Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 20 Styczeń 2018 | Imieniny: Fabian, Sebastian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Nasze osiągnięcia
Dokumenty
Pracownicy ZSP
Uczniowie
Bezpieczna+
Rada Rodziców
Informacje dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2017-2018
Pedagog
Biblioteka (ul.Świętej Kingi)
Biblioteka (ul.Warszawska)
Świetlica
Działania biblioteki szkolnej i świetlicy
Stołówka
Szkoła Promująca Zdrowie
Uroczystości szkolne
Innowacja pedagogiczna
Programy, projekty
Projekty unijne
Uroczystości przedszkolne
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Gazetka przedszkolna
Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może” zorganizowana w ramach Roku Przedszkola w Ruchu
CHÓR SZKOLNY
OTK 2017 - podsumowanie działań Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Współpraca ze Szkołą w Koziatyniu na Ukrainie
eTwinning
Doradztwo zawodowe
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola
  

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA W KLECZEWIE

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Rekrutacja dzieci do przedszkola w Kleczewie przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o:

a)    ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2575 z późn. zm.)

b)   Uchwałę  NR IV/24/2015  Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30  stycznia 2015r.

c)    Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie.

2.      Regulamin określa zasady rekrutacji do przedszkola w Kleczewie, których organem  prowadzącym jest  Gmina Kleczew.

 

 

Rozdział II

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

1.      Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

    a) ogłoszenie dyrektora o rekrutacji,

    b) przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,

    c) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnych,

    d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości wyników

         postępowania rekrutacyjnego,

    e) rozpatrywanie odwołań rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnych,

    f)  zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług.

2.      Przedszkole przeprowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności ogłaszając rekrutację w następujących formach:

    a) na tablicy ogłoszeń dla rodziców w przedszkolu.Rozdział III

Zasady i kryteria postępowania rekrutacyjnego

 

§ 3

 

1.      Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew do przedszkola na dany rok odbywa się w okresie od 1 do 31 marca każdego roku na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

2.      W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kleczew, niż liczba wolnych miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

3.      Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.      Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie 

wychowania przedszkolnego.     

6.      Dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

7.      Dziecko w wieku powyżej 7 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem  przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

8.      Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew do przedszkola na dany rok odbywa się dwuetapowo.

9.      Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci nabywające prawo  do wychowania przedszkolnego z rodzin, które spełniają kryteria ustawowe:

            a) wielodzietność rodziny dziecka;

            b) niepełnosprawność dziecka;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

f) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

g) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

10.  W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego  przeprowadza się drugi etap rekrutacji,        w którym o przyjęciu dziecka decydują następujące kryteria  oraz odpowiadające im liczby punktów:

a)    rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego  wyboru - 150 pkt.

b)   dziecko obojga rodziców pracujących – udokumentowanym zatrudnieniem  (oświadczenie) - 80 pkt.

c)    dziecko rodziców, z których jedno pracuje z udokumentowanym zatrudnieniem (oświadczenie) - 60 pkt.

11.  O przyjęciu do przedszkola  w drugim etapie decyduje liczba punktów.

12.  W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do przedszkola oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.

13.  Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

§ 4

 

1.      Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do Przedszkola składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację                    o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca                                 w dotychczasowym przedszkolu.

2.      Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do przedszkola wypełniony Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Wniosek można pobrać w sekretariacie.

3.      Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do przedszkola są zobowiązani do podpisania umowy z przedszkolem  w terminie do 15 czerwca danego roku. Niepodpisanie umowy w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją      i utratą miejsca w przedszkolu.

4.       Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt. 1-3 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. )oraz przepisami określonymi w uchwale Rady Miasta Kleczew, do wniosku o przyjęcie do przedszkola dołącza się dokumenty oraz oświadczenia. Wykaz dokumentacji wymaganej do potwierdzenia poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych zawarty jest we wniosku o przyjęcie do przedszkola.

 

 

Rozdział IV

Komisja Rekrutacyjna

 

§ 5

1.      Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

2.      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

3.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane oraz złożone zostały wymagane dokumenty.

4.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania  kryteriów określonych w niniejszym regulaminie i wagę ustalonych punktów za spełnienie ich.

5.      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola  poprzez jej wywieszenie na  tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

 

Rozdział V

Postępowanie odwoławcze i uzupełniające

 

§ 6

1.      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do  przedszkola.

2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

3.      W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.      Dyrektor  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej               w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

§ 7

 

1.      Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego  przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.      Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

3.      Do postępowania uzupełniającego stosuje się te same zasady co w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 11 odwiedzin: 4519205