Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Niedziela 19 Listopad 2017 | Imieniny: Elżbieta, Seweryn, Paweł
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne 2016 - 2017
Organizacja roku szkolnego 2016/17
Organizacja roku szkolnego 2017 - 2018
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Program Wychowawczy
  

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA TUWIMA

W ZŁOTKOWIE

 

2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA TUWIMA W ZŁOTKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SPIS TREŚCI:

I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego.

II. Misja szkoły.

III. Wartości wychowawcze.

IV. Priorytety szkoły.

V. Założenia programu.

VI. Cele wychowawcze szkoły.

VII. Cele szczegółowe. Zadania i formy realizacji.

VIII. Struktura oddziaływań wychowawczych

IX. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej.

X. Model absolwenta.

XI. System oddziaływań motywujących do zachowań prospołecznych.

XII. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych: - w klasach I – III

- w klasach IV – VI.

XIII. Tradycje i obrzędowość.

XIV. Plan działań wychowawczych.

XV. Ewaluacja.

 

I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:

# Konstytucja RP art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1

# Ustawa o Systemie Oświaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40

# Karta Nauczyciela art. 6

# Podstawa Programowa – Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.

# Statut szkoły

 

II. MISJA SZKOŁY:

Zawarta w Statucie Szkoły.

 

III. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE :

-poszanowanie wartości i godności ludzkiej;

-aktywne działania na rzecz klasy, szkoły;

-uczciwość, szczerość

-prawdomówność;

-sprawiedliwość;

-szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej;

-wrażliwość na piękno przyrody ojczystej;

-ogólnoludzkie normy i wartości religijne;

-doskonalenie własnej osoby;

-kierowanie się własnym sumieniem;

-pomoc potrzebującym;

-umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności;

-inicjatywa;

-rzetelność i odpowiedzialność;

-zdrowy styl życia;

-wykształcenie i nauka.

 

IV. PRIORYTETY SZKOŁY

Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.

Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.

Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.

Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku.

 

V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Złotkowie jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.

 

VI. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY ( CELE GŁÓWNE):

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

 

VII. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI

Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych.

- umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.

- dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz każdych drobnych zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych.

- kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych.

ZADANIA:

rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka.

stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego.

pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji talentów i ich twórczym wykorzystaniu

kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.

 

FORMY REALIZACJI:

organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych

indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno – wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów.

udział w różnych formach imprez klasowych i szkolnych.

prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci).

współpraca z rodzicami.

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze,

gimnastyka korekcyjna.

koła zainteresowań.

Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości.

- przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych.

- kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi.

- tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

- kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań.

- przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami.

- integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność.

- włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły

- kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych.

- kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci.

- zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych.

ZADANIA:

przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną.

umacnianie więzi z regionem.

stwarzanie warunków do integralnego traktowani siebie świata i innych ludzi.

wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność.

uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych

pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem.

wdrażanie postaw asertywnych.

kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata.

zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowanie postaw patriotycznych

kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów.

pomoc w poszukiwaniu drogą rzetelnej pracy celów życiowych i własnego miejsca w świecie.

FORMY REALIZACJI:

działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych.

zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”.

zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli.

zebrania z rodzicami.

konsultacje indywidualne.

organizacja pomocy koleżeńskiej.

wycieczki klasowe.

udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych .

udział w akcjach humanitarnych.

organizacja i udział w imprezach sportowych.

Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy wypowiadania się.

- rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego.

- pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznane techniki nowego uczenia się.

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

- zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań.

- kształtowanie umiejętności dokonania analizy syntezy i selekcji.

ZADANIA:

tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego

uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie.

stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań.

stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej.

kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych.

realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego.

stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych.

wdrażanie zasad savoir – vivre.

umożliwienie uczniom nauki języków obcych.

doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w gimnazjum.

FORMY REALIZACJI:

konkursy przedmiotowe, artystyczne i olimpiady.

indywidualizacja pracy szkolnej i domowej.

zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zespoły wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna.

zajęcia komputerowe w klasach III – VI.

zajęcia pozalekcyjne w ramach koła informatycznego.

korzystanie z Internetu.

akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe.

ścieżka prozdrowotna.

spotkania z pielęgniarką szkolną.

programy profilaktyczne.

spotkania z policjantem (pogadanki, filmy)

karta rowerowa

imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe

 

VIII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Rada Pedagogiczna

Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły ofiarą przestępczości.

Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich ( w razie zaistniałej potrzeby).

W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia.

Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo(biednych).

Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.

Dyrekcja

Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.

Współpracuje z Samorządem Uczniowskim.

Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.

Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych.

Nauczyciele

Powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście.

Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego.

Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych( w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby).

Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.

Inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań.

Wychowawcy klas

Wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia rodziców.

Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych.

Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.

Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.

Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.

Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby.

Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.

Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.

Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły.

Rodzice

Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i na wsi.

Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Rada Rodziców

Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.

Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.

Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.

Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

Samorząd Uczniowski

Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.

Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.

Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 

IX. NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.

Uczniowie:

1. Zawsze są przygotowani do lekcji:

- przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory,

- systematycznie odrabiają prace domowe,

- nie spóźniają się na lekcje,

- w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności,

 

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:

- w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,

- odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem,

- używają słów proszę, dziękuję, przepraszam,

- dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi starszego i kolegi,

- pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym,

- są tolerancyjni wobec innych,

- uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost),

- nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów,

 

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:

- nie biją innych,

- nie namawiają do bicia,

- nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną,

- nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo,

- nie wykonują samosądów,

- nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie,

- nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo,

- nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi,

- nie popychają się,

- nie podkładają nóg kolegom i koleżankom,

- nie obmawiają nikogo,

- nie potępiają nikogo,

- kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią,

 

4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:

- szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków),

- nie kołyszą się na krzesłach,

- nie grają w piłkę na korytarzu,

- nie siadają na ławkach w klasie,

- nie trzaskają drzwiami,

- podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły,

- nie przesiadują w toalecie,

- nie rzucają kamieniami,

- nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem,

 

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły:

- szanują sprzęt szkolny, tornistry własne i kolegów,

- w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają kieszeni,

- nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu nie przeznaczonym do tego celu,

- szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole,

- nie niszczą gazetek,

- nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza,

 

6. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych.

 

7. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.

X.  MODEL ABSOLWENTA

Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który:

 w sferze nauki:

- sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;

- był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;

- miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 w sferze społecznej:

- dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;

- znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;

- był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;

– umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;

- był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;

- umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;

- potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;

- dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;

- stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;

- dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;

- bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

w sferze kulturowej:

- uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;

- umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;

- był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

XI.   SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ MOTYWUJĄCYCH DO ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH

Oddziaływania na uczniów mają na celu wzmacnianie ich osiągnięć, starań i zachowań pożądanych ze względu na ich wychowawcze znaczenie

1.      Oceny z poszczególnych przedmiotów wystawiane na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, jako oddziaływanie wychowawcze

2.      Ocena zachowania na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

3.      System pochwał na forum klasy

4.      System pochwał na apelach i imprezach szkolnych

5.      Prezentacja osiągnięć uczniów w różnych sytuacjach szkolnych

6.      Nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia

7.      Stypendia dla wybitnych uczniów

Głównym założeniem wypracowania konsekwentnego i jednolitego systemu postępowania dorosłych wobec uczniów są sankcje stosowane w przypadkach niedotrzymywania umów, łamania regulaminów i rażących odstępstw od zasad bezpieczeństwa. Priorytetowym założeniem jest etapowość i gradacja sankcji, które są omówione z uczniami, rodzicami i zaakceptowane przez nauczycieli:

1.      W momencie pojawienia się problemu z uczniem przeprowadzana jest osobista rozmowa wychowawcy lub nauczyciela poza grupą klasową; nauczyciel jasno informuje o tym, co widzi, co go niepokoi, wyraża swoje niezadowolenie z wystąpienia niepożądanego zachowania.

2.      Jeżeli mimo ostrzeżenia zachowanie nie ulega zmianie:

-  nauczyciel wpisuje uwagę negatywną do dzienniczka ucznia

-  nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika klasowego

- przeprowadza rozmowę z rodzicami.

3.      Zgłasza problem wychowawczy pedagogowi szkolnemu.

4.      Zgłasza problem wychowawczy dyrektorowi szkoły.

 

XII.  PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

        - w klasach I – III

·         Organizacja zespołu klasowego

·         Troska o estetykę klasy i szkoły

·         Postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami

·         Troska o bezpieczeństwo i zdrowie

·         Życie w najbliższym środowisku

·         Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych

·         Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę

·         Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów

        - w klasach IV - VI

·         Zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą – niebezpieczne sytuacje

·         Poznajemy siebie – rozwój emocjonalny i intelektualny ucznia

·         Dbamy o zdrowie

·         Zagrożenia wynikające z różnych nałogów

·         Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe w regionie

·         Ja i moja rodzina

·         Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji – agresja

·         Uczniowie niepełnosprawni w szkole

 

XIII. TRADYCJE I OBRZĘDOWOŚĆ

Szkoła ma nadane imię Juliana Tuwima. Placówka posiada własne tradycje oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

- Pasowanie na  pierwszoklasistę i czytelnika

- Sprzątanie świata

- Święto pieczonego ziemniaka

- Wieczór baśni i bajek

- Mikołajki

- Wigilia

- Jasełka

- Bal Karnawałowy

- Dzień Babci i Dziadka

- Festyn Rodzinny ,, Mama, Tata i Ja”

 

XIV. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie

 

L.p.

Cel wychowawczy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

1.

Kształtowanie nawyku rzetelnej pracy;

 

1)   Realizacja założeń podstawy programowej, dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dostosowanie metod pracy i wymagań wg wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

2)  Przydzielanie zadań uczniom, pomoc w ich realizacji, omawianie napotkanych trudności, wskazywanie sposobów ich pokonywania, rzetelna ocena efektów.

3)  Organizowanie pracy uczniów w ramach kół zainteresowań, przedmiotowych i zajęć wyrównawczych.

Prowadzący zajęcia

4) Większe zaangażowanie nauczycieli we wspieraniu utalentowanych uczniów.

 

4)  Realizacja celu w ramach godzin z wychowawcą (Plan pracy wychowawczej).

Wychowawcy

5)  Rozmowy indywidualne z uczniami wykazującymi niechęć do obowiązków.

Wychowawcy, pedagog

6)  Współpraca z rodzicami, w celu poszukiwania sposobów zachęty dziecka do realizacji podstawowego zadania jakim jest praca (nauka).

       7) Zmniejszyć ilość zadawanych   prac domowych na dni wolne, weekendy i ferie.

2.

 Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa:

1)  Wdrażanie do przestrzegania regulaminów szkolnych.

Wszyscy nauczyciele

wrzesień

2)  Organizacja dyżurów nauczycielskich na różnych odcinkach pracy szkoły w celu zachowania bezpieczeństwa i wdrażania dzieci do przestrzegania określonych w regulaminach zasad zachowania.

      dyrektor

Cały rok

 

3) Stosowanie różnych metod i form wychowawczych prowadzących do kształtowania właściwych postaw pozwalających uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

     nauczyciele

4) Pedagogizacja rodziców podczas zebrań klasowych: „ Rozmawiam z dzieckiem o jego problemach”.

4)   Realizacja zagadnień programowych z zakresu bezpieczeństwa w czasie zajęć edukacyjnych –bezpieczeństwo na drodze, w domu, w szkole, podczas użytkowania sprzętów i urządzeń, podczas pracy i zabawy, w kontaktach z ludźmi, itd.

Wszyscy nauczyciele

5)  Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki.

Pedagog, nauczyciele

5)  Zapewnienie opieki pedagogicznej i psychologicznej.

Pedagog, psycholog (PPP)

6)   Upowszechnianie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa – gazetki szkolne, plakaty, apele.

Wychowawcy, dyrektor

7)   Przestrzeganie systemu interwencji wychowawczych i sposobu reagowania w sytuacjach zagrożenia

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

8) Systematyczne i rzetelne stosowanie zasad oceniania zachowania uczniów.

9) Eksponowanie sposobów i form poszukiwania pomocy  w sytuacjach zagrożenia: telefony alarmowe i zaufania, tablice ostrzegawcze i informacyjne, zadania pracowników szkoły

Dyrektor szkoły

Pedagog,

 

 

 

 

Cały rok

10) Opieka nad uczniami sprawiającymi trudności w zachowaniu

Pedagog, psycholog, wychowawcy

11) Organizowanie spotkań  uczniów z policjantami

   Szkoła bez przemocy”

pedagog

3.

Kształtowanie poczucia więzi i przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i kraju

1)  Realizacja zagadnień programowych na zajęciach edukacyjnych.

Nauczyciele przedmiotów

Zgodnie z programem nauczania

2)  Wycieczki – terenowe, do miejsc kultury, sztuki i historii, krajoznawcze.

wychowawcy

Wg planu pracy

3)   Uroczystości, imprezy, zabawy  szkolne.

organizatorzy

Wg planu pracy szkoły

4)   Organizacja imprez rodzinnych.- „Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Wigilia i inne

5)  Udział w imprezach środowiskowych.

wychowawcy

Cały rok

6)  Opieka nad grobami

Nauczyciele

     

7)  Przestrzeganie stroju galowego w czasie uroczystości.

8)  Propagowanie zasad okazywania szacunku do symboli narodowych.

    9) Uświadamianie rodzicom o tym,         jak ważne jest wpajanie szacunku dla symboli narodowych swoim dzieciom.

     10) Zwracanie szczególnej uwagi  na tematy związane z historią polskich symboli narodowych i dawanie własną postawą przykładu uszanowania symboli narodowych.

11)  Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciel wych do życia w rodzinie

 Wg programu zajęć

 

4.

 Kształtowanie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.

1)  Realizacja zagadnień programowych na zajęciach edukacyjnych..

Nauczyciel przyrody, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zgodnie z programem nauczania

2)  Realizacja celu w ramach godzin z wychowawcą.

wychowawcy

Wg planu pracy

3)  Działania proekologiczne i akcje – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, troska o zielone tereny przy szkole

 Dyrektor szk.,

Wychowawcy klas, nauczyciel przyrody

 

4)  Propagowanie sposobów ochrony środowiska naturalnego. Uwrażliwianie na zagrożenia płynące ze strony człowieka. – konkursy ekologiczne

Organizator konkursu

Wg planu pracy szkoły

 

5.

 

Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych – prowadzenie zdrowego stylu życia

1)  Prawidłowa organizacja lekcji wychowania fizycznego.

Nauczyciele w-f, dyrektor

Cały rok szkolny

2)  Realizacja zagadnień programowych na zajęciach edukacyjnych.

nauczyciele

Cały rok szkolny

3)  Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki.

4)  Realizacja programów prozdrowotnych oferowanych przez instytucje wspomagające szkołę.

Pedagog

nauczyciele

Według planu

5)  Zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej.

dyrektor

Cały rok

6)  Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej.

Nauczyciel prowadzący

7)   Realizacja programów ARR: „Owoce  i warzywa w szkole”

Wychowawcy klas I- III

8) Przeprowadzać ćwiczenia śródlekcyjne na każdych zajęciach

Nauczyciele

kl. I - VI

9) Organizacja dodatkowych   zajęć sportowych.

Dyrektor, nauczyciel w-f

10)  Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych.

Nauczyciele klas I- III

11) Organizacja zajęć ruchowych dla dzieci przebywających na świetlicy

Nauczyciel / opiekun

 

 

12) Organizacja „Dnia sportu”

- Piknik rodzinny: propagowanie zdrowego stylu życia

Nauczyciele wych. fiz.

 

01.06

 

 

13) Należy uczulić rodziców, by czas wolny z dziećmi spędzali aktywnie, np. uprawiając razem sporty i przez to zachęcając dzieci do ćwiczeń

 

Nauczyciele

 

 

 

14)  Zorganizować spotkanie dla rodziców z dietetykiem i stomatologiem, którzy nakreśliliby konieczność przestrzegania zbilansowanej diety oraz konieczność mycia zębów i rąk przed posiłkiem.

 

Dyrektor

 

 

 

15) Program „Szkoła promująca zdrowie”

- akcja - „Śniadanie daje moc”

A.Horbińska

 

 

 

 

16) WF z klasą

- „Ze sportem przez całe życie”

- program dla kl. I-III „ Mały Mistrz”

A.Horbińska

nauczyciele

 

J. Nawrocka

A. Horbińska

 

 

 

17. Przeprowadzanie pogadanek o niebezpieczeństwach związanych z paleniem papierosów, zażywaniem dopalaczy i napojów energetyzujących przez uczniów

pedagog

zaproszony specjalista

diabetyk p. B. Stepanow

 

6.

Kształtowanie właściwych postaw i zachowania

1)   Zapewnienie higienicznych warunków w szkole oraz wdrażanie dzieci do zachowania porządku wokół siebie i po sobie.

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

2)  Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego: pogadanki, plakaty, propozycje zajęć ruchowych.

nauczyciele

3)   Wykorzystywanie sytuacji lekcyjnych, pozalekcyjnych, treści edukacyjnych, lektur, filmów, itd. do dyskusji i eksponowania wartości, postaw i zachowań społecznie pożądanych.

nauczyciele

4)  Eksponowanie i wdrażanie uczniów do przestrzegania Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych.

wychowawcy

5)   Włączanie uczniów do aktywności w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun Samorządu

6)   Przestrzeganie zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania (stosowanie również samooceny ucznia).

Nauczyciele

7)   Stwarzanie uczniom możliwości do realizacji własnych pomysłów, współpracy, aktywności i odpowiedzialności – przydzielanie ról, zadań (organizacja życia w klasie, organizacje szkolne, uroczystości, akcje, …)

8)   Zabawy integracyjne.

9) Organizowanie spotkań z pedagogiem i psychologiem o tematyce profilaktycznej m.in. przeciwdziałanie zachowaniom aspołecznym.

Pedagog, nauczyciele I-III

nauczyciele I-VI

 7.

Współdziałanie z rodzicami
w procesie wychowania.

1)    Działalność Rady Rodziców

Dyrektor, Rada Rodziców

Zgodnie z kalendarzem

2)   Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci. Zaangażowanie rodziców do wspólnej pracy z nauczycielami w wychowywaniu dzieci, kształtowaniu ich sumień i właściwej postawy moralnej, odpornej na zewnętrzne naciski, sytuacje czy okazje.

Wychowawcy klas

3)   Spotkania z rodzicami.

4)Założenie blogu dla rodziców, absolwentów i uczniów,

     5) Założenie „Skrzynki życzeń”.

    6) Poprawić relacje nauczyciel –    rodzic.

7)   Udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach klasowych i szkolnych, np. spotkanie wigilijne, obchody Dnia Dziecka, Mikołajki, Wigilia

8) Częściej organizować imprezy, przedsięwzięcia szkolne, do których należy włączyć również rodziców., np. pikniki, rajdy wieczór poezji, itp.

 

 

 

 

 

 

XV. EWALUACJA PROGRAMU

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.

FORMY EWALUACJI:

- obserwacja (wychowawcy klas)

- ankiety dla uczniów

- ankiety dla rodziców

- rozmowy z uczniami

- rozmowy z rodzicami

- analiza dokumentów

- obserwacja i ocena zachowań

 

Szkolny Program Wychowawczy opracował zespół nauczycieli w składzie:

mgr Aneta Horbińska

mgr Jolanta Nawrocka

mgr Mirosława Malicka

 

 

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW

Nauczycielom i dyrekcji zależy na tym, byś czuł się w szkole ważny, doceniany

i bezpieczny. Może dzięki Twoim opiniom, uda nam się też zaplanować pracę, by pobyt

w szkole stał się interesujący i byś znalazł tutaj to, czego potrzebujesz.

Przeczytaj poniższe pytania. Podkreśl odpowiedzi, które uznajesz za swoje lub w miejsce kropek wpisz swoje odpowiedzi.

 

1) Czym jest dla Ciebie szkoła.....................................................................(podkreśl najwyżej 3 odpowiedzi)

a. obowiązkiem

b. rozrywką

c. miejscem nauki

d. miejscem spotkań z kolegami

e. inną wartością (jaką?)

2) Kto ma na ciebie największy wpływ?......................................................(podkreśl najwyżej 3 odpowiedzi)

a. rodzina

b. szkoła - nauczyciele

c. kościół

d. rówieśnicy

e. ktoś inny (kto?)

f. nikt

3) W miejsce kropek wpisz swoje odpowiedzi:

a. denerwuję się w szkole, gdy

b. biję się, gdy

c. cieszę się, kiedy

d. niechętnie chodzę do szkoły, ponieważ

e. chętnie chodzę do szkoły, ponieważ

4) W szkole czujesz się bezpieczny?

tak - (dlaczego?)

nie - (dlaczego?).....................................................................................................................

5) Czy pijesz jakiś napój alkoholowy?

tak nie

6) Czy palisz papierosy?

tak nie

7) Czy zażywasz środki odurzające?

tak nie

8) Napisz

a. co przeszkadza Ci w szkole?

b. za co lubisz szkołę?

9) Jakie problemy poruszyłbyś/poruszyłabyś na lekcjach wychowawczych

................................................................................................................................................

10) Czy masz prawo do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Dziękujemy za szczerość.

 

 

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Naszym nauczycielom i dyrekcji zależy na tym, aby Wasze dzieci czuły się w szkole ważne, doceniane i

zauważane. Może dzięki Waszym opiniom uda nam się tak zaplanować pracę, by pobyt dzieci w szkole był nie tylko obowiązkiem ale i przyjemnością.

 

1. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpieczne?

tak nie

2. Jakie sytuacje w szkole budzą największy niepokój?

a. bójki

b. zastraszanie

c. wymuszenia

d. problem narkomanii

e. inne

3. W jaki sposób skuteczniej rozwiązać problemy natury wychowawczej?

a. poprzez zwiększenie liczby godzin wychowawczych

b. poprzez częste spotkania wychowawcy z rodzicami

c. poprzez organizowanie spotkań rodzice - dzieci - wychowawcy

d. inne

4. Jaka powinna być tematyka godzin wychowawczych realizowana przez wychowawcę

klasy. Proszę o podanie tematyki:

a. ...................................................................................................................................

b.....................................................................................................................................

c. ...................................................................................................................................

d.....................................................................................................................................

5. Co może Pan(i) zaoferować szkole?

a. swój wolny czas (np. opieka podczas imprez szkolnych, wycieczek, itp.)

b. pieniądze - sponsor

c. praca na rzecz szkoły

d. inne.

6. Jakie najważniejsze cechy programu wychowawczego kształtowane są przez szkołę?

a. tolerancja

b. otwartość na problemy innych

c. przywiązywanie wagi do zachowania i stroju w określonych sytuacjach (święta,

rocznice, apele, koncerty, itp.)

d. działania profilaktyczne

e. kultura słowa

f. higiena osobista i otoczenia

g. inne

7. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) program wychowawczy szkoły?

8. Jakie zadania wychowawcze podejmuje Pan(i) wspólnie z wychowawcą lub

nauczycielami?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

 

1. Określ jaki jest Twój udział w realizacji szkolnego programu wychowawczego.

Proszę zaznaczyć x wybraną wartość:

bierny      czynny

1          2         3        4       5

 2. Jakie metody wychowawcze uważa Pani/ Pan za najbardziej skuteczne?

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Czy jest Pani/Pan przygotowana/y do prowadzenia działań profilaktycznych?

a. tak

b. nie

jeśli tak, proszę podać ukończone w tym kierunku kursy lub szkolenia

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Jakie działania profilaktyczne prowadzi Pani/Pan w pracy z uczniami?

...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Jakie sytuacje w szkole budzą największy niepokój?

a. bójki

b. zastraszanie

c. wymuszenia

d. problem narkomanii

e. inne

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

6. Czy systematycznie dokonuje Pani/Pan analizy oddziaływań wychowawczych i ich

skuteczności ?

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

7. Jakie zadania wychowawcze realizuje Pani/Pan wspólnie z rodzicami?

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 5 odwiedzin: 4249619