Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 18 Styczeń 2018 | Imieniny: Piotr, Małgorzata
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
O szkole w jubileusz 10-lecia
Jak do nas trafić?
Historia Budzisławia Kościelnego
Informacje
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Oddziały gimnazjalne
Pracownicy szkoły
Doradztwo Zawodowe
Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Dla rodziców
Archiwum
Programy i projekty edukacyjne
Gimnazjalne projekty edukacyjne
Innowacje pedagogiczne
Losy absolwentów
Patron Szkoły
Harmonogram dowozów i odwozów - 2016/2017
Ubezpieczenie NNW młodzieży
Sport
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja - 2016/2017
Młodzieżowa Akcja Multimedialna
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Regulamin projektów edukacyjnych
  


Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

w Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. – zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046)

Ustalenia ogólne

 1. Uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizuję się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r., Nr 4, poz. 17), mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4.       Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów począwszy od klasy I, w klasie drugiej, a w szczególnych przypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.

 

5.       Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun.

 

6.       Uczniowie mogą realizować projekt w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących minimum 3 osoby, nie więcej niż 10 osób.

 

 1. Udział ucznia w pracach projektowych ma wpływ na ocenę zachowania po klasie III. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
 2. Informacja o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym oraz temat projektu zostaną wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

Zadania dyrektora szkoły

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale w projekcie edukacyjnym wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. W sytuacjach zdrowotnych bądź losowych, będących podstawą nieobecności ucznia w szkole,  na jego prośbę i udokumentowany wniosek rodziców, dyrektor umożliwia realizację projektu w innym terminie.

5.       Dyrektor – w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną – dopuszcza do realizacji złożone projekty oraz powołuje szkolnego koordynatora projektów.

 1. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji projektu, np. zmiana opiekuna projektu, tematu projektu.

7.       Dyrektor stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.

 

Zadania szkolnego koordynatora projektów

 

1.       Koordynator zbiera od nauczycieli oraz uczniów propozycje tematów projektów.

 

2.       Koordynator sporządza listę zbiorczą proponowanych projektów i przedkłada ją  Dyrektorowi szkoły.

 

3.       Koordynator upowszechnia informacje dotyczące  realizacji projektów ( np. gazetka szkolna, strona internetowa).

 

4.       Monitoruje stan realizacji projektów.

 

5.       Koordynuje publiczną  prezentację projektu (w tym zwłaszcza zachowanie odpowiednich terminów).

 

6.       Sporządza podsumowanie z realizacji projektów i przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie zbiorcze za I okres i na koniec roku szkolnego.

Zadania opiekuna projektu

 1. Opiekunem projektu może być każdy nauczyciel  pracujący w szkole.
 2. Do zadań opiekuna projektu należy w szczególności:
  1. określenie ogólnej tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej    lub wykraczających poza te treści.
  2. pomoc w organizowaniu grup projektowych
  3. koordynowanie prac projektowych, udzielanie wsparcia i prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt
  4. koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy
  5. monitorowanie jego realizacji;
  6. ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.
 3. O rodzaju tworzonej dokumentacji w czasie realizacji projektu edukacyjnego decyduje opiekun projektu.
 4. Opiekun przechowuje dokumentację z realizacji projektu edukacyjnego do dnia 31 sierpnia roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 5. Po zakończeniu realizacji projektu opiekun przekazuje informację wychowawcom klas uczniów, którzy brali udział w projekcie, o zrealizowaniu przez ucznia projektu edukacyjnego, uwzględniając jego temat oraz adnotację o sposobie realizacji projektu przez ucznia.

Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu

 1. Na początku roku szkolnego (nie później niż do końca września),w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, wychowawca informuje uczniów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 30 listopada 2010 r.).
 2. Rodzicom (prawnym opiekunom) przekazuje informację na pierwszym zebraniu, nie później niż w terminie do końca września (w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 30 listopada 2010 r.).
 3. Wychowawca prowadzi działania organizacyjne, związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczące w szczególności:

a.       wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia swojej klasy

b.       monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem projektu, w tym: w sprawie oceniania zachowania swoich wychowanków

c.        przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom

d.       dokonywania zapisów w dokumentacji szkolnej  dotyczących  realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego

Zadania ucznia realizującego projekt edukacyjny

 1. Uczeń w ciągu cyklu edukacyjnego w gimnazjum jest zobowiązany do realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Uczeń decyduje o wyborze tematu projektu, uwzględniając propozycje nauczycieli lub proponuje własny temat – w uzgodnieniu z nauczycielem - opiekunem.
 3. Wspólnie z opiekunem projektu omawia i ustala zasady współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.
 4. Uczeń czynnie uczestniczy w realizacji projektu i wywiązuje się z podjętych i wyznaczonych zadań.
 5. Każdy uczeń współpracuje z innymi członkami grupy, ponosząc odpowiedzialność za efekt końcowy projektu.
 6. Uczeń sporządza sprawozdanie dotyczące własnego wkładu pracy w realizację projektu.
 7. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w przygotowaniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz w publicznej prezentacji efektów projektu.
 8. Uczeń, który realizował więcej niż jeden projekt edukacyjny - do końca maja roku szkolnego, w którym kończy gimnazjum - wskazuje wychowawcy nazwę projektu, który ma zostać umieszczony na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Działania projektowe

 

I.       Wybór tematu projektu:

1.       W terminie najpóźniej do 15 października danego roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym; dopuszcza się możliwość określenia tematu przewodniego projektów.

2.       Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.

3.       Temat projektu może również zaproponować uczeń po uprzednim ustaleniu z nauczycielem

4.       Dyrektor – w porozumieniu z radą pedagogiczną – dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości finansowe i organizacyjne szkoły.

5.       Dopuszcza się – w sytuacjach szczególnych – modyfikację listy projektów edukacyjnych w trakcie roku szkolnego. Decyzję o zmianach podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem i opiekunem projektu.

6.       Uczniowie – w terminie do końca listopada roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt - dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować.

7.       Przy wyborze tematyki projektu przez ucznia obowiązuje zasada dobrowolności, przy czym jeden nauczyciel  może koordynować  nie więcej niż dwa zespoły uczniowskie.

 

II.    Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji:

1.       Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: cele projektu, etapy realizacji, harmonogram działań projektowych, sposób prezentacji efektów, wspomagają podział zadań w grupie, omawiają wzory dokumentów oraz kryteria oceniania projektu i jego realizacji.

2.       Podczas realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

3.       Rodzice mają obowiązek wspierać dziecko w realizacji wybranego przez niego projektu.

III.     Wykonanie zaplanowanych działań:

1.       Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu najpóźniej do końca maja danego roku szkolnego.

2.       W tym czasie:

a.       uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują sprawozdanie z  realizacji projektu.

b.       uczniowie dokonują samooceny projektu

c.       opiekun projektu dokonuje oceny projektu odrębnie dla każdego ucznia biorącego udział w projekcie.

 

IV.             Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego: 

1.       Projekt kończy publiczna prezentacja , której ramy, formę oraz termin określa opiekun projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w zależności od terminu zakończenia projektu (najpóźniej w czerwcu).

2.      W miarę możliwości należy zapewnić podczas prezentacji możliwie najszerszy udział w niej uczniom.

Ocena projektów

1.       Oceny projektu dokonuje opiekun, który ustala szczegółowe zasady oceniania projektów edukacyjnych.

 

2.       Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę ucznia.

 

3.       Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w projekcie, które są podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

 

4.       Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.

 

5.       W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.

 

6.       Udział uczniów w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego (PSO) i szkolnego.

Ustalenia końcowe

1.       Uczeń, który zrealizował projekt w innej szkole, przekazuje zaświadczenie o jego realizacji dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza obecnie.

2.      Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 12 odwiedzin: 4501356