Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 23 Listopad 2017 | Imieniny: Adela, Felicyta, Klemens
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne 2016 - 2017
Organizacja roku szkolnego 2016/17
Organizacja roku szkolnego 2017 - 2018
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016 - 2017
  

 

ROCZNY

PLAN PRACY SZKOŁY

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 IM. JULIANA TUWIMA W ZŁOTKOWIE

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

Plan ma charakter otwarty co pozwala na jego stałą modyfikację w ciągu całego roku szkolnego w zależności od potrzeb szkoły        i środowiska lokalnego. Uzupełnieniem planu są obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 szczegółowe plany pracy: świetlicy szkolnej, samorządu uczniowskiego, plany wychowawcze oraz programu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

 

Roczny plan pracy szkoły

na rok szkolny 2016/2017

 

Zadania

Forma realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

                                            

I.              Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

Współdziałanie szkoły i rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców

 

- wybór Rady Rodziców, ustalenie zasad wzajemnej współpracy 

- przeprowadzenie rozmów z rodzicami na temat rodzajów i form dokumentacji szkolnej, konsultacje dot. Planu Pracy Szkoły

- współudział rodziców w tworzeniu

wewnątrzszkolnego prawa, wewnątrzszkolnych planów: wychowawczego i profilaktycznego

- konsultacje z rodzicami ( stałe oraz  wg potrzeb dot. nauki, opieki nad uczniami i wychowania),

 informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu oraz aktywizowanie rodziców do współorganizowania i aktywnego uczestnictwa w  imprezach klasowych i szkolnych

 

- uświadamianie rodzicom na zebraniach potrzeby rozmów z dziećmi o ich problemach i sukcesach oraz o tym „Jak pomóc a nie zaszkodzić w sytuacji wystąpienia konfliktów rówieśniczych”

- spotkania rodziców z pedagogiem; (do wyboru przez rodziców)Świadome i umiejętne korzystanie z mass mediów”/„Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań”/”Jak umiejętnie słuchać innych”?

 

wrzesień

 

wrzesień oraz wg potrzeb

 

 

wrzesień

 

 

XI/III oraz wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

j. w

 

dyrektor , wychowawcy

 

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

 

powołane zespoły nauczycieli

wszyscy nauczyciele

 

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

pedagog

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, psycholog z PPP, nauczyciele

 

Współorganizowanie z całą społecznością szkolną  uroczystości dla środowiska lokalnego

 

- imprezy kulturalne  i rekreacyjno-sportowe ( Piknik

  Rodzinny, bal karnawałowy i inne)       

- Bożonarodzeniowe kolędowanie, kiermasze ozdób

  świątecznych 

- Dzień Matki i Ojca

- Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Dziecka i Sportu

 

cały rok szkolny

 

SU, RR, nauczyciele,

                                              

                                                  II.      Zarządzanie i organizacja pracy szkoły

 

 

Nadzór pedagogiczny

 

 

- przydział czynności stałych i dodatkowych pracownikom oraz kontrola jakości i stopnia ich realizacji

- przydział wychowawstw, sal

- prowadzenie obserwacji zajęć lekcyjnych oraz uroczystości szkolnych

- kontrola dokumentacji szkolnej prowadzonej przez wychowawców i nauczycieli

- ocena pracy nauczycieli i pozostałych  pracowników szkoły

 

wrzesień

 

 

 

cały rok szkolny /wg harmonogramu nadzoru

 

dyrektor

 

BHP

 

- kontrola obiektu (naprawa, wymiana, uzupełnienie wyposażenia), bieżące naprawy

wrzesień/cały rok

dyrektor

Inwestycje/zadania gospodarcze

 

- zakończenie budowy placu zabaw

 

dyrektor

 

Rozwój zawodowy pracowników

 

 

- stwarzanie warunków kadrze nauczycielskiej do uzyskiwania wyższych stopni zawodowych

- organizacja  konferencji szkoleniowych rady pedagogicznej wg harmonogramu stanowiącego załącznik

- udział pracowników w warsztatach, szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, konferencjach metodycznych.

 

cały rok szkolny

 

 

wg planu

 

dyrektor

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

III.     Kształcenie

 

Unowocześnianie i wzbogacanie oferty dydaktycznej

 

- wykorzystanie komputera i programów multimedialnych na różnych przedmiotach

- tworzenie nowych narzędzi dydaktycznych w zależności od potrzeb uczniów

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele

 

Doskonalenie metod nauczania

 

- stosowanie różnych form i metod aktywizujących uczniów

- upowszechnianie wśród nauczycieli artykułów z literatury fachowej

- prowadzenie lekcji koleżeńskich

- praca nauczycieli w zespołach ( dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wspólna realizacja przedsięwzięć dydaktycznych takich jak: ukierunkowanie ucznia na osiąganie celu, przygotowanie do konkursów i olimpiad, przeprowadzanie diagnoz i analiz porównawczych

 

 

- udział nauczycieli w warsztatach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych

 

- stosowanie w pracy z uczniem atrakcyjnych  narzędzi  i form pracy z użyciem technologii komputerowej

 

cały rok szkolny

 

j. w.

 

j.w

 

 

 

 

 

 

 

wg. trerminarza harmonogramu szkoleń organizatora oraz wg potrzeb

 

nauczyciele przedmiotu, pedagog, bibliotekarz

 

nauczyciele, pedagog, bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

wszyscy pracownicy

 

Podniesienie jakości kształcenia

 

- systematyczne prowadzenie analiz osiągnięć uczniów poprzez przeprowadzenie diagnozy wstępnej, przeprowadzanie analiz porównawczych testów kompetencji z ocenami śródrocznymi i rocznymi uczniów, ewaluację wyników konkursów przedmiotowych.

- analiza poziomu wykonania zadań w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania na posiedzeniu rady pedagogicznej, w celu wyznaczenia kierunków pracy w klasie programowo wyższej

- praca nad podniesieniem motywacji uczniów do nauki

- umożliwienie uczniom poznania sposobów i metod  organizacji uczenia się w szkole i w domu   w celu podniesienia wydajności pracy intelektualnej, zarządzania czasem, planowania, odpowiednich warunków i narzędzi pracy

- modyfikacja WSO/PSO uwzględniająca wnioski z ewaluacji

 

wrzesień/styczeń

luty/czerwiec

 

 

 

 

j. w.

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

wrzesień/wg potrzeb

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

j. w

 

 

wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, pedagog

j. w

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby uczniów wg oferty zamieszczonej na stronie internetowej

- podsumowanie pracy pozalekcyjnej – wskazanie efektów pracy

-indywidualizowanie pracy na lekcji z uczniem zdolnym

- organizowanie imprez kulturalnych , przedstawień, wystaw , konkursów szkolnych dających możliwość prezentacji osiągnięć i talentów uczniów

- umożliwienie uczniom udziału w zewnętrznych uroczystościach, olimpiadach  i  konkursach przedmiotowych ( Albus, Fox, Konkurs Wiedzy          o JP II, konkursy org. przez Gminne Centrum Kultury     w Kleczewie) oraz zawodach sportowych.

- organizowanie wycieczek i lekcji w plenerze, wyjazdów do kina i teatru

- umożliwienie dzieciom aktywnego uczestnictwa w zabawach  odkrywających i rozwijających talenty i zainteresowania w ramach prowadzonych  zajęć świetlicy szkolnej

 

cały rok

 

styczeń/czerwiec

 

cały rok

 

cały rok

 

 

j.w.

 

 

j. w

 

nauczyciele

 

j.w

 

j.w

nauczyciele

 

SU, wychowawcy, nauczyciele

 

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

 

 

-  rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez demokratyczny wybór opiekuna SU, wybory do SU, inicjowanie i współuczestniczenie w organizacji imprez , uroczystości szkolnych wg harmonogramu prac SU).

cały rok szkolny

opiekun SU, wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

 

Dostosowanie wymagań i metod pracy  nauczania do możliwości intelektualnych uczniów z trudnościami w nauce

- współpraca z pedagogiem, PPP, rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

- diagnozowanie trudności w nauce przez wywiad, obserwacje

- indywidualizacja procesu nauczania (na podstawie opinii PPP)

- pomoc w odrabianiu pracy domowej w ramach zajęć świetlicowych

- konsultacje indywidualne

- pomoc koleżeńska

- indywidualizowanie pracy z uczniem

- dostosowanie PSO w celu  uwzględnienia w nim  indywidualnych zaleceń PPP

- przygotowanie oferty edukacyjnej dla uczniów z trudnościami w nauce i prowadzenie dla nich zajęć wyrównawczych (wg harmonogramu umieszczonego w Internecie)

wrzesień

 

 

wrzesień

 

cały rok szkolny

 

cały rok

 

cały rok

cały rok

cały rok

podczas każdej lekcji

 

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

wszyscy nauczyciele

 

j. w.

 

wychowawcy świetlicy

 

pedagog szkolny

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

 

nauczyciele przedmiotu

Upowszechnianie i rozwijanie  kompetencji

czytelniczych wśród dzieci

- wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o nowe wolumeny

- zapoznanie  społeczności szkolnej  z planem pracy    ( zamieszczenie w Internecie harmonogramu akcji czytelniczych)

- organizowanie lekcji bibliotecznych konkursów i akcji promujących czytanie ( Maraton czytelniczy, wystawa ilustracji do książek, Sesja fotograficzna z książką, Konkurs czytania ze zrozumieniem)

- organizowanie „Kącików Dobrej Książki” w salach

- „Jak dbać o książki”/”Książka najlepszym prezentem”  – warsztaty świetlicowe

- współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Koninie, TNSB, Miejską Biblioteką Publiczną w Kleczewie

 ( uczestnictwo w konkursach i wspólnie prowadzonych akcjach)

- zorganizowanie warsztatów w języku polskim i angielskim „Czytam i rozumiem” /”Jak lepiej rozumieć  słowo pisane w j.obcym”/”Pięknie przeczytane-lepiej zrozumiane”

 

 

 

 

 

 

dyrektor

 

nauczyciele

 

bibliotekarz,wszyscy nauczyciele,

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele,

 

bibliotekarz, nauczyciele

 

 

 

A. Katulska

                                             

                                                  IV.      Wychowanie i opieka

 

Stworzenie bezpiecznych warunków do nauki i pracy

- przegląd obiektu pod względem bezpieczeństwa

- przeprowadzenie przeglądu warunków pracy

- przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej

- ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

- zapewnienie pomocy w nagłych wypadkach

- organizowanie pogadanek na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego (spotkanie z pracownikami Policji)

 

- przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową oraz przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego

- konkurs BRD

VIII

cały rok

 

 

cały rok

cały rok

 

na lekcjach techniki w klasie IV

dyrektor ,SIP

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

 

 

dyrektor

wychowawcy, nauczyciel techniki

 

 

nauczyciel techniki

j. w

 

Upowszechnianie zasad zdrowego odżywiania się i higienicznego trybu życia

 

 

 

- przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych, na lekcji na lekcjach przyrody

dot. znaczenia i wartości w życiu człowieka przestrzegania zasad higieny i prawidłowego odżywiania się                                                           - systematyczne przeprowadzanie fluoryzacji dla dzieci klas I – VI

- przeprowadzanie ćwiczeń śródlekcyjnych na za zajęciach przedmiotowych                                        - organizowanie akcji w ramach udziału szkoły w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” (wg planu pracy i załączonego do niego harmonogramu działań)

- udział dzieci w Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków

 

cały rok

 

 

 

 

j. w.

 

 

j. w

 

 

 

 

 

 

 

 

maj/czerwiec

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu

 

 

 

higienistka szkolna

 

 

nauczyciele

 

zespół koordynujący Program Szkoła Promująca Zdrowie

 

 

 

wychowawca grupy przedszkolnej , wychowawca zerówki

 

 

Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego

 

 

 

 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

- świetlica środowiskowa

- wycieczki, biwaki

- rajdy rowerowe

- zawody sportowe

 

cały rok

 

nauczyciele, SU,  wychowawcy świetlicy

 

Udzielanie pomocy uczniom potrzebującym

 

- dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w trudnej sytuacji materialnej,

- pomoc w nauce (konsultacje),

- objęcie dożywianiem 

- współpraca z MOPS i parafią celem diagnozy środowiska ucznia

- prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych ( wg.Planu zajęć świetlicy szkolnej )

 

wrzesień, w miarę potrzeb przez cały rok

 

 

wg potrzeb

 

pedagog,

wychowawcy klas

 

wszyscy nauczyciele

pedagog, kierownik świetlicy

 

pedagog

nauczyciel świetlicy

 

 

Współdziałanie szkoły i rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie prawidłowych postaw

 

- ustalenie z rodzicami wspólnego planu pracy szkoły

- konsultacje z rodzicami ( stałe oraz  wg potrzeb)

- informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu oraz aktywizowanie rodziców do współorganizowania i aktywnego uczestnictwa w  imprezach klasowych i szkolnych

- stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze

- uświadamianie rodziców na zebraniach z rodzicami o konieczności rozmów rodziców z dziećmi o ich problemach i sukcesach oraz o tym „Jak pomóc a nie zaszkodzić w sytuacji wystąpienia konfliktów rówieśniczych”.

 

 

- uświadamianie uczniom i rodzicom o tym  jak ważne jest kształtowanie prawidłowych postaw i kierowanie się w życiu wartościami oraz jaki wpływ mają one na rozwój i życie dzieci/rodziny (pogadanki/prezentacje na  lekcjach wychowawczych, lekcjach religii, WDR, zebraniach klasowych, upowszechnianie tematycznej literatury)

 

- udział uczniów w uroczystościach, konkursach o charakterze i tematyce patriotycznej ( Gminny Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, „Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej”, Turniej Niepodległościowy.

 

IX

 

wg harmonogramu

na bieżąco

 

cały rok szkolny

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

dyrektor

wychowawcy, rodzice

 

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

 

nauczyciel j. polskiego, nauczyciel muzyki, wychowawcy

nauczyciel w-f

 

Troska o własne środowisko

 

- dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku

- ukazywanie zależności wpływu działalności człowieka na stan środowiska

- organizowanie szkolnych akcji takich jak:  Sprzątanie Świata, Święto Ziemniaka, Święto Drzewa,

- popularyzacja idei ochrony przyrody i wiedzy ekologicznej wśród dzieci poprzez organizowanie wystaw plastycznych takich jak „Moja ulubiona pora roku”, organizowanie wyjazdów  na „Sadzenie Puszczy  Bieniszewskiej”, warsztaty przyrodnicze do „Mikroskali”, wycieczki do Nadleśnictwa Konin.

 

cały rok

 

wychowawcy, nauczyciele świetlicy

nauczyciel przyrody

 

wychowawcy,

nauczyciel przyrody

wychowawcy,

nauczyciel przyrody

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 7 odwiedzin: 4263956