interweniowanie wszystkich pracowników szkoły, uczniów a także rodziców w przypadkach używania    wulgarnego słownictwa

     - współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, świetlicą środowiskową,

     - prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu wyrobienie odpowiednich nawyków kultury języka , zachowania oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących

    - kształtowanie osobowości ucznia pod kątem prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poprzez: budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie postaw asertywnych, uczenie zasad komunikacji interpersonalnej, rozwijanie umiejętności społecznych tj. empatia, wrażliwości na problemy innych, szacunek

 

 

 

CEL: Poprawić respektowanie norm społecznych w szkole .

Kryterium sukcesu: co najmniej 80% uczniów respektuje normy społeczne, stosuje zasady kultury osobistej w codziennych kontaktach rówieśniczych, zna i przestrzega regulaminy funkcjonujące w szkole. Poprawnie komunikuje się z rówieśnikami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

Lp

Zadanie

Kryterium

sukcesu

Metody

 realizacji

terminy

wykonawcy

środki

monitorowanie

Sposób  sprawdzenia  wykonania

zadania

 

Co

wskaże?

Jak

sprawdzimy?

Kto

i w jaki

sposób

sprawdzi?

1.        

Przekazanie informacji o kontynuacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” rodzicom /wybór problemu priorytetowego na bieżący rok szkolny.

80% rodziców uczestniczy w zebraniu.

Zebranie z rodzicami wrzesień 2017r

Dyrektor Szkoły

Prezentacja SZPZ komputer, projektor

 

Dyrektor wrzesień –2017r.

 

Lista obecności rodziców na zebraniu

 

Protokół zebrania z rodzicami

 

Dyrektor wrzesień –2017r.

 

2.

Zaktualizowanie informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce SZPZ

Społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele, osoby zainteresowane naszą szkołą zapoznają się z planem działań  w zakresie wybranego problemu prioretytowego.Wszystkie podejmowane działania zostaną zamieszczone wraz z zdjęciami z przeprowadzonych akcji szkolnych na str. internetowej szkoły.

 

Zamieszczenie informacji o programie, planu pracy oraz informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły; - wprowadzenie stałej tablicy „Szkoła Promująca Zdrowie”, dostarczającej wiadomości idei SZPZ wrzesień 2017 - czerwiec 2018r.

 

Nauczyciel informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 Koordynator Zespołu SzPZ

 

ulotki, plansze, plakaty

Zespół ds. Promocji Zdrowia- styczeń - czerwiec 2018r.

 

Informacje na stronie internetowej szkoły zaraz po zrealizowa-nym zadaniu.

 

Strona internetowej szkoły

www.edukacja.kleczew.pl Zakładka SZPZ

Koordynator Zespołu wrzesień 2017- czerwiec 2018r.

 

3.

1.Zajęcia w klasach  I – VII  nt. przestrzegania praw  i obowiązków ucznia oraz przestrzegania norm społecznych w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji, tworzenie klimatu wzajemnego szacunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Pogadanki  nt. przemocy psychicznej  i fizycznej oraz odpowiedzialności za czyny  i wykroczenia wśród dzieci  i młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Pokaz filmu dotyczącego gnębienia w szkole i problemów wieku dojrzewania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utworzenie w klasie na lekcji wychowawczej zasad przyjaznego i koleżeńskiego zachowania wśród rówieśników (forma plakatu do zawieszenia w Sali lekcjyjnej).

 

 

 

 

 

 

 

6. Dzień Przyjaźni (szkolne obchody, zabawy integracyjne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wybory Najlepszego Przyjaciela Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pomoc koleżeńska (na świetlicy i po lekcjach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Czytanie bajek młodszym uczniom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Budowanie wśród dzieci i młodzieży relacji opartych na odpowiedzialności i zaufaniu

80% uczniów uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie materiałów, wykonanie gazetek, plakatów, dekoracji. Wspólne spędzanie czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% uczniów uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% uczniów uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat obecny w klasach 0. I. II. III, IV, V, VI, VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% uczniów uczestniczy w zabawach (obecność)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% uczniów uczestniczy w wyborach

 

 

 

 

 

 

 

50% uczniów uczęszczających na świetlicę uczestniczy w pomocy koleżeńskiej (świadczy lub z niej korzysta)

 

 

 

 

 

50% uczniów uczęszczających na świetlicę uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% uczniów uczestniczy w akcji

- pogadanki, burza mózgów, praca w grupach, metaplan, scenki dramowe nt. przestrzegania norm społecznych w szkole  i obowiązków ucznia) Październik, listopad, grudzień  2017 r

.-wypracowanie materiałów. przygotowanie ekspozycji w świetlicy szkolnej – styczeń 2018

-Indywidualne rozmowy, sesje terapeutyczne Cały rok szkolny 2017/2018-

 

 

 

 

 

Zabawy, dyskoteki, uroczystości szkolne, akcje charytatywne,

wspólna praca, gazetki szkolne, wycieczki szkolne- cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr-pogadanki przeprowadzone przez specjalistów SM i KMP  nt przemocy psychicznej  i fizycznej oraz odpowiedzialności za czyny  i wykroczenia wśród   młodzieży,

II semestr – lekcje wych. dyskusje, burze mózgów . praca w grupach  nt właściwych relacji między rówieśnikami.

 

 

 

Omówienie filmu na lekcji wychowawczej, wyciągnięcie własnych wniosków, wypisanie/

wymienienie przedstawio-nych problemów, poszukiwanie rozwiązania na zaprezentowane problemy.

Marzec 2018

 

 

 

Pogadanka, burza mózgów, praca w grupach, przygotowanie projektu, wspólne tworzenie plakatu.

 

 

 

 

 

 

Poczta walentynkowa, zabawy taneczne, konkursy drużynowe, zabawy w parach, wybory Super Przyjaznej Klasy.

 luty 2018

 

 

 

 

Głosowanie na najsympaty-czniejszego kolegę/ koleżankę.

Listopad 2017 – czerwiec 2018

 

 

 

Pomoc koleżeńska w lekcjach, projektach, wspólna zabawa i spędzanie czasu na świetlicy

Wrzesień 2017-czerwiec 2018

 

 

 

Starsi uczniowie czytają młodszym uczniom bajki na świetlicy szkolnej lub środowiskowej

Wrzesień 2017-czerwiec 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr

Uczniowie klasy 3 są odpowiedzialni przez  okres trzech miesięcy za aklimatyzację pierwszoklasistów w warunkach szkolnych.

pedagog, wychowawcy klas, zaproszeni goście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 5 odwiedzin: 5902200