Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 14 Grudzień 2017 | Imieniny: Alfred, Izydor
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
O szkole w jubileusz 10-lecia
Jak do nas trafić?
Historia Budzisławia Kościelnego
Informacje
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Oddziały gimnazjalne
Pracownicy szkoły
Doradztwo Zawodowe
Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Dla rodziców
Archiwum
Programy i projekty edukacyjne
Gimnazjalne projekty edukacyjne
Innowacje pedagogiczne
Losy absolwentów
Patron Szkoły
Harmonogram dowozów i odwozów - 2016/2017
Ubezpieczenie NNW młodzieży
Sport
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja - 2016/2017
Młodzieżowa Akcja Multimedialna
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Regulamin biblioteki szkolnej
  


   

REGULAMIN  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym

 

Na podstawie § 58 ust.11  Statutu Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym  wprowadza się Regulamin biblioteki szkolnej następującej treści:

 

§ 1.

Postanowienia  ogólne

 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 

§ 2.

Zadania  biblioteki

 

1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się                   w szkole.

3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.

4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

5. Służy edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży.

 

§ 3.

Organizacja biblioteki szkolnej

 

1. Nadzór.

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor gimnazjum, który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2. Lokal.

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

3. Zbiory.

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

- wydawnictwa informacyjne,

- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,

- lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

- lektury uzupełniające do języka polskiego,

- literaturę popularnonaukową i naukową,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

- odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,

- materiały audiowizualne.

b) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane  są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

4. Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych, za którą nauczyciele przejmują odpowiedzialność materialną.

5. Pracownicy:

a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

6. Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych ,zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

7. Finansowanie wydatków:

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 4.

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

1. Nauczyciel bibliotekarz pracuje zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności bibliotek szkolnych oraz w oparciu o roczny plan pracy.

2. Praca pedagogiczna.

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a)      gromadzenia, opieki nad zbiorami i udostępniania książek i innych źródeł informacji,

b)      gromadzenia, wypożyczania, udostępniania uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych zgodnie z Regulaminem udostępniania podręczników w Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym.

c)      prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów

d)     informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

e)      prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa (np. konkursy czytelnicze, projekty edukacyjne, eksponowanie nowości wydawniczych) oraz innych działań rozwijających wrażliwość kulturalna i społeczną

f)       diagnozowania, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania   i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się

g)      tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

h)      współpracy z uczniami, nauczycielami szkoły, rodzicami oraz innymi bibliotekami w celu propagowania czytelnictwa w szkole i poza nią, udostępniania lokalnych i regionalnych źródeł informacji, stwarzania możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń

i)        opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece, prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

j)        wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

2. Praca organizacyjno – techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

e) organizacji udostępniania zbiorów,

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.)

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

d) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń,

f) doskonali warsztat pracy,

§ 5

 

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami

 

1. Uczniowie w bibliotece:

1)  mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki

2) wypożyczają książki, czasopisma i inne materiały na podstawie kart czytelnika numerowanych według zapisów w dzienniku lekcyjnym

3) korzystają ze zbiorów popularnonaukowych w czytelni z wolnym dostępem do półek

4) mogą zwracać się do nauczyciela bibliotekarza o poradę w zakresie doboru lektury oraz prosić o poradę o wsparcie dydaktyczne i wychowawcze

5)   mogą korzystać z komputerów w celach dydaktycznych, tylko w obecności nauczyciela bibliotekarza i zgodnie z opracowanym regulaminem korzystania z ICIM

6) korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki, zauważone uszkodzenia zgłaszają  bibliotekarzowi

7) jednorazowo mogą wypożyczyć 4 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

8)  mogą prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

9) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki mogą zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub przekazać do biblioteki wartość zagubionej książki.

10) wszystkie wypożyczone w trakcie roku szkolnego książki powinni zwrócić w ustalonym terminie przed końcem roku szkolnego.

11) po zwrocie książek wypożyczonych w trakcie roku szkolnego uczeń ma prawo wypożyczyć 3 książki na okres wakacyjny (w uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń).

12) zobowiązani są do pobrania karty obiegowej potwierdzającej rozliczenie się z biblioteką i zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki – dotyczy uczniów klas III kończących szkołę.

§ 6

Zasady współpracy z nauczycielami

 

1.      Wspieranie nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.

2.      Współpraca ze wszystkimi nauczycielami, odwoływanie się do  zasobów biblioteki                 i warsztatu informacyjno- bibliograficznego.

3.      Realizacja zamówień tematycznych wspierających proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy.

4.      Udostępnianie czytelni nauczycielowi pracującemu z małymi grupami uczniów.

5.      Umożliwienie indywidualnego korzystania ze zbiorów biblioteki na podstawie imiennej karty czytelnika.

6.      Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

§ 7

Zasady współpracy z rodzicami

 

 1. Zapewnienie  rodzicom swobodnego i stałego dostępu do informacji na temat czytelnictwa swojego dziecka.
 2.  Aktywna pomoc i współuczestniczenie rodziców w organizowaniu wystaw, konkursów i imprez czytelniczych.
 3. Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

§ 8

Zasady współpracy z innymi bibliotekami

 

 1. Współpraca z innymi bibliotekami i udział w organizacji różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; udostępnianie lokalnych źródeł informacji.
 2. Uczestnictwo w spotkaniach literackich i innych działaniach popularyzujących czytelnictwo.
 3. Stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń.

§ 9

 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Centrum jest źródłem wiedzy i informacji.
 2. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 3. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, godzina, numer stanowiska, temat poszukiwań).
 4. Stanowisko komputerowe wykorzystujemy wyłącznie do celów edukacyjnych:

a)  poszukiwań materiałów multimedialnych programach edukacyjnych,

b)  wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych,

c)   tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole.

 1. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zainstalowanie innych programów i dokonywanie zmian w oprogramowaniach jest zabronione.
 2. Ze względu na ochronę antywirusową zabrania się samowolnego używania własnych nośników danych.
 3. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość komputera i programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy.
 4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 5. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 6. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.
 7. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi.
 9. Za wszelkie zniszczenia mechaniczne sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy.
 11. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.
 12. Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z centrum.
 13. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

                                                                                                    

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia

 

 

 

Załącznik    Regulamin korzystania z darmowych podręczników

 

 

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 6 odwiedzin: 4353807