Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Niedziela 19 Listopad 2017 | Imieniny: Elżbieta, Seweryn, Paweł
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne 2016 - 2017
Organizacja roku szkolnego 2016/17
Organizacja roku szkolnego 2017 - 2018
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Statut
  

 

 STATUT

Szkoły Podstawowej
im. Juliana Tuwima

w Złotkowie

Tekst jednolity

2016/2017

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I.   Postanowienia wstępne- podstawowe informacje o szkole.                           s. 3

Rozdział II. Cele i zadania szkoły.                                                                                      s. 3

Rozdział III.     Organy szkoły i ich kompetencje.                                                               s. 6

Rozdział IV.     Organizacja szkoły.                                                                                     s. 15 

Rozdział V.       Klasyfikowanie i promowanie uczniów.                                                    s. 32

Rozdział VI.    Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

                                                                                                                                              s. 39

Rozdział VII.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.                                                       s. 46

Rozdział VIII.  Uczniowie i rodzice.                                                                                    s. 51

Rozdział IX.     Wewnątrzszkolny System Oceniania.                                                          s.58

Rozdział X.       Postanowienia końcowe.                                                                             s. 84

 

 ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE – PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE       

§ 1. 1 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie.

2.      Siedziba szkoły: Złotków 48, 62-540 Kleczew

3.Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima jest szkołą publiczną.

1)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej, podstawy programowej kształcenia ogólnego;

2)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

termin zapisu dzieci do szkoły i oddziału przedszkolnego kończy się z dniem 31 maja każdego roku ;

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

4.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina w Kleczewie.

5.      Szkoła jest gminną jednostką budżetową.

6.      Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2.  Szkoła realizując cele i zadania określonew Ustawie o Systemie Oświaty  na podstawie art.50 ust. 2 pkt. 1/ t (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami w r.: 2016 poz. 35 , poz. 64 i poz. 195, poz. 668 i poz. 1010).

 

Karta Nauczyciela (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami w Dz. U.: 2014r. poz. 1198; 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418; 2016 r. poz. 668 i 1010)

 

na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół nadaje się szkole niniejszy statut.

1. Jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia

2.  Umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania

3.  Prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły

4.  Podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 § 3. Misja szkoły

 1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

3)  dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).

5)  rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

7)  poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.  

 2. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

1)  Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz    większej odpowiedzialności.

2) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.

3)  Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

4)  Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5)  Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6)  Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

7)  Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8)  Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 § 4. Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci.

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie:

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

3.  Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4.  Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

5.  Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6.  Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

7.  Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

8.  Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 5.  Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych  możliwości, w szczególności poprzez:

1.  Sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;

2.  Pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów;

3.  Przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4.  Systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń;

5. Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i pielęgniarki.

 

§ 6.   Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Wychowania

2.Program Wychowawczy Szkoły.

3. Szkolny Program Profilaktyki.

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów.

5.  Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 7. Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna.

3. Rada Rodziców.

4.      Samorząd Uczniowski.

.

 1. Dyrektor szkoły.

1) dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami stosując się do przepisów prawa.

a)dyrektor szkoły zwalnia i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły nie będących nauczycielami,

2) dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, związkami zawodowymi.

3) dyrektor Szkoły realizuje zadania związane z BHP.

4) dyrektor Szkoły wykonuje inne zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty i przepisów szczegółowych.

5)  dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujących w szkole od początku następnego roku szkolnego, nie będąc związany granicznym terminem.

6) dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze:

a) Program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe

b) Plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli

c) Wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

 

 

7) dyrektor szkoły:

a)  kieruje bieżącą działalności dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

b)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

c)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

d)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

e) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom,

                 f) dysponuje środkami finansowymi,

g) dba o powierzone mienie,

h) wydaje polecenia służbowe,

i) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

j) procedurą awansu zawodowego nauczycieli i dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

k) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

-  zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły, według ustalonych kryteriów,

-  hospitacje polegające w szczególności na obserwowaniu umiejętności i postaw uczniów,

-  inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań    w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

l)  opracowuje program rozwoju szkoły (3 letni i roczny),

  ł) odpowiada za organizację i przeprowadzenie sprawdzianu,

  m)  reprezentuje szkołę na zewnątrz,

  n) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

  o) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły,

   p)  przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

   r)  podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

    s) wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 

2. Rada Pedagogiczna.

1)  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2)  W skład  Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy  nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

3)  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

a) zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący wg harmonogramu lub     na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także z inicjatywy organu prowadzącego,

4)  Rada Pedagogiczna ustala REGULAMIN swojej działalności zgodnie z zapisem w statucie szkoły.

5)  Posiedzenia rady są protokołowane przez sekretarza.

a) w protokole zamieszcza się zwięzły opis omawianych spraw i podjętych ustaleń zgodnie z porządkiem obrad. Protokół sporządza się w ciągu 10 dni od dnia posiedzenia; podpisywany jest on przez przewodniczącego oraz sekretarza i zostaje wyłożony w sekretariacie w celu zapoznania się z jego treścią przez członków Rady Pedagogicznej.

b) każde kolejne zebranie Rady rozpoczyna się od zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia. W przypadku zgłoszenia poprawek przyjmuje się je zwykłą większością głosów i wpisuje na początku nowego protokołu.

c) podstawą ustalenia ilości osób obecnych na posiedzeniu jest lista obecności (załącznik do protokołu). Na początku protokołu należy wpisać liczbę obecnych.

d) protokoły zebrań plenarnych wpisywane są do "Księgi protokołów", której strony są ponumerowane i przesznurowane.

e) protokoły zespołów wpisuje się w przeznaczonych do tego celu zeszytach.

6)  Zebrania Rady są organizowane:

- przed rozpoczęciem roku szkolnego,

- na koniec każdego semestru,

- po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

-  w wyniku ustaleń zawartych w Regulaminie Rady Pedagogicznej

- w miarę bieżących potrzeb,

- nadzwyczajne na wniosek przewodniczącego Rady, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady.

7) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  1/2 członków rady.

8) Członkowie rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzenia rady.

9)  Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

10. Kompetencje Rady Pedagogicznej.

1) W zakresie kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

a) zatwierdza plany pracy szkoły,

b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d) podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły oraz skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły,

e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,

g) zatwierdza program wychowawczy przedstawiony przez Radę Rodziców,

h) zatwierdza program profilaktyki przedstawiony przez Radę Rodziców,

i) podejmuje uchwały w sprawie zmian do Statutu szkoły, uchwala statut i jego zmiany

j) uchwala Regulamin Rady Pedagogicznej,

k) uchwala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestawu podręczników.

 l ) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły, (art.41ust.1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty po nowelizacji);

 

2)      W zakresie kompetencji opiniujących Rada Pedagogiczna:

 

a) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym rozkładu zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

b) opiniuje plan finansowy szkoły,

c) opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) opiniuje przydzielenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora,

f) opiniuje pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy,

g) opiniuje indywidualny tok i program nauki,

h) opiniuje propozycje dyrektora dotyczące powołania i odwołania osoby zajmującej stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole,

i) wyraża opinię na stanowisko dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie

j) wyraża opinię na temat zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

k)      wyraża opinie na temat zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

l) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

3) W zakresie innych kompetencji Rada Pedagogiczna:

 

a) uchyla się

b) wyłania przedstawiciela do zespołu oceniającego rozpatrującego wniosek odwołania od oceny pracy,

c) wyłania przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora szkoły,

3.  Rada Rodziców.

1) W szkole działa Rada Rodziców, w skład  której wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.    

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który ustala między, innymi:

-  kadencję, tryb powoływania i odwoływania rady rodziców,

-  tryb podejmowania uchwał,

-  zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.

3) Rada Rodziców może występować w imieniu rodziców do dyrektora szkoły  i Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4) Rada Rodziców uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły,  w tworzy Program Wychowawczy Szkoły oraz Programu Profilaktyki .

 5) Rada Rodziców organizuje działalność podnoszące kulturę pedagogiczną w rodzinie i środowisku lokalnym.

6) Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, wydatkuje je zgodnie z regulaminem.   

7)  Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły oraz opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

8)      Opiniuje decyzję dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

9)      Opiniuje propozycję dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym

oraz wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty);

 

 4. Samorząd Uczniowski.

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem.

1) Samorząd może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły      wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów, takich jak:

- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

-  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

-prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

- prawo do wyboru nauczyciele pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 

2) Samorząd wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na

terenie Szkoły.

3) Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin  uchwalony przez uczniów.

 § 8. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole podstawowej określa ustawa o systemie oświaty                                                                                                                          

§ 9. Zasady współdziałania organów szkoły. 

1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.

1) Dyrektor systematycznie współpracuje z radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.

2) W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.

3. Dyrektor może wstrzymać uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest ona niezgodna z prawem. O wstrzymaniu wykonania należy powiadomić organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący uchyla uchwałę, jeżeli stwierdzi niezgodność z przepisami prawa. Decyzja taka jest ostateczna.

 

§ 10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

1. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) - dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie 14 dni- zgodnie z KPA.

2. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)      prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

2)      przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)      dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)      o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

4.      W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

5.      Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

6.      Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

7.      Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

§ 11. Zasady rozwiązywania konfliktów.

1.   Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.   Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3.   Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.   Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5.  Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

§ 12.    Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem.

1. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

- wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a  uczniami tej klasy,

- pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,

- dyrektor szkoły.

 

2.   Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

3.   Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

4.  W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.

5. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

6.  Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

7.  Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły.

b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

8.  Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje rolę koordynatora między Radą Rodziców a samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną.

9. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

1) dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

2) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

3) w sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:

-  uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego,

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem samorządu przedstawia sprawę wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie,

- sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.

 

4) dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej zachowując ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.

5) dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

 

§ 13. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

1. Rodzice mają prawo dokonywać, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów.

2. Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka mają na celu:

-     umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły,

-     zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego,

-     uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.

3.   Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14. Organizacja nauczania i wychowania.

1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. W Szkole prowadzony jest oddział przedszkolny „O” dla dzieci sześcio-, i pięcioletnich.

2. W Szkole jest prowadzony oddział przedszkolny dla dzieci trzy- cztero-, pięcioletnich

3. Od roku 2015/2016 tym obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz urodzone w 2009 r.

a ) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.

a )W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

b) decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14

5.      Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

6.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć dydaktycznych.

8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i wybranych nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

1) przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły podstawowej.

2) nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 18, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia z organem prowadzącym w powyższej sprawie.

3) podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

4) Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

- języków obcych, jeśli liczy powyżej 24 uczniów,

- informatyki, jeśli liczy powyżej 20 uczniów,

- zajęć wychowania fizycznego - zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów,

- jeżeli liczba uczniów w danej klasie jest mniejsza niż 5, należy utworzyć klasę łączoną.

§ 15Realizacja działalności edukacyjnej.

1. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez:

1) Kształcenie zintegrowane w klasach I-III, będące łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym.

2) Kształcenie w ramach przedmiotów w klasach IV-VI.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi 3 godziny .

3. Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest na podstawie orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nauczanie indywidualne. 

4. Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodziców(opiekunów), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 16. Organizacja pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1.      Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły.

2.      Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 7:45, a kończą zgodnie z planem zajęć.

3.Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział godzin na poszczególne zajęcia zawarte w ramowym planie nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

4. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu nauczania.

6. Czas trwania przerw międzylekcyjnych: 5 minut, jedna przerwa 10–minutowa i jedna 15- minutowa. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę w której ustali inny czas trwania  i inny układ przerw międzylekcyjnych ( uzależniony od przywozu i odwozu dzieci) .

7. W nauczaniu zintegrowanym dopuszcza się możliwość pracy w układzie bezdzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej.

8. Dzieci z oddziału przedszkolnego przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów ) z wyjątkiem tych, które czekają na odwóz w świetlicy.  Dzieci z dowozu odbierane są z przystanku przez rodziców ( opiekunów).

9. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, w zależności od potrzeb, przez pedagoga szkolnego.

10. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady i ilość zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych).

11. W szkole może być utworzony oddział integracyjny z uczniami niepełnosprawnymi.

12. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

13. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po spełnieniu warunków:

1)        lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,

2)        rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

 

14.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej , spełniającej warunki, o których mowa w art.71 bust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuch, z głęboką dyslekcją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

15. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”.

 

16. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

17. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 18. uchylono

19. Przydział godzin przeznaczanych  na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

20. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

1) podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną.

2 ) podręcznik może być wydawany w częściach, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na funkcjonalność używania podręcznika.

 

 

§ 17.   Indywidualny tok nauki.

 

1.      Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 )  w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 (z późniejszymi zmianami) z organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.

2.      Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1)      wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2)      oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

3.      Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

4.      Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

5.      Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

6.      Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

7.      Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1)       uczeń -  z tym ,że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);

2)       rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

3)       wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego

8.       Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

9.      Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

10.  W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

11.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogcznej.

12.  Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

13.  W przypadku zwolnienia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

14.  Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

15.  Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

16.  Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie.

17.  Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

18.   Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1)       uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2)       zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

19.   Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

20.  Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

21.  Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

22.  Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

23.  Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

24.  Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

25.  Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 18. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

1.Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1) teczka wychowawcy klasy,

2) dziennik lekcyjny nauczyciela,

3) arkusze ocen ucznia,

4) księgę uczniów,

5) księgę ewidencyjną.

3. Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W teczce wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.

4. Teczka wychowawcy klasy zawiera:

1) listę uczniów w oddziale;

2) plan pracy wychowawczej na I i II okres;

3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych okresach szkolnych;

4) zgody rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki;

5) sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;

6) zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;

7) zgody rodziców ( prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;

8) tematykę zebrań z rodzicami;

9) listę obecności rodziców na zebraniach;

10) kontakty indywidualne z rodzicami;

11) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;

12) karty samooceny zachowania ucznia;

13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy;

14) przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.

 

5.Teczka wychowawcy przetrzymywana jest przez nauczyciela, a dziennik lekcyjny w pokoju nauczycielskim wraz z dziennikiem z zajęć dodatkowych.

 

6.Teczka wychowawcy podlega archiwizacji wg odrębnych przepisów.

7.Przebieg zajęć w grupach międzyooddziałowych,  międzyklasowych i w grupach utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w Dzienniku lekcyjnym, zajęć nauczyciela.

 

8.Dziennik lekcyjny nauczyciela zawiera:

 

1) nazwisko i imię nauczyciela;

2) nazwę realizowanych zajęć;

3) wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach.

4) wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału macierzystego;

5) rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;

6) wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych;

7) wykaz ocen śródrocznych i rocznych.

 

9. Nauczyciel jest zobowiązany wypełniać dzienniki zgodnie z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej.

10. Teczka Wychowawcy i Dziennik lekcyjny nauczyciela jest własnością szkoły.

 

§ 19. Biblioteka szkolna.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela-bibliotekarza określają odrębne przepisy.

 

4. Obowiązki i zadania nauczyciela bibliotekarza.

1.      Na treść stosunku pracy składają się prawa i obowiązki, które tworzą więź zobowiązaniową między pracownikiem i pracodawcą. Prawa i obowiązki stron w stosunku pracy są uregulowane w ustawie KP oraz innych przepisach szczególnych.

2.      Podstawowe obowiązki nauczycieli, a więc także nauczyciela bibliotekarza, są określone w art.6 ustawy KN.  Do szczegółowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza nalą, między innymi:

- organizacja i zarządzanie biblioteką, jej zbiorami i sprzętem,

- dobra znajomość zbiorów bibliotecznych,

- rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań użytkowników,

- udostępnianie zasobów biblioteki,

- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,

- znajomość i stosowanie różnych metod rozwoju czytelnictwa,

 - pomoc nauczycielom w przygotowaniu materiałów do realizacji zajęć dydaktycznych,

- współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami,

- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,

- opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece,

- gromadzenie i udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych,

- edukacja informacyjna,

- kształcenie użytkowników informacji,

- promocja zbiorów i biblioteki,

- orientowanie się w rynku wydawniczym,

- znajomość literatury dla dzieci i młodzieży,

- gromadzenie i ewidencja materiałów bibliotecznych,

- selekcja i konserwacja zbiorów,

- opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- organizowanie warsztatu informacyjnego,

- umiejętność obsługi komputera i sprzętu audiowizualnego,

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną,

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

- przygotowywanie planów pracy i sprawozdań,

- orientowanie się w przepisach prawa oświatowego.

- jest pełnoprawnym członkiem rady pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz realizuje także uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy OSO.

 

5.  Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.

 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.

 

7. Szczegółowe zadania pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

 

8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

§ 20. Świetlica szkolna.

Zgodnie z ramowym statutem szkoły świetlica jest organizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły. Oprócz zadań związanych z opieką nad dziećmi w celu zapewnienia im bezpieczeństwa fizycznego, świetlica realizuje też istotne zadania wychowawcze wynikające z obowiązującej w szkole podstawy programowej, realizowanego programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz zadania wynikające ze statutu szkoły.

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

1. Cele i zadania świetlicy

a) organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych,

b) organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki własnej pod opieką wychowawców,

c) rozwijanie i zaspokojenie zainteresowań dzieci – artystycznych, technicznych, sportowych,

d) wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy,

e) budzenie wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej i ogólnej,

f) kształtowanie pozytywnych cech charakteru – koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność,

g) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.

2. Organizacja

a) świetlica przeznaczona jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego i dla uczniów klas I- VI, przebywających w szkole przed i po zajęciach szkolnych. Dzieci do świetlicy zgłaszają rodzice,

 b) zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z planem pracy świetlicy

2. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów dojeżdżających w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez zespół opiekunów świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.

3. Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są:

-  opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa,

-  opieka nad uczniem w wyjątkowych okolicznościach, kiedy ze względu na brak opieki domowej  uczeń musi przyjść do szkoły wcześniej lub pozostać w niej dłużej (po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców).

 

4. Uczeń zgłoszony do świetlicy bez pisemnej prośby rodziców nie może opuścić wcześniej zajęć świetlicowych.

 

§ 21. Oddział przedszkolny „O”.

 1. Regulamin oddziału przedszkolnego „O”.

Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności Oddziału Przedszkolnego „O” przy Publicznej szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie.

     Postanowienia ogólne

1.      Oddział Przedszkolny „O” organizacyjnie podlega Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie.

2.      Oddział Przedszkolny „O”   mieści się w budynku szkoły wyposażonym odpowiednio do realizacji zadań.

3.      Praca Oddziału Przedszkolnego„O”   przebiega w oparciu o program ustalony każdego roku.

 1. Cele i zadania Oddziału Przedszkolnego „O”.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Dla  osiągnięcia celów wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 

Podstawowym celem Oddziału Przedszkolnego „O”  jest przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

 1. Do podstawowych zadań Oddziału Przedszkolnego „O”. należy:

1.      Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

2.      Współpraca z rodziną oraz pomoc w wychowaniu dzieci i przegotowaniu ich do nauki szkolnej.

3.      Zapewnienie pełnej opieki dzieciom od chwili przybycia do czasu odebrania ich przez rodziców lub odjazdu autobusu szkolnego.

4.      Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w oddziale.

5.      Prawidłowe zorganizowanie czasu przebywania w oddziale poprzez:

a)      organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci’

b)      organizowanie gier i zabaw w pomieszczeniu lub na terenie wokół szkoły (w zależności od pogody)

c)      organizowanie spacerów poza teren oddziału,

d)     odpowiednie wykorzystanie wyposażenia’

e)      umożliwienie skonsumowania drugiego śniadania i wypicia ciepłego napoju.

 1. Organizacja pracy Oddziału Przedszkolnego „O”.

1.      Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów nauczania i wychowania w przedszkolu.

2.      Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

3.      Do  rocznego  przygotowania  przedszkolnego uczęszczają dzieci w  wieku 6 lat, a na  prośbę  rodziców lub  prawnych opiekunów  mogą uczęszczać dzieci w wieku 5 lat..

4.      Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekraczać 25.

5.      Czas pracy Oddziału Przedszkolnego  „O”  wynosi 25 godzin tygodniowo + 1 godzina religii (2 x ½ godz.). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.45 kończą się wg planu zajęć.

6.      Szczegółowe zasady przebywania w oddziale dzieci ustala nauczyciel.

7.      Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

8.      Dzieci uczęszczające do Oddziału mogą być zwolnione z zajęć osobiście przez rodziców.

Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Oddziału Przedszkolnego „O”.

 

5. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego „O”. związane z realizacją podstawy programowej:

- nauczyciela obowiązuje znajomości podstawy programowej szkoły podstawowej (I etap edukacyjny);

- zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

- systematyczne informowanie o zadaniach realizowanych w przedszkolu;

- informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci;

- włączanie rodziców do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności;

- zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola;

- współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania u dzieci świadomości zdrowotnej

oraz nawyków dbania o własne zdrowie;

- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji (w razie potrzeby pogłębioną diagnozę przeprowadzą pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej).

W podstawie programowej zostały określone proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym, np. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę.

 

 §22. Organizacja oddziału przedszkolnego.

 

 1. Cele i zadania przedszkola.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

a)  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego;

b) umożliwia wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole;

c) zapewnia opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu opieki ich dzieciom;

d)  zapewnia udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e)  organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;

f)  zapewnia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

g) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

h) buduje system wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe,

i) kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

j)  rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

k)  stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

l)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

m)  buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym  i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

n)  wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

o)  kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

p) zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole zapewnia możliwość korzystania z :

a)  pomieszczeń do zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem;

b)  szatnię i łazienkę;

    

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz organizuje w razie potrzeby opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi tworząc oddziały integracyjne.
 2. W przedszkolu tworzone są zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
 3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowe, językowej i religijnej poprzez uświadomienie im przynależności narodowej wskazanie na piękno języka polskiego.

6.      W oddziale przedszkolnym odbywają się płatne zajęcia z języka obcego nowożytnego.

 

 

 1. Realizacja zadań przedszkola.

1. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:

a) realizację postawy programowej i przygotowanie dziecka do nauki w szkole;

b)  wykorzystywanie materiałów oraz wskazówek metodyków i wizytatorów;

c)  doskonalenie metod pracy, korzystanie z bieżących publikacji, samokształcenie;

d) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez realizację treści z dziedziny wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, technicznego i estetycznego;

e) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

f) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny:

-          racjonalne i regularne żywienie dzieci;

-          higiena pomieszczeń przedszkola;

-          ochrona układu nerwowego, higiena dnia;

-          ochrona dzieci przed urazami i wypadkami;

-   opieka profilaktyczno - lecznicza (współpraca z lekarzem, higienistką).

 

 1. Organizacja pracy przedszkola.

 

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola kładąc nacisk na ich bezpieczeństwo. Podczas zajęć poza terenem przedszkola z grupą wychodzi nauczycielka oraz pomoc nauczyciela.

2.      Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

3.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczność pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.   

   4.    Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

   5.       Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej.

 

  

 1. Organizacja oddziału przedszkolnego.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są  dzieci w wieku  3 do 5 lat.

 1. Dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 2.  Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 3b, z początkiem roku szkolnego w roku             kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Oddział przedszkolny liczy nie więcej niż 25 dzieci.
 5. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt 4 i 5.
 7. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 9. Organizację pracy oddziału przedszkolnego w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora zespołu na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.
 10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 11. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora zespołu.
 12. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców; w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
 13. Rada Miejska ustala wysokość opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

  § 23. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.

 1. W szkole mogą działać następujące zespoły nauczycielskie:, wychowawcze, przedmiotowe i problemowo – zadaniowe.

2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.

3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty przekazane dyrektorowi Szkoły.

 

 Zespoły wychowawcze. 

1. W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich działań jest pedagog szkolny.

2. Zadania zespołu to:

1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia programu wychowawczego Szkoły;

2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;

3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub dyrektora Szkoły.

 

 Zespoły przedmiotowe

1.      W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy, artystyczny i edukacji wczesnoszkolnej.

2.  Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.

3.    Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.

4. Zadania zespołu to:

1)  ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;

3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów  porównawczych oraz opracowanie ich wyników;

4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad ,konkursów, egzaminów, matury;

5)  udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się do 20 września. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z  udziałem Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

 

  Zespoły problemowo – zadaniowe

 

1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wskazany przez Dyrektora Szkoły.

3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.

 

 

§ 24. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej Szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których  mowa, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców.

 

§ 25. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

1.      Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228 z 7 maja 2013r. poz. 532)    

2

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)    

3

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489)    

4

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)    

5

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491)    

6

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488)    

 

 

 

7  Rozporządzenie MENiS z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 61 poz. 624 ze zmianami)

 

 2. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły przy współpracy pedagoga i psychologa szkolnego.

 

1)  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia,

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia,

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

d) wspieraniu ucznia wybitnie uzdolnionego,

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f)  podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktycznego, wychowawczego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

h) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

i) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

j) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

2) Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami,

b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

d) innymi placówkami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

-          ucznia,

-          rodziców,

-          nauczycieli  uczących ucznia i nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne,

-          pedagoga, psychologa

-            poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie:

a) konsultacji dydaktyczno-wyrównawczych

b) konsultacji przedmiotowych

c)zajęć specjalistycznych w szczególności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych    i  logopedycznych,

d) porad dla uczniów,

e) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

6.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymienione w ust.1 pkt a, b, d, e, prowadzone są nieodpłatnie.

7.   Konsultacje przedmiotowe organizuje się dla uczniów, którzy mają zaległości w nauce na skutek nieobecności w szkole lub z trudem uzyskują osiągnięcia z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.

8.  O udziale w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych decydują dyrektor po konsultacjach z nauczycielami i pedagogiem.  

9.   Zajęcia specjalistyczne, w szczególności zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i  logopedyczne organizuje w miarę potrzeb dyrektor szkoły.

1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których psycholog stwierdził specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskiwanie osiągnięć edukacyjnych na oczekiwanym poziomie.

2) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

3) Zajęcia logopedyczne prowadzi nauczyciel logopeda.

4) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z artykulacyjnymi wadami wymowy.

5)  Zajęcia specjalistyczne w szczególności zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i  logopedyczne,  wymagają zgody rodziców.

 

 ROZDZIAŁ V

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA

§ 26.  Warunki i sposoby klasyfikowania i promowania uczniów.

1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.(z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 rozdziału IX)

2.    Uczeń, który nie spełnił w/w warunków, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, (z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 rozdziału IX).

3.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

b)  jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o których mowa w rozdziale X.

6.      Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem ( świadectwo z paskiem), jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

7.      Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje nagrodę książkową i zostaje wpisany na szkolną stronę internetową.

8.  Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej średnią ocen co najmniej 5,2 oraz wzorową ocenę zachowania otrzymuje Dyplom Uznania, a jego rodzice list gratulacyjny.

9.  Tytuł Prymusa otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w klasyfikacji końcowej w szkole i wzorowe zachowanie.(w przypadku średnich równorzędnych – decydują szczególne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne ucznia).

§ 27. Egzamin klasyfikacyjny.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Składa wówczas podanie do dyrektora szkoły nie później, niż w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.(przed rozpoczęciem posiedzenia)

3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek wpłynąć musi najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.(przed rozpoczęciem posiedzenia).

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami w ostatnim tygodniu ferii letnich, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych roku szkolnego. (a śródrocznego – w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi)

§ 28. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

1.  W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel danych zajęć edukacyjnych

c)   wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.

2.   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

3.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)   skład komisji;

b)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

4. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych       odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 29. Nieklasyfikowanie ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. Uczeń niesklasyfikowany nie uzyskuje promocji i powtarza klasę.

2.   Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. z zastrzeżeniem § 2 ust.1 rozdziału VII.

3.   Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Może być jedynie zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (którego termin wyznacza dyrektor szkoły nie później, niż do końca września), z zastrzeżeniem § 2 ust.1 rozdziału VII.

§30.  Ocena klasyfikacyjna z zachowania.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o podstawie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Ocena z zachowania nie wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej i ukończenie nauki w szkole podstawowej.

§ 31. Egzamin poprawkowy.

1.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.   Uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy klasy najpóźniej trzy dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy, przygotuje i przekaże uczniowi w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału na ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu. Wychowawca odnotuje fakt przekazania informacji uczniowi o terminie egzaminu w dzienniku lekcyjnym (podpis ucznia w dzienniku)

 

§ 32.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora  szkoły.

1.  W skład komisji wchodzą:

a)  dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

2.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

3.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)  skład komisji;

b)  termin egzaminu poprawkowego;

c)  pytania egzaminacyjne;

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

4. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych          odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

5.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

6.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę.

7.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

8.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W takim przypadku obowiązują procedury zawarte w Rozdziale EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY, z tym, że wówczas ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

  

§ 33. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego.

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i powiadamia o swojej decyzji ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje odpowiednią komisję.

4.    W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (egzamin sprawdzający), w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

a)  Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

b) W skład komisji wchodzą:

-          dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji,

-          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-          dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

c)  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego. w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

d)  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (jeżeli zastrzeżenie nie dotyczy oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego). Zastosowane wówczas są procedury zawarte w rozdziale EGZAMIN POPRAWKOWY – w takim przypadku ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna

e)  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-          skład komisji,

-          termin sprawdzianu,

-          zadania (pytania) sprawdzające,

-          wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

f)   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

g)  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

h) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 34. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.

1.    W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

a)  W skład komisji wchodzą:

-          dyrektor  szkoły – jako przewodniczący komisji,

-          wychowawca klasy,

-          wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-          pedagog,

-          przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-          przedstawiciel rady rodziców.

2.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

3.     Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-          skład komisji,

-          termin posiedzenia komisji,

-          wynik głosowania,

-          ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

4.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

ROZDZIAŁ VI- uchylony

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 45. Ogólne zasady zatrudnienia pracowników.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

1) Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy; Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

2) Dla sprawnego zarządzania szkołą tworzy się stanowisko sekretarza/sekretarki szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

3) Za zgodą organu prowadzącego i w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dyrektor może powołać wicedyrektora szkoły.

4) Obsługę finansowo-kadrową zapewnia Biuro Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie .

5) Pracowników obsługi i administracji zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie przepisów kodeksu pracy.

 

       § 46. Nauczyciel.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonij­nej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

1) Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.

2) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów ,wycieczek i imprez

3) Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

4) We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia.

5) Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia .

6) Nauczyciel opracowuje plan edukacyjny, biorąc pod uwagę podsta­wę programową, indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy w celu osiągnięcia możliwie wysokich efektów edukacji.

7) Systematycznie realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki szkolnej.

2. Do zadań nauczyciela należy:

- efektywna realizacja programu kształcenia zgodnie z programem wychowawczym szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania

- sporządzenie planu dydaktycznego z przedmiotu nauczanego w danej klasie

- sprawdzanie obecności uczniów na początku każdych zajęć edukacyjnych i odnotowywanie obecności,

- rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć edukacyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

- prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,

- tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,

- indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,

- kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

- upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

- ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,

- systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

- zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia,

- poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru,

- udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych,

- prowadzenie klasy- pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt,

- współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły,

- aktywny udział w pracach rady pedagogicznej,

- prowadzenie dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych,

- doskonalenie swoich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

- opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,

- prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów,

- informowanie ucznia na 1 tydzień przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej), a w przypadku stopnia niedostatecznego- informowanie ucznia i rodziców  (opiekunów prawnych) w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu  ( roku szkolnego).

3. Obowiązki nauczyciela.

1) Nauczyciel zobowiązany jest:

- rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

-  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

-  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

- kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

-  dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem  jest :

     –  korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych,

     –  omawianie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń,

       –   opiniowanie ocen zachowania ucznia ustalonych przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

§ 47. Wychowawca klasy.

 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

1)  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cykl edukacyjny (kl. I-III, kl. IV – VI)

2) Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy a w szczególności :

-     tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia,

-     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

-     rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy jego uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

-     wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami, przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie,

-     koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,

-     rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka .

3 ) Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej.

4) Wychowawca ma prawo w swej pracy korzystać z pomocy merytorycznej ze strony  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innych instytucji wspierających działalność wychowawczą szkoły.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań powinien :

-      otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne, warunki życia i nauki,

-     planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego,

-    współdziałać z nauczycielami uczącymi, koordynować realizację ścieżek edukacyjnych oraz działań wychowawczych wobec ogółu uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościami i niepowodzeniami,

-     utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły,

-    systematycznie śledzić postępy edukacyjne swoich wychowanków i informować o nich ich rodziców,

-    dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia (każda nieobecność ucznia w szkole, musi być usprawiedliwiona przez rodziców)

-    powiadamiać rodziców ucznia o przewidzianej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru,

-     współpracować z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów oraz realizacji programu profilaktyki szkolnej,

-    organizować spotkania z rodzicami.

 

 1. Zmiana wychowawcy może nastąpić:

 

a) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów. Po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły,

b) na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy,

c) w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi,

d) decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku,

e) od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę,

f) zmiana wychowawcy następuje od pierwszego następnego miesiąca.

 

§ 48. Pedagog szkolny.

1.  Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)      Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)      Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)      Wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,

6)      Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7)      Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8)      Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

9)      Badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,

10)  Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej,

11)  Badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,

12)  Współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

13)  Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

14)  Przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich,

15)  Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

16)  Współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

17)  Współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

18)  Współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

19)  Prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

-          roczny plan pracy,

-          dziennik pracy,

-          ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,

-          inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej,

20) Przedstawianie wniosków w sprawie organizacji nauki dzieci z upośledzeniem umysłowym, kalectwem i przewlekłą chorobą.

§ 49. Logopeda szkolny.

1.      Do zadań nauczyciela logopedy szkolnego należy:

-          Badanie diagnostyczne dzieci kwalifikujące je do terapii logopedycznej.

-          Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych w formie grupowej – kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

-          Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

-          Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

-          Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

-          Usprawnianie techniki czytania i pisania.

-          Prowadzenie doradztwa dla nauczycieli i rodziców.

-          Prowadzenie dokumentacji pracy.

 

                        ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE I RODZICE

§ 50. Ogólne postanowienia.

1. Nauczyciele szkoły wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:

-         znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły,

-         znajomość przepisów prawa szkolnego,

-         uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,

-         porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka

   4. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:

-         spotkania klasowe rodziców,

-         spotkania Rady Klasowej z wychowawcą klasy,

-         spotkania Rad Klasowych z dyrekcją szkoły,

-         indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,

-         konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym,

-         przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły i wicedyrektora,

-         kontakty telefoniczne,

-         zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznego przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci,

-         zapraszanie rodziców do udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych

5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami

6. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowni­ków

-    dyrekcji szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,

-          organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

 

§ 51. Uczniowie szkoły podstawowej.

1.                  Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie na I i II etapie kształcenia w zakresie realizacji podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania.

2.      Uczniowie klasy szóstej, otrzymują świadectwo promocyjne do klasy siódmej zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty

którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły (oraz przystąpili do sprawdzianu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ) kontynuują naukę w gimnazjum.

 

1)      § 52. Obowiązek szkolny

Ustawa z dnia 6 grudnia 2014 r. r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustawy (Dz.U. 2009/56/458) wprowadza zmiany w systemie edukacji.

1.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

a) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat/9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10/ 9 lat lat.

b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko w wieku 5/ 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

a) Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

b) Dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

c) Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 3b, z początkiem roku szkolnego roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

3. Do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej dzieci będą przyjmowane zgodnie z kryteriami rekrutacji określonymi przez organ prowadzący i zawartymi w Regulaminie Rekrutacji.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Do szkoły przyjmowane są:

-          z urzędu-dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

-          na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

6. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

7.   Kryteria rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej spoza obwodu:

–   rodzic (prawny opiekun) przedstawia opinię z zerówki, do której uczęszczało dziecko,

–   w szkole są wolne miejsca. 

8.   Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie  świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.

9.   Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

1)      Stosuje się uproszczony tryb uznawania świadectw wydanych za granicą

wobec ucznia, który przybył  kontynuować naukę w Polsce.

10. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, odbyło przygotowanie przedszkolne.

11. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

12. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

13. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

15. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 4.

16. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust.8, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust.10 pkt 2 lit.c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust.10 pkt 2 lit.c;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

17. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

18. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

19. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km- w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km- w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

20. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

21.  Dyrektor publicznej szkoły podstawowej kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

1) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

2) Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3) Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

4) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej.

§ 53. Prawa i obowiązki ucznia 

 1.Uczeń ma prawo do:

-     opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem,

-     znajomości swoich praw,

-     ochrony sfery życia prywatnego, rodzinnego, ochrony korespondencji,

-     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

-     zapoznania się z  programami nauczania, ich treścią i stawianymi wymaganiami,

-     posiadania pełnej wiedzy na temat systemu oceniania wewnątrzszkolnego, korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Regulaminie Szkoły i umowie "uczeń - nauczyciel",

-     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

-     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

-     swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

-     pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadkach trudności,

-     bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

-     poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,

-     korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

-    reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych,

 

2.  Uczeń ma obowiązek

-  przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej oraz Regulaminie Szkoły Podstawowej, a zwłaszcza:

-  systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych z dokonanym wyborem,

-   dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

-   dbałości o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów,

-   aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,

-   przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw,

-  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i    pracowników szkoły,

-   szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka,

-   reagowania na zło ,krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią,

-   odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów,

-   bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości,

-   dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny ,

-   godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

§ 54.  Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 1. Uczeń szanuje mienie szkolne i mienie kolegów. W przypadku zniszczenia mienia za wyrządzone szkody odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Uczniom zabrania się opuszczania szkoły podczas przerw.
 3. Uczeń zobowiązany jest do przedstawienia usprawiedliwienia za nieobecność na zajęciach szkolnych  w terminie określonym w Regulaminie Szkoły
 4. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w szkole.
 5. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia:

 

-          ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny.

-     strój sportowy obowiązujący na lekcjach w-f zgodny z wymogami nauczycieli,

-     strój galowy:

dla dziewcząt - biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców - biała koszula i ciemne spodnie

Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach na których uczeń reprezentuje szkołę.

-    uczesanie ucznia powinno być estetyczne.

7.      Zabrania się farbowania włosów i stosowania makijażu.

8.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

-         biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia tej biżuterii,

-          spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany przedmiotami między uczniami. Spory te rozstrzygają zainteresowani rodzice.

9.      W sprawie noszenia przez ucznia telefonu komórkowego:

-          Niepełnoletni uczeń musi posiadać pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego,

-          podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane.

-          Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany jedynie w trybie „milczy”.

-          Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.

-          Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.

-          Naruszenie zasad używania telefonu komórkowego na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

    § 55. Nagrody i kary

 1. Nagrody i kary zawarte są w WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminu szkoły dodatkowo stosuje się kary:

a)  wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

b)  wnioskowanie do Sądu Rodzinnego w Koninie o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub umieszczenie go w zakładzie wychowawczym.

2. O przeniesienie wnioskuje się gdy uczeń:

a) notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów,

b) otrzymał kary przewidziane statutem szkoły,

c) zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów,

d) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły,

e) ma demoralizujący wpływ na innych.

3.   Przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły może nastąpić w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia lub gdy o przeniesienie ucznia wnioskuje rada klasowa rodziców.

4. Przeniesieniu ucznia do innej klasy decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, po zapoznaniu się z opinią pedagoga i zespołu nauczycieli.

5.  Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami (na wniosek dyrektora do kuratora oświaty).

6.  Informacje o karze dla ucznia przekazuje wychowawca klasy rodzicom lub prawnym opiekunom w formie pisemnej.

7.  Od nałożonej kary uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze, do dyrektora szkoły.

8.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

-      oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

-      odwołać karę,

-       zawiesić warunkowo wykonanie kary,

9.  Od decyzji dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

10.  W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną ucznia i jego godność osobistą.

 

 

ROZDZIAŁ IX

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

ROZDZIAŁ I

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 56

1.  Ocenianiu podlegają:

a)   osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)   zachowanie ucznia

2. WZO ma na celu:

a)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)   tworzenie pozytywnego klimatu społecznego i emocjonalnego wsparcia, w którym uczeń jest właściwie doceniany i szanowany,

e)   zachęcanie do podejmowania ryzyka w trakcie uczenia się, aby powstrzymać możliwe negatywne skutki doświadczeń szkolnych, takich jak zniechęcenie, zmęczenie, obawa przed niepowodzeniem, wycofywanie się, poczucie niedowartościowania,

f)   stwarzanie uczniom szansy realizowania takich celów nauki, jakie są dla niego osobiście ważne, wspomagając tym samym jego naturalne możliwości i tendencje do uczenia się, rozwoju i do brania odpowiedzialności za własną naukę,

g)  stwarzanie uczniowi szansy na odnoszenie sukcesu, pokazywanie tego, co umie, co robi dobrze – jako budzenie motywacji wewnętrznej i zachęty do podejmowania dalszych prób i stawiania sobie celów,

h)   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

i)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 3.      WZO obejmuje:

a)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i ujęcie ich w przedmiotowych systemach oceniania,

b)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)  ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,

d)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

e)   ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 57

 

 1. W czasie trwania roku szkolnego - w drugim lub trzecim tygodniu stycznia (w zależności od terminu ferii zimowych) - odbywa się klasyfikacja śródroczna, a w trzecim tygodniu czerwca - klasyfikacja roczna.
 2. Dokładny termin klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

 

§ 58

1.      Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu  o:

a)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2.    Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

3.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) - – na pierwszym zebraniu - o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 59

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające opanowanie podstawy programowej.

2.   Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3.   W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.   Dostosowanie w/w wymagań następuje po uzgodnieniach z pedagogiem szkolnym.

 

§ 60

  1. Oceny są obiektywne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:

a) ustnie, podczas rozmów telefonicznych, spotkań indywidualnych z rodzicami, zebrań rodziców

             b) pisemnie, w przypadku semestralnej i rocznej oceny niedostatecznej

 3. Nauczyciele przechowują pisemne prace uczniów do końca każdego roku szkolnego.

 4. Prace te w trakcie roku szkolnego są udostępniane uczniom i rodzicom (prawnym               opiekunom) według poniższych zasad:

a) uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą pisemną w szkole podczas zajęć edukacyjnych

b) rodzice (prawni opiekunowie) mają wgląd do każdej pracy pisemnej swojego dziecka

na terenie szkoły, np. podczas spotkań klasowych, spotkań indywidualnych z nauczycielem  przedmiotu.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

§ 61

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub innych zajęć na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

2.     Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa  w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

3.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.    W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

5. Dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza

 

§ 62

   

ROZDZIAŁ II

OCENIANIE W I ETAPIE EDUKACJI (KL. I – III)

§ 63

1.   Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym, harmonijnym rozwoju. Przedmiotem oceniania szkolnego są postępy w rozwoju ucznia.

2.      Cele oceniania:

a)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

b)  motywowanie ucznia do dalszej pracy;

c)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 64

1.   Zasady oceniania

a)   Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów)

-          w klasach I-III nauczyciele przedstawiają zestawy wymagań dotyczących poszczególnych aktywności edukacyjnych na początku roku szkolnego,

-  o zasadach oceniania z zachowania wychowawca informuje uczniów na początku roku szkolnego, a rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym.

b)  Jawność oceniania

-          Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do swojego i rodziców wglądu (rodzic podpisuje ocenę)

c)    Obniżanie wymagań

-          Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania.

§ 65

1.  Sposoby oceniania

a)  Wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości

-          dokonywana we wrześniu;

-          dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego ucznia oraz rozwoju jego funkcji poznawczo-motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej;

-          stanowi podstawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu uczniowi maksymalny rozwój.

b)  Ocena bieżąca

-          odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;

-          polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach;

-          to słowna lub pisemna (w zeszycie lub karcie pracy) ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić;

-          w ocenach cząstkowych, oprócz oceny słownej, stosuje się ocenianie w skali 1-6

-          analiza sprawdzianów kontrolujących opanowanie umiejętności językowych, matematycznych i przyrodniczych

-          postępy i osiągnięcia nauczyciel rejestruje w dzienniku szkolnym

c) Śródroczna ocena podsumowująco - klasyfikacyjna

-          redagowana pisemnie w połowie roku szkolnego (styczeń)

-          informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania nad czym uczeń powinien intensywnie popracować, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych.

d)  Roczna ocena podsumowująco – klasyfikacyjna

-          wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego;

-          w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym w zakresie  osiągnięć edukacyjnych (mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, przyrodniczo-geograficzne, artystyczno-techniczne, motoryczno-zdrowotne), zachowania i osiągnięć szczególnych.

e) Ocena końcowa – po zakończeniu I etapu kształcenia (kl. III)

-          sprawdzenie za pomocą testu poziomu kompetencji zawartych w podstawach programowych.

2.      Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące:

a)  postępów ucznia, efektów jego pracy,

b) napotykanych przez niego trudności w relacji do możliwości i wymagań   edukacyjnych,

c)   potrzeb rozwojowych ucznia,

d)  nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

 1. W ramach każdej z tych czterech grup informacji uwzględnia się następujące sfery rozwoju ucznia:

a)  rozwój poznawczy

-          mówienie,

-          słuchanie,

-          czytanie,

-          pisanie,

-          umiejętności matematyczne,

-          umiejętności przyrodniczo-geograficzne,

c)  rozwój artystyczny,

d)  rozwój fizyczny,

e) rozwój społeczno-emocjonalny.

 

 

§ 66

Przewidywane umiejętności ucznia : 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju tak, by na miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z sobą, ludźmi i przyrodą.

 

Cele poszczególnych edukacji:

Edukacja polonistyczna

1.  Kształcenie umiejętności komunikowania się (edukacja językowa)

2.  Przygotowanie dziecka do odbioru dzieła literackiego (edukacja literacka)

3.  Rozbudzanie u dziecka twórczej ekspresji słownej

 

Język obcy realizujemy poprzez:

1.  Kształcenie umiejętności komunikowania się (edukacja językowa)

2.  Rozbudzanie u dziecka twórczej ekspresji słownej

3.    Przygotowanie dziecka do mediacji interkulturowej (edukacja kulturowa)

Edukacja matematyczna

1.  Kształcenie umiejętności ilościowego, relacyjnego, schematycznego ujmowania, opisywania, przedstawiania i przekształcania rzeczywistości.

Edukacja przyrodnicza

Systematyczne, coraz dogłębniejsze poznawanie i rozumienie przyrody w jej różnych aspektach i związkach przyczynowo-skutkowych i probabilistycznych.

Edukacja społeczna

1.   Budowanie przez dziecko pozytywnego obrazu siebie w relacji z innymi ludźmi,

2.   Wrastanie w świat struktur społecznych i kultury.

Edukacja plastyczna

1.   Rozwijanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka,

2.   Przygotowanie dziecka do odbioru dzieła plastycznego.

Edukacja muzyczna

1.   Stwarzanie dziecku okazji do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej,

2.    Stwarzanie okazji do rozwoju uzdolnień i nabywania umiejętności muzycznych,

3.     Przygotowanie do odbioru i przeżycia dzieła muzycznego.

 

Zajęcia techniczne

1.    Kreowanie świadomego, odpowiedzialnego użytkownika techniki poprzez oswajanie  go z językiem techniki i jej wytworami;

2.    Kształcenie umiejętności ogólnotechnicznych, przydatnych w życiu;

3.    Kreowanie przyszłego wytwórcy techniki, poprzez rozwijanie jego wyobraźni, zainteresowań i dostarczenie odpowiedniej do wieku wiedzy technicznej.

Wychowanie fizyczne

1.     Zapewnienie dziecku miejsca, czasu i warunków do radosnej, twórczej ekspresji ruchowej;

2.     Wykształcenie nawyku wykonywania ćwiczeń utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych oraz zrozumienia ich znaczenia dla rozwoju i zdrowia człowieka;

3.       Uświadomienie dziecku komunikacyjnej strony ruchu – przy pomocy gestu, mimiki, ruchu można wyrazić siebie i opisać świat.

Zajęcia komputerowe

1.     Umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym;

2.      Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z komputera, ze szczególnym z uwzględnieniem  Internetu.

Etyka

1.     Zapoznanie z wybranymi rodzajami wartości;

2.     Pomoc w zgłębieniu ich istotnych cech;

3.       Pomoc w dostrzeganiu pozytywnych konsekwencji stosowania omawianych wartości w życiu codziennym;

4.      Rozbudzanie motywacji do pozytywnych działań i zachowań.

 

§ 67

 1.  Klasyfikowanie i promowanie uczniów w klasach I – III.

1)   W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Nauczyciele zbierają dane o dydaktycznym rozwoju uczniów i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje i sprawdziany odnotowywane w dziennikach za pomocą ustalonych przez nauczycieli znaków i ocen wyrażonych w stopniach.

2)  uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie;

3) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4)  W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I –III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 68

  1. W klasach I - III informację o przewidywanej ocenie rocznej rodzice otrzymują w formie ustnej na podstawie zapisów w dzienniku, zapisów w zeszycie wychowawcy na zebraniu rodziców, które odbywa się najpóźniej miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

2.    W I etapie edukacyjnym ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. Uwzględnia ona:

a)      stosunek do obowiązków i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym,

b)      kulturę osobistą,

c)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonujących umów

d)     Relacje:

Indywidualne z dziećmi

            - Nawiązywanie kontaktów

            - Jakość kontaktów

W grupie rówieśniczej

- Działanie w grupie

- Pozycja w grupie

Z dorosłymi

- Wyczucie dystansu

- Przyjmowanie uwag i poleceń

Dobre wychowanie

- Stosowanie zwrotów grzecznościowych

- Zachowanie w różnych sytuacjach

e)      Sposób pracy

f)       Jakość i tempo pracy

g)      Samodzielność podczas pracy

- Oczekiwanie pomocy

- Potrzeba pomocy

h)      Praca na lekcji

- Aktywność i koncentracja

- Organizacja miejsca pracy

i)        Przygotowanie do zajęć.

3.      Oryginał oceny opisowej śródrocznej otrzymują rodzice, zaś kserokopia oceny z podpisem wychowawcy stanowi załącznik do arkusza ocen.

4.         Ocena opisowa roczna wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. Komputerowo sporządzona ocena klasyfikacyjna roczna podpisana przez wychowawcę klasy jest dołączona do arkusza ocen.

 

§ 69

 

1.  Sposoby wyróżniania uczniów

 

a) Cele wyróżniania uczniów

-  promowanie postaw społecznie pożądanych

-  motywowanie do uczenia się, rozwoju zainteresowań

-  pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez udział w konkursach i zawodach oraz zwrócenie uwagi na wartość rezultatów takich działań

 1. Rodzaje i formy wyróżnień

-          pochwała ustna i pisemna,

-          dyplomy przyznawane w każdej klasie na koniec roku szkolnego za wysoki poziom wiedzy i umiejętności, osiągnięcia w konkursach,

-          nagroda książkowa w każdej klasie.

 

ROZDZIAŁ III

FORMY I SPOSOBY USTALANIA OCEN

           § 70

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.    Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

a)  umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,

b) systematyczność pracy ucznia,

c)  samodzielność,

d)  zaangażowanie i kreatywność,

e)  umiejętność prezentowania wiedzy,

f)  umiejętność współpracy w grupie.

          § 71

1.         Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:

a)  obowiązkowe:

-            dziennik lekcyjny

-            arkusze ocen

-            dzienniczek ucznia ( w klasach I – III )

b) dodatkowe w zależności od potrzeb i wg reguł ustalonych w przedmiotowych systemach oceniania.

 

             § 72

1.    Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1. Odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krótkie i długie wypowiedzi na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej z ostatniego działu, czytanie ze zrozumieniem).

2.  Prace pisemne w klasie:

- kartkówka - dotyczy ostatniego tematu (zagadnienia), bez zapowiedzi; czas trwania do 15 minut; kartkówka z trzech ostatnich tematów - zapowiedziana,

- sprawdziany, prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową i wcześniejszym zapisem w dzienniku; czas trwania 1 -2 godziny,

- dyktanda (pisane z pamięci, ze słuchu, polegające na uzupełnianiu luk w tekście) - poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, czas trwania do 45 minut,

- testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) – według specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania do 90 minut, sprawdzające znajomość treści problemowych etapami.

-ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, konkursy, prowadzenie zeszytu(ćwiczeń i przedmiotowego) itd.

 

3.   Prace domowe (formy):

      - ćwiczenia,

- notatki,

      - własna twórczość - wytwory literackie, plastyczne, inne,

     - referat - duża forma wypowiedzi pisemnej, długo terminowy czas wykonania (od 1 do 2 miesięcy),

- wypracowanie literackie.

                - prace dodatkowe (album, prace plastyczne, gazetka, model, schemat i inne)

 

   4. Aktywność na lekcji:

- praca samodzielna,

-   praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy),

-  odgrywanie ról, drama.,

-   inne formy aktywności.( gra dydaktyczna, quiz, doświadczenia praktyczne, praca z mapą i atlasem, tekstem źródłowym, gra na instrumentach, śpiew, test sprawności fizycznej, udział w konkursach olimpiadach, zawodach …)

5.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

 

       § 73

1.         Częstotliwość oceniania:

a)      W jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 prace klasowe (sprawdziany), lecz nie jednego dnia.

b)       Kartkówka (z ostatniej lekcji) jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję. W związku z powyższym może się ona odbywać na poszczególnych zajęciach w ciągu dnia.

c)       Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty a i b nie obowiązują. 

d)        Częstotliwość oceniania innych form aktywności (np. prace domowe, aktywność na lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania.

2.      Terminy oddawania prac pisemnych:

a)      Przyjmuje się następujące terminy oddawania prac pisemnych:

-   prace klasowe, sprawdziany - do dwóch tygodni roboczych,

-     kartkówki - do jednego tygodnia roboczego.

b)       Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

c)       Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu, podczas dni otwartych, w czasie indywidualnych kontaktów z nauczycielem.

3.         Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym brana pod uwagę jest ocena z poprawy.

4.         Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych ocen cząstkowych zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania.

 

       § 74

1.  Umowa w sprawie nie przygotowania się ucznia do lekcji:

     a) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po nieobecności spowodowanej:

-wypadkiem losowym

-w przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej krótkotrwałą chorobą.

b) Udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek, prac domowych.

c) Uczeń ma prawo dwa razy w roku zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie podając przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac klasowych. W PSO nauczyciel może zwiększyć ten limit.

d) Szczegółowe zasady w sprawie nie przygotowania się do lekcji zawarte są w kontraktach   przedmiotowych.

2. Wyrównywanie braków:

a) uczeń ma prawo do pomocy w ramach:

-        zajęć wyrównawczych,

-        zajęć świetlicowych,

  -      dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu,

  -       indywidualnych konsultacji z nauczycielem,

                         -       pomocy koleżeńskiej.

3.     Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

4.     Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i po konsultacji z pedagogiem szkolnym, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI

§ 75

1.Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według kryteriów określonych w przedmiotowych systemach oceniania.

2. Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie uwzględniając różne formy aktywności ucznia.

3. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Informacje o bieżących ocenach uczniów rodzice otrzymują w formie pisemnej lub ustnej w czasie zebrań, w czasie dni otwarte  oraz w trakcie indywidualnych kontaktów z nauczycielami.

5.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 § 76

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 77

1.        Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

Nr

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

1

Celujący

6

cel.

2

Bardzo dobry

5

bdb.

3

Dobry

4

db.

4

Dostateczny

3

dst.

5

Dopuszczający

2

dop.

6

Niedostateczny

1

ndst.

2.       Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku "+", który zwiększa ich wartość o 0,5

3.      W przypadku oceniania prac domowych i aktywności ucznia na lekcji, dopuszczalne są dodatkowe sposoby oceniania ucznia w postaci znaków graficznych "+" i "-". 

4.      Nauczyciele uczący w klasach czwartych w miesiącu wrześniu nie wpisują uczniom do dziennika ocen niedostatecznych. 

5.       Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

6. W klasach IV – VI szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, kartkówek obejmujących pewien zakres materiału, oceny bieżące w skali: od 1 do 6.  Uczeń może otrzymać z prac klasowych, sprawdzianów, w których dodane są zadania z poziomu ponadpodstawowego oceny według następujących kryteriów, obejmujących procent ich wykonania:

Procent ogólnej liczby punktów

Ocena wyrażona stopniem/ słowna/

Ocena wyrażona stopniem/ cyfra/

100 %

celujący

6

99 % - 90%

bardzo dobry

5

89% - 75 %

dobry

4

74 % - 51%

dostateczny

3

50% - 31%

dopuszczający

2

30% - 0 %

niedostateczny

1

 

 § 78

1. Najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia a wychowawca – rodziców w formie pisemnej o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, informację należy przesłać następnego dnia pocztą w formie pisemnej, listem poleconym z pieczęcią szkoły

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania pełnią funkcję diagnozującą osiągnięcia ucznia oraz informacyjną dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i nie podlegają procedurom poprawiania (z wyjątkiem ocen negatywnych, w stosunku do których stosuje się procedury poprawiania przewidywanej oceny klasyfikacyjnej)

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych najpóźniej trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

4.  Najpóźniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów i wpisują do dziennika (wpis ołówkiem w kolumnie sąsiadującej z oceną roczną) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne.

5. Najpóźniej dwa tygodnie  przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje uczniów o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

6. Dopuszcza się wcześniejsze powiadomienie przez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o ocenie negatywnej z zachowania.

7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

 

§ 79

 1. Uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeżeli:

a)   Zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej.

b)  Wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia plenarnego rady pedagogicznej.

2.     Procedura określona w ust. 1 może mieć formę pisemną w postaci kontraktu między nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami).

3.      Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 pkt. a i b  powoduje ustalenie oceny rocznej takiej, jak przewidywana.

§ 80

 1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, oprócz tych, z których został zwolniony.

2.    Roczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych najpóźniej trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

3.    Ustalona przez nauczyciela negatywna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i 2 rozdziału VII

4.    Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 81

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2.              Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

-          wzorowe

-          bardzo dobre

-          dobre

-          poprawne,

-          nieodpowiednie

-          naganne.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

5.       Na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia uczniom:

a) kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,

b) co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,

c) jaka jest możliwość poprawienia przewidywanej oceny.

 1. Przewidywana roczna ocena zachowania wpisana jest do dziennika najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia (na lekcji wychowawczej) i jego rodziców (prawnych opiekunów) – na zebraniu - o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice i uczniowie potwierdzają informację podpisem w wyznaczonym miejscu w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niezgłoszenia się rodziców i niepodpisania informacji, wychowawca zamieszcza odpowiednią adnotację pod informacja i następnego dnia kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informując o przewidywanej ocenie i odnotowując to w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożności kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła zawiadomienie poprzez sekretariat szkoły.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisywane są do dziennika przez wychowawcę najpóźniej jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

§ 82

1.      Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.      O podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może wnioskować uczeń:

a)            po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby, zdarzeń losowych, problemów rodzinnych

b)           posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego

c)            posiadający orzeczenie do nauczania indywidualnego

d)           na wniosek opiekuna samorządu szkolnego z jego opinią wyrażoną na piśmie

3.      W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności zapisanej w ust. 2 niniejszego paragrafu uczeń składa pisemną prośbę (wniosek) skierowaną do wychowawcy klasy następnego dnia po powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

4.      Wychowawca informuje o prośbie (wniosku) Dyrektora Szkoły.

5.      Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem zwołuje zespół nauczycieli uczących w danej klasie w ciągu jednego dnia od daty wpłynięcia pisma.

6.      Zespół analizuje zachowanie ucznia i jeżeli jego postępowanie w zasadniczy sposób nie naruszyło zasad zawartych w statucie szkoły i obowiązujących regulaminach, podejmuje decyzję o możliwości poprawy oceny z zachowania.

7.      Zespół - w ciągu dwóch dni od daty wpłynięcia wniosku - opracowuje zadania dla ucznia, umożliwiające mu podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.      Uczeń zdaje sprawozdanie z wykonania zadania przed zespołem wychowawczym danej klasy w obecności Dyrektora Szkoły na przynajmniej dzień przed radą klasyfikacyjną. Podobne sprawozdanie zdaje uczeń przed zespołem klasowym, który przeprowadza głosowanie tajne (przynajmniej dzień przed radą klasyfikacyjną).

9.      Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, po analizie tajnego głosowania zespołu klasowego oraz zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.

10.  Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 powoduje ustalenie oceny rocznej zachowania takiej, jak przewidywana.

 

§ 83

1.      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 rozdziału VII.

2.      Tryb powiadomienia o przewidywanej negatywnej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania obowiązuje tak jak w przypadku negatywnej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

3.      W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny zachowania po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy, po poinformowaniu o tym fakcie rodziców ucznia, w porozumieniu z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania.

4.      Za rażące uchybienia przeciw w/w dokumentom uważa się:

a) fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen)

b) celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego

c) chuligaństwo – wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi

d) palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych

e) posiadanie, handel i używanie środków odurzających (narkotyków)

f) znieważenie innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych pracowników szkoły.

§ 84

1. Ocenę z zachowania w kl. IV – VI pomaga wychowawcy klasy ustalić Punktowy System z Zachowania ( załącznik do statutu). Ostateczną ocenę wystawia wychowawca klasy, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

ROZDZIAŁ V

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

    § 85

 1. Ustala się następujące kryteria ocen:

a)  stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

     - spełnia wszystkie wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,

     - posiada wiedzę obejmującą zakres materiału,

     - spełnia wszystkie wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,

     - posiada wiedzę obejmującą zakres materiału,

 - samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań       i problemów,

     - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

- proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,

- odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (kwalifikując się do finałów co najmniej na szczeblu wojewódzkim), sportowych, artystycznych (co najmniej na szczeblu gminnym) i innych (co najmniej na  szczeblu rejonowym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

            - jest bardzo aktywny na lekcjach.

 

   b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 

- spełnia wymagania dopełniające z danych zajęć edukacyjnych,

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu,

- samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,

- bierze udział w konkursach przedmiotowych,

- sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych,

- wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji.

   c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

-          uczeń spełnia  rozszerzone wymagania z danych zajęć edukacyjnych,

-          opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu zadowalającym,

-          zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności,

-          samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

-          jest aktywny w czasie lekcji.

    d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

-          spełnia  podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,

-          opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,

-          rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

-          wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym

e)stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

- spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,

- ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu,

- braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności

        f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

- nie spełnia nawet wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych

- ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,

- uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,

- nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację nauki na wyższym poziomie edukacji,

- nie uczynił żadnych postępów (wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy i umiejętności.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA OCENIANIA

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dal danego etapu kształcenia.
 3. W szkole przyjmuje się sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań, które są przedstawione w załączniku do statutu: „Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania”

4.      Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

 1. Pedagog szkolny powiadamia nauczycieli poszczególnych przedmiotów i prawnych opiekunów ucznia o obniżonych wymaganiach edukacyjnych.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej przez lekarza i na czas określony w tej opinii. 

-  dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

- nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.

 

ROZDZIAŁ VII

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

 

   § 86

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)    wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu i Regulaminu Szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,

b)    jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie,

c)    w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

d)   wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

e)   jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne,

f)   systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,

g)   szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,

h)   nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

i)   nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych,

j)   umie wszystkie spory rozstrzygać w drodze negocjacji i mediacji,

k)  wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym, również słabszym,

l)   jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne,

m) pracuje społecznie lecz nie kosztem lekcji,

n)  uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości.

 

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

a)    przestrzega Statutu i Regulaminu Szkolnego,

b)    jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,

c)   chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,

d)   systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny,

e)     jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi,

f)    w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowanego niską szkodliwością dla innych i siebie,

g)   jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,

h)    bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

i)     nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

 

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

a)     przestrzega Statutu i Regulaminu Szkolnego,

b)     pracuje na miarę swoich możliwości,

c)     wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

d)     systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na godziny kolejne,

e)    nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi,

f)    zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu,

g)    szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów,

h)    nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

i)    bierze udział w życiu klasy i szkoły,

j)    nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych – czarna lub granatowa spódnica (spodnie) i biała bluzka (koszula).

 

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 

a)    sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w Statucie i Regulaminie Szkoły,

b)    stara się uczyć systematycznie,

c)  opuścił zajęcia szkolne i ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba spóźnień nie przekracza 8,

d)    mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

e)    zdarza mu się niszczyć mienie szkoły i kolegów,

f)     jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm zawartych w Regulaminie Szkoły,

g)   w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 5 pisemnych uwag dotyczących zachowania,

h)   czasem przyczynia się do złego odbioru szkoły w środowisku (zdarza mu się wchodzić w konflikty i źle zachowywać się na wycieczkach, zawodach, imprezach szkolnych),

i)   nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne,

j)   nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

k)  wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego zachowania.

 

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 

a)    wielokrotnie i świadomie dopuszczał się łamania postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły,

b)    ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,

c)  pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające i szkodliwe dla zdrowia,

d)    wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,

e)   w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 8 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,

f)   w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia,

g)   nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy,

h)   nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez szkołę warunków na miarę możliwości ucznia.

 

Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę nieodpowiednią.

 

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 

a)   rażąco narusza Statut i Regulamin Szkoły, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku,

b)   nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne,

c)   nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez szkołę warunków na miarę możliwości ucznia,

d)   świadomie łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

e)   jest agresywny i wulgarny,

f)   stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych (wnoszenie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, samo okaleczenie się),

g)   znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie

h)   wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie, udział w rozbojach i kradzieżach, stosowanie przemocy i inne), pozostaje pod nadzorem kuratora i policji,

i)   słabo rokuje nadzieję na poprawę, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną pomoc.

Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę naganną.

 § 87

  

 1. Ocenę z zachowania w kl. IV – VI pomaga wychowawcy klasy ustalić Punktowy System z Zachowania ( załącznik do statutu). Ostateczną ocenę wystawia wychowawca klasy, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SYSTEM NAGRÓD I KAR

 § 88.  Nagrody i wyróżnienia.

1. Uczeń może dostać nagrody i wyróżnienia za:

a)     rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska

b)     bardzo dobre wyniki w nauce

c)     wzorowe zachowanie

d)     wybitne osiągnięcia

e)     dzielność i odwagę

2.  Nagrodami są:

a)     pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,

b)     pochwała wychowawcy wobec rodziców,

c)     wyróżnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej,

d)    wyróżnienie dyrektora wobec rodziców,

e)     dyplom,

f)    list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez radę pedagogiczną,

g)    wpis na szkolną stronę internetową,

h)     nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczona na apelu,

i)     wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne,

j)     nagroda pieniężna (stypendium naukowe/sportowe)

k)    tytuł Prymus

  § 89.  Kary.

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły wobec ucznia stosuje się następujące środki wychowawcze:

a)      ustne upomnienie ucznia,

b)      upomnienie ucznia z adnotacją w zeszycie uwag, dzienniku lekcyjnym,

c)      upomnienie ucznia przez dyrektora,

d)      powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,