Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 23 Wrzesień 2017 | Imieniny: Tekla, Bogusław
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
Historia
Nasz patron
Hymn Szkoły
Certyfikat ,, Bezpiecznej Szkoły\"
Szkoła promująca czytelnictwo
Kadra
Zajęcia pozalekcyjne
Nasza szkoła sprzyja zdrowiu
Świetlica Środowiskowa
Dobre Praktyki
Nasze sukcesy i osiągnięcia
Dorobek szkoły w latach 1990-2010
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Dokumenty szkolne
Dla Rodziców
Harmonogram uroczystości szkolnych na rok szkolny 2016/2017
Dokumenty do pobrania
Plan dyżurów w roku szkolnym 2016/17 (I półrocze)
Godziny lekcji i przerw
Godziny odwozów
LOSY ABSOLWENTÓW
Wyrawka 3-4-5 latków
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Program Wychowawczy na lata 2016-2019
  

Szkoła Podstawowa

im. Stanisława Staszica

w Sławoszewku

 

 

 

 

PROGRAM

 

WYCHOWAWCZY

 

 

 

NA LATA 2016- 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławoszewek 2016 r

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną do realizowania działań wychowawczych w ramach Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią:

·         Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz. U 2015. poz. 2156 ze zm.);

·         Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);

·         Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

·         Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U z dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977);

·         Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

·         Rozporządzenie  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

·         Statut Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBUŁA

Program wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały opracowane przez zespół ds. programu wychowawczego, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Ma charakter wychowawczy, edukacyjny i informacyjny.

 

Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica znajduje się w Sławoszewku Liczy 8 oddziałów, do których uczęszcza 75 uczniów. Sytuacja materialna większości rodzin znajduje się na średnim poziomie, a niektórzy uczniowie objęci są opieka MOPS. Rodzice większości uczniów pracują zawodowo, dlatego duża grupa dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej. Rodzice oczekują od szkoły bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i zajęć dydaktyczno wyrównawczych, bowiem ważny dla nich problem stanowi pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniom zdolnym. Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania zdrowego stylu życia.

 

Wartości wybrane przez społeczność szkolną

Zadaniem programu wychowawczego szkoły jest kształtowanie odpowiedzialnej osobowości ucznia w oparciu o:

 • empatię wobec drugiego człowieka;
 • dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów;
 • samodzielność;
 • dbanie o zdrowie swoje i innych.

 

Zadania wychowawcze

 1. Kształtowanie potencjału intelektualnego (dążenie do prawdy, znajomość własnych wartości, poszukiwanie i rozwój zainteresowań, ciekawość poznawcza, kreatywność).
 2. Rozwijanie uczuć i emocji (kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome dokonywanie wyborów, rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancja i poszanowanie dla różnych religii, kultur i tradycji).
 3. Komunikacja społeczna (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego człowieka, akceptacja praw drugiego człowieka, asertywność, utrwalanie bezpiecznych zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętność pracy w zespole, inicjowanie własnej aktywności, kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości, poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie samodyscypliny).
 4. Kształtowanie systemu wartości (obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-moralnych, tworzenie hierarchii wartości, kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowywanie twórczych postaw, kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne).
 5. Dojrzałość fizyczna (dbanie o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody, umiejętność radzenia sobie z problemami, dojrzałość społeczna).

 

MISJA SZKOŁY

           Nasza placówka ma organizować i realizować proces i nauczania i wychowania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego  i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem, działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego.  Misją naszej szkoły jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności. W naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

 

WIZJA SZKOŁY

W naszej szkole wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. Dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych  członków społeczności lokalnej  oraz obywateli RP. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, innych krajów. Szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci, a nauczyciele, dzieci i rodzice są współgospodarzami szkoły.  Nasza szkoła regularnie i satysfakcjonująco współpracuje  ze środowiskiem lokalnym.

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

        Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy
do wykształcenia i wychowania ucznia, który:

 •  jest odpowiedzialny,

 wykazuje się samodzielnością,

 •  jest zdecydowany dbać o zdrowy styl życia,
 •  posiada zainteresowania i rozwija je,
 •  jest wrażliwy na piękno przyrody,
 •  jest ciekawy świata, 
 •  korzysta z  różnych źródeł informacji,
 •  poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości,
 •  podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,
 •  cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,
 •  zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi,
 •  umie współdziałać w grupie,
 •  prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,
 •  jest optymistą,
 •  wierzy w swoje możliwości,
 •  umie odróżniać dobro od zła,
 •  jest uczciwy i prawdomówny,
 •  zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich,
 •  jest tolerancyjny,
 •  jest wrażliwy na potrzeby innych,
 •  jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi,
 •  zna swoją wartość.

 

1. Naczelny cel wychowania.

            Zagłówny cel wychowania uznajemy integralny rozwój osoby ludzkiej w aspekcie: intelektualnym, społecznym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym oraz duchowym.

Oddziaływania wychowawcze mają zatem stworzyć uczniowi możliwości stawania się człowiekiem odpowiedzialnym za siebie i innych z poczuciem godności i wartości swego człowieczeństwa. Pragniemy dążyć do tego, aby dać uczniowi możliwość poszukiwania dobra, piękna, prawdy o świecie, ucząc szacunku do własnego państwa, narodu, do rodziny i do społeczności lokalnej. Uwzględniając polską tradycję i doświadczenia historyczne współtworzące dziedzictwo kulturowe kontynentu. Zmierzać też będziemy do budowania wśród uczniów postaw tolerancji i wzajemnego szacunku pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, narodów i religii.

 

2. Zadania.

2.1. Zadania ogólne szkoły:

 • W szkole stwarzane są warunki do rozwoju uczniów, aby umożliwić im osiąganie sukcesów w dalszej edukacji.
 • Wypracowanie takiego klimatu w szkole, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć
  w społeczności szkolnej.
 • Przygotowanie wychowanka do startu w dalsze życie.
 • Stwarzanie możliwości współpracy w oddziaływaniach wychowawczych szkoły, domu i środowiska lokalnego.
 • Oddziaływanie w istotny sposób na poczucie własnej wartości u uczniów.
 • Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

 

 

2.2. Zadania nauczyciela:

 • Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania i współistnienia w grupie rówieśniczej przez wspólną naukę, zabawę, wybór właściwej formy wypoczynku (spędzenia wolnego czasu).
 • Wspomaganie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Wyrabianie i utrwalanie nawyków kulturalnych, uwrażliwianie na stosowanie form grzecznościowych i unikanie wulgaryzmów.
 • Uczenie szacunku dla dobra wspólnego i tolerancji jako podstawy życia w społeczeństwie.
 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukującej prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.
 • Uczenie obiektywizmu w ocenie siebie i innych.
 • Wspomaganie wzrastania dzieci w klimacie miłości do rodziny.
 • Promowanie i wyrabianie postaw zdrowego trybu życia.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych; budzenie i utrwalanie związku z ,,małą ojczyzną” i społecznością lokalną.

2.3. Zadania wychowawcy klasy:

 

·         Kierowanie zespołem pedagogicznym pracującym z klasą, koordynowanie realizacji zadań zapisanych w programie wychowawczym placówki.

·         Realizacja i nadzorowanie programu zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych

      (w tym realizacja zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego).

·         Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów.

·         Wspomaganie zespołu uczniowskiego; inspirowanie i kierowanie realizacją podejmowanych działań.

·         Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, w tym także wspomaganie uczniów mających trudności szkolne.

·         Integrowanie zespołu klasowego, m. in. poprzez rozwój form propagowanej w szkole samorządności oraz rozwiązywania problemów bieżących.

·         Zapoznanie z kodeksem praw ucznia.

·         Wybór samorządu klasowego; nadzorowanie jego pracy.

·         Przygotowywanie uroczystości klasowych i szkolnych.

·         Otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka.

·         Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia

      społecznego.

·         Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.

 • Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uwzględnienie z nimi

i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami).

 • Utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów.
 • Ustalenie planu pracy klasy, ustalenie kompetencji dyżurnych.

 

3.  Powinności.

 

3.1. Powinności nauczyciela:

 

·         Dbałość o swój wygląd osobisty.

·         Sprawiedliwość i konsekwencja w działaniu.

·         Podejmowanie starań o zainteresowanie uczniów swoim przedmiotem wzbudzając ciekawość świata.

·         Formułowanie swoich myśli w sposób jasny, precyzyjne określanie swoich oczekiwań.

 

3.2. Powinności wychowawcy:

 

·         Wdrażanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych.

·         Bycie autentycznym i posiadanie wysokiego poczucia własnej wartości.

·         Motywowanie uczniów do samopoznania i udziału we własnym rozwoju; inspirowanie uczniów do podejmowania samodzielnych twórczych działań.

·         Budowanie atmosfery tolerancji wobec innych ludzi.

·         Kształtowanie szacunku do rodziców, sąsiadów, nauczycieli, rówieśników.

·         Kultywowanie tradycji szkolnych, rodzinnych, świątecznych, regionalnych, polskich.

 

 

3.3. Powinności ucznia:

 

·         Utrzymywanie porządku wokół siebie.

·         Dostosowywanie ubioru do norm obowiązujących w szkole zapisanych w statucie.

·         Okazywanie szacunku swoim kolegom, koleżankom, nauczycielom i innym osobom.

·         Respektowanie norm klasowych, szkolnych, środowiskowych, społecznych.

 

 

3. 4.  Oczekiwane postawy i zachowania uczniów:

 

·               Uczeń jest miły i grzeczny w stosunku do wszystkich członków społeczności szkolnej.

·               Uczeń mówi „ dzień dobry” wszystkim pracownikom szkoły.

·               Uczeń składa życzenia wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  imienin, itp.

·               Uczeń dąży do mówienia prawdy i przyznania się do błędu.

·               Uczeń umie powiedzieć „ nie”, „przepraszam” , „proszę”, „dziękuję”.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ceremoniał szkoły.

 

4.1. Stałe uroczystości szkolne.

 

UROCZYSTOŚĆ

ZADANIE WYCHOWAWCZE

TERMIN

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

- kształtowanie szacunku do państwa

  polskiego i organów prowadzących

  i nadzorujących oświatę,

- wzbudzanie więzi między członkami

  społeczności szkolnej.

 

 

   1 wrzesień

Narodowe

czytanie

- upowszechnianie czytelnictwa

- poznawanie literatury twórców narodowych

- integracja całej społeczności szkolnej

wrzesień

 

Pasowanie

na ucznia

- budowanie więzi wewnątrzszkolnej,

- przyjęcie nowych uczniów w poczet

  społeczności szkolnej,

- umacnianie poczucia bezpieczeństwa.

 

październik

 

Dzień Edukacji

Narodowej

- umacnianie więzi między członkami

  społeczności szkolnej,

- pokazanie różnych form podziękowania

  za trud nauki i wychowania wobec

  wszystkich pracowników, ukazanie

  roli i znaczenia nauki w życiu każdego

  człowieka.

 

 

 

14 październik

 

Dzień Patrona

- kształtowanie poczucia szacunku do

  imienia szkoły.

listopad

 

Jasełka,

Opłatek Wigilijny

- umacnianie więzi z kolegami

  i nauczycielami oraz pracownikami szkoły,

- rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy

  w trakcie przygotowań do spotkania,

- kultywowanie polskich tradycji wigilijnych.

 

 

   grudzień

 

Choinka szkolna

- wzbudzanie chęci uczestnictwa

  w uroczystościach, kształtowanie

  postaw prospołecznych.

 

 

styczeń

Dzień Babci

i Dziadka

- budzenie szacunku uczuć i więzi rodzinnych.

     styczeń

Pasowanie

na czytelnika

- rozwój zainteresowań czytelniczych

  i przyjęcie nowych uczniów do biblioteki

  szkolnej.

 

marzec

Dzień Kobiet

- szacunek dla kobiet, poszanowanie tradycji.

 marzec

Światowy Dzień Zdrowia

- promowanie zdrowego stylu życia.

 kwiecień

Dzień Języków

- poznawanie kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych

kwiecień

Misterium Wielkanocne

- kultywowanie polskich tradycji

  wielkanocnych.

marzec/

kwiecień

Dzień Ziemi

- kształtowanie postaw poszanowania

  przyrody – ekologia.

    kwiecień

 

Rocznica Konstytucji 3 Maja

- uświadomienie istoty demokracji i jej roli

  w rozwoju świadomości narodowej,

- zapoznanie z obowiązkami i prawami

  członków społeczeństwa obywatelskiego,

- świadome uczestnictwo w obchodach

  święta na terenie szkoły i miasta.

 

 

3 maja

 

Dzień

Zdrowia

- promowanie zdrowego stylu życia,

- wpajanie zasad konieczności zdrowego odżywiania się,

-integracja społeczności szkolnej z rodzicami

 

       maja

Dzień z SKO

- wdrażanie do gospodarowania pieniędzmi, 

  do oszczędności.

maj/czerwiec

 

Dzień Rodziny

(Dzień Matki,

Dzień Ojca,

Dzień Dziecka)

- uczestnictwo w imprezach sportowych

  i zabawach,

- utrwalenie zasady fair play podczas

  zawodów,

- przypomnienie treści Karty Praw Dziecka

  ONZ,

- szacunek dla mam, ojców, poszanowanie tradycji,

- integracja społeczności szkolnej z rodzicami

 

 

 

 czerwiec

Pożegnanie absolwentów

- kultywowanie tradycji szkolnej,

- umacnianie, utrwalanie więzi 

  absolwentów ze szkołą.

koniec

czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

- kształtowanie nawyku doboru

  odpowiedniego stroju do uroczystości,

- kształtowanie nawyku podsumowywania,

  oceniania własnej pracy.

koniec czerwca

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Współpraca z rodzicami. 

 

 

    Każdy wychowawca ma obowiązek prowadzić teczkę wychowawcy klasy,

    w której między innymi odnotowana jest tematyka spotkań z rodzicami.

 

    W ciągu roku wychowawca organizuje co najmniej 3 spotkania z rodzicami,

    na których, na bieżąco przekazuje następujące zagadnienia:

 

Lp.

Zagadnienia

Uwagi

1.

 

Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym szkoły.

 

 

2.

 

Przedstawienie rodzicom kryteriów oceniania zachowania uczniów obowiązujących w szkole.

 

3.

 

Przedstawienie kalendarza roku szkolnego.

 

 

4.

 

Zapoznanie rodziców z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.

 

5.

 

Poinformowanie rodziców o terminach dyżurów kadry kierowniczej i nauczycieli.

 

6.

 

Przedstawienie rodzicom możliwości uzyskania pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

7.

 

Zapoznanie rodziców i uczniów z wymaganiami edukacyjnymi

z poszczególnych przedmiotów.

 

8.

 

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o ich zachowaniu.

 

9.

 

Zapoznanie rodziców z aktualnymi przepisami oświatowymi.

 

 

10.

 

Aktualne wydarzenia z życia szkoły.

 

 

11.

Włączanie i angażowanie rodziców w aktywne uczestnictwo w wydarzeniach, imprezach i uroczystościach szkolnych tj. happening zdrowotny, piknik rodzinny, zakończenie klas VI, wieczór z baśnią, Dzień Babci i Dziadka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagadnienia wychowawcze realizowane

w klasach 0 – III

 

 

1.     Treści wychowawcze właściwe dla kształcenia

    zintegrowanego.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

 

 

1. Kształtowanie szczęśliwego, aktywnego, asertywnego dziecka, umiejącego

    wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych ludzi.

 

2. Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka na stres, lęki, napotykane

    trudności umiejętność radzenia sobie z nimi.

3. Wzbudzanie ciekawości poznawczej oraz pozytywnego nastawienia

    do uczenia się.

 

4. Kształtowanie obrazu własnej osoby i samooceny.

 

5. Kształtowanie więzi rodzinnych, społecznych, narodowych.

 

6. Nabywanie umiejętności organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie.

7. Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, dzieł literackich, plastycznych,

    muzycznych.

 

8. Kształtowanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higieny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zagadnienia wychowawcze realizowane w klasach 0 – III.

 

Uczniowie oddziałów przedszkolnych i  klas I- III rozwijają i wspierają działalności wolontarystyczne poprzez udział w akcjach: „Góra Grosza”, „Świąteczna Paczka”, zbieranie nakrętek i makulatury.

 

 

Klasa „0”

Cel wychowania: Dziecko znajduje swoje miejsce w zbiorowości przedszkolnej, poznaje i rozumie siebie i świat.

 

Cele

Działania

Pożądane efekty

I. Wyrabianie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

„Bądź kulturalny

i koleżeński.”

1.Wdrażanie uczniów do współżycia w grupie.

 

2.Wprowadzanie dziecka w życie najbliższego środowiska.

 

3.Wyrabianie umiejętności właściwego odnoszenia się do nauczyciela i dorosłych.

- zna wartość koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci, szanuje cudzą własność,

- używa zwrotów grzeczno- ściowych, kulturalnie zwraca się do innych,

- pracuje w zespole, podporząd- kowuje się przyjętym zasadom, organizuje wspólne zabawy

z podziałem na role,

- potrafi wygrywać i przegrywać,

- wie jak zachowywać się

w obecności nauczyciela i osób dorosłych,

- chętnie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych,

- przyjaźnie odnosi się do

zwierząt i roślin,

- zna podstawowe zasady ochrony przyrody.

II. Kształcenie u dzieci zasad przestrzegania bezpieczeństwa

„Jesteś Bezpieczny”.

1.Zaznajomienie dzieci z zasadami bezpieczeństwa.

-zachowuje bezpieczeństwo poruszając się po drogach

i ulicach,

- umie właściwie zachować się podczas burzy,

- wie jak bezpiecznie posługiwać się przyborami i narzędziami.

III. Kształcenie nawyków higieniczno kulturalnych

„Dbaj o swoje zdrowie”.

 

- realizacja programu PPIS „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”

 

- realizacja programu PPIS „Czyste powietrze wokół nas”

1. Wyrabianie umiejętności i przyzwyczajanie do systematycz -nego dbania o swoją czystość.

 

2. Wdrażanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas jedzenia oraz wdrażanie zasad racjonalnego odżywiania się.

 

3. Promocja zdrowia oraz profilaktyka antynikotynowa.

- wie jak dbać o higienę całego ciała, dba o estetyczny wygląd włosów, prawidłowo posługuje się chustką do nosa,

- wie, jak dbać o schludny wygląd,

- pamięta o myciu owoców

i warzyw przed spożyciem,

- wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin,

- umie prawidłowo posługiwać się sztućcami oraz korzystać

z serwetek.

IV. Rozwijanie sprawności ruchowej. „Ćwicz swój organizm”

1. Organizowanie zabaw ruchowych indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem przyborów, przyrządów oraz warunków terenowych.

- rozumie znaczenie przebywania na świeżym powietrzu, uprawianie sportów,

- zna zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zabaw i ćwiczeń,

- potrafi ubrać się stosownie do pory roku.

V. Poznawanie siebie oraz wyrażanie własnych przeżyć i myśli. „Kontroluj swoje zachowanie”

1. Rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji.

- umie nazwać pozytywne

 i negatywne cechy swego charakteru,

- potrafi dbać o swoje ciało,

- umie nazwać emocje, które mu towarzyszą,

- odróżnia dobro od zła.

VI. Budzenie zaciekawienia wydarzeniami lokalnymi i ogólnopaństwowymi.

„ Bądź ciekaw świata!”

1. Organizowanie działań mających na celu poznanie wybranego regionu.

 

2. Zdobywanie wiedzy o własnym kraju.

- zna ważne dla lokalnej społeczności urzędy,

- zna i rozumie znaczenie symboli narodowych,

- chętnie zwiedza zabytki

i miejsca pamięci narodowych,

- wie jak żyją ludzie

w innych krajach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa I

Cel wychowania: Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.

 

Cele

Działania

Pożądane efekty

I. Wyrabianie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, uczenie się zachowań.

Kształtowanie się umiejętności kierowania się własnymi emocjami. Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie.

1. Rozpoznawanie i wyrażanie   własnych emocji.

 

2. Ukazywanie właściwych postaw w omawianych utworach literackich.

 

3. Zaznajamianie uczniów ze sposobami kierowania swoimi emocjami w  różnych sytuacjach.

 

4. Organizowanie działań zespołowych i występów na forum klasy i szkoły. 

- umie nazywać emocje, które mu towarzyszą

- potrafi ocenić zachowanie swoje i kolegów

- odróżnia dobro od zła

- szanuje młodszych kolegów, rówieśników

   i dorosłych

- używa zwrotów grzecznościowych

- wie jakie cechy posiada prawdziwy przyjaciel

- chętnie uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych

- potrafi zachować się w miejscach publicznych

- potrafi współpracować w grupie

- wie że jest współodpowiedzialny za efekt działań grupowych

II. Kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.

1. Organizowanie zajęć ruchowych, gier zespołowych i ćwiczeń gimnastycznych na sali i na powietrzu.

 

2. Uświadomienie uczniom zasad racjonalnego odżywiania oraz higieny spożywania posiłków.

 

3. Realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”.

 

4. Wdrażanie do rozważnego zachowania w zabawach z psem.

 

5. Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z kontaktów z nieznajomymi.

 

 

 

6. Zapoznanie z zasadami przechodzenia przez jezdnię i kulturą poruszania się po drogach.

 

 

7. Nauka bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi używanymi w domu.

- rozumie znaczenie przebywania na świeżym powietrzu i uprawiania sportu

- wie jak ubierać się w zależności od pogody

- zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych

- wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin

- pamięta  o myciu owoców przed spożyciem

- wie jak dbać o higienę ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania

- wie jak bronić się przed agresją psa, zna pozycję „żółwika”

- wie, że nie należy wsiadać do samochodu osoby nieznajomej, nie otwiera drzwi nieznajomym

- zna drogę do szkoły i jest rozsądnym użytkownikiem drogi

- potrafi bezpiecznie posługiwać się urządzeniami technicznymi w domu

III. Kształtowanie wrażliwości na piękno przygody, dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.

1. Uświadomienie współodpowiedzialności za środowisko. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

 

2. Pomoc ptakom w czasie zimy. Zorganizowanie „ptasiej stołówki”.

 

3. Zapoznawanie uczniów z wybranymi dziełami literackimi, muzycznymi i plastycznymi.

- rozumie, że czystość Ziemi zależy od wszystkich jej mieszkańców

- wie, że należy dbać o porządek i ład w miejscu nauki i pracy

- orientuje się jaki pokarm lubią ptaki i jak dokarmiać je w okresie zim

- rozumie pojęcia galeria, filharmonia, sala koncertowa

 

 

1. Uświadomienie hierarchicznego układu rodziny.

 

2. Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 

3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych.

- zna swoje obowiązki w rodzinie

- wie co to jest „drzewo genealogiczne”

- potrafi przeżywać święta

- umie okazywać szacunek, miłość i wdzięczność wobec rodziców, rodzeństwa, dziadków

- zna symbole Polski: hymn, godło, flagę

- potrafi wskazać na mapie Polskę, Warszawę, Kraków, Wisłę, góry i morze

- bierze udział w obchodach świąt religijnych i narodowych

 

 

 

Klasa II

Cel wychowania: Uczeń zna podstawowe zasady kultury osobistej i stosuje je na co dzień.

 

Cele

Działania

Pożądane efekty

I. Kształtowanie u uczniów umiejętności kierowania własnymi emocjami.

1. Sporządzenie listy uczuć pozytywnych i negatywnych.

 

2. Analizowanie zachowań uczniów. Zaznajomienie z pojęciem: agresja, uległość, asertywność. Wskazywanie sposobów walki z agresją.

 

3. Wskazywanie racjonalnego sposobu postępowania w sytuacjach trudnych. Radzenie sobie ze stresem.

 

4. Rozpoznawanie zalet i wad. Nauka przezwyciężania wad.

- wie, które emocje są pozytywne, a które negatywne

- dostrzega związki przyczynowo - skutkowe między wydarzeniami

- uczeń umie zachować się asertywnie

- wie, że konflikt można rozwiązać przez dialog

- potrafi opanować emocje w sytuacji zdenerwowania, stresu, silnych przeżyć, wzruszenia itp.

- uczeń potrafi eksponować swoje zalety, a tuszować wady

II. Wyrabianie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

1. Ukazywanie właściwych zachowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami i dorosłymi na przykładach zachowań uczniów, bohaterów utworów literackich.

 

2. Udzielanie pomocy koleżeńskiej na przerwach, w czasie zajęć, w oczekiwaniu na odwóz, w czasie zajęć świetlicowych.

 

3. Organizowanie i udział w uroczystościach i imprezach klasowych i szkolnych. 

- uczeń jest życzliwy, cierpliwy, wyrozumiały, uprzejmy i prawdomówny

- potrafi cieszyć się z sukcesów kolegów i koleżanek, niesie pomoc w różnych sytuacjach

- używa zwrotów grzecznościowych oraz kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych np. bibliotece

- chętnie uczestniczy w uroczystościach, przygotowuje dekoracje, aktywnie uczestniczy w kołach zainteresowań

III. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.

1. Zaznajomienie z zasadami racjonalnego odżywiania i podstawowymi zasadami higieny.

 

2. Organizowanie gier zespołowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

 

3. Realizacja programu „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” oraz programu „Nie pal przy mnie proszę”.

 

 

 

4. Zaznajomienie się z 

urządzeniami elektrycznymi stosowanymi w domu. Nauka bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z gniazdka.

 

5. Zwrócenie uwagi na racjonalne wykorzystywanie czasu spędzonego przed ekranem telewizora.

 

6. Uświadomienie uczniom, że należy zachować ostrożność i czujność w czasie zabaw ze zwierzętami.

- zna znacznie spożywania mleka i jego przetworów dla rozwoju organizmu

- wie, jakie znaczenie dla zdrowia mają owoce i warzywa

- przed posiłkiem myje ręce

- wie, jakie znacznie ma

poranna gimnastyka i co to jest czynny wypoczynek

- ubiera się stosownie do pogody, potrafi hartować organizm

- wie jak należy dbać o higienę jamy ustnej

- zna zasadę poruszania się po drogach i podstawowe przepisy obowiązujące pieszych, zna rodzaje znaków drogowych

- zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

-potrafi rozsądnie korzystać z telewizji

- przestrzega zasad bezpieczeństwa  w kontaktach ze zwierzętami

IV. Kształtowanie postaw proekologicznych.

1. Udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

 

 

 

2. Zapoznanie z życiem niektórych środowisk (las, sad, park, łąka).

- rozumie potrzebę segregowania śmieci

- potrafi wyjaśnić celowość zbierania surowców wtórnych

- potrafi badać przyrodę wielozmysłowo

- wie jak zachować się w lesie

- zna znaczenie zieleni w przyrodzie

- potrafi wymienić niektóre rośliny i zwierzęta chronione

V. Kształtowanie postaw prorodzinnych i obywatelskich. 

1. Wskazywanie na ważność więzów rodzinnych ze zwróceniem uwagi na obowiązki domowe ucznia.

 

2. Pielęgnowanie tradycji świątecznych: ozdoby choinkowe, klasowa wigilia itp.

 

3. Omawianie ważnych wydarzeń historycznych dla naszego kraju na podstawie utworów literackich.  

- zna historię własnej rodziny

- zna obowiązki domowe

- zna zwyczaje i tradycje związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą

- zna nazwę ojczyzny, barwy narodowe i godło

- umie śpiewa hymn narodowy

- rozumie dlaczego świętujemy 11 listopada i 3 maja

- potrafi uczcić pamięć tych, którzy odeszli, pamięta o miejscach pamięci narodowej

 

 

Klasa III

Cel wychowania: Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.

 

Cele

Działania

Pożądane efekty

I. Kształtowanie u uczniów umiejętności kierowania własnymi emocjami.

1. Ukazywanie i propagowanie właściwych form zachowań. Eliminowanie niewłaściwych form zachowań. Analiza własnego zachowania. Nazywanie uczuć przeżywanych w różnych sytuacjach.

 

2. Okazywanie zainteresowania każdemu uczniowi. Dawanie szansy na ujawnianie swoich możliwości i zdolności. Wdrażanie do samorządności.

 

3. Odgrywanie scenek dramowych wskazujących racjonalne rozwiązywanie w sytuacji trudnej. Radzenie sobie ze stresem.

- umie dokonać opisu siebie i samooceny

 

- zna swoje prawa i obowiązki

 

- potrafi nazwać uczucia, które towarzyszą mu w danej chwili

 

- odróżnia dobro od zła

 

- uczeń uświadamia sobie swoje zalety, angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły

 

- potrafi racjonalnie reagować w sytuacjach trudnych

 

II. Wyrabianie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

1. Trening zachowań asertywnych, uczący rozpoznawać zachowania asertywne, a przede wszystkim obszary własnej asertywności.

 

2. Uświadomienie znaczenia słowa „empatia”, „odpowiedzialność”, „tolerancja”.

 

3. Uczenie prawidłowych zachowań w miejscach publicznych: kinie, teatrze, wycieczce, muzeum, sklepie itp.

 

- potrafi powiedzieć „nie” w określonych sytuacjach

 

 

 

 

- potrafi właściwie ocenić zachowanie kolegów i dorosłych, jest życzliwy na co dzień

 

- potrafi zachować się kulturalnie w miejscach publicznych

III. Kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.

1. Promowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia na co dzień na przykładach z życia i utworów literackich.

2. Organizowanie zajęć ruchowych. Zachęcanie do czynnego wypoczynku.

 

3. Zaznajomienie z zasadami kultury na drogach.

4. Uświadamianie uczniom konieczności dbania o higienę własnego ciała (ubiór, czystość obuwia, kąpiel, mycie zębów itp.)

5. Uświadomienie uczniom szkodliwości palenia tytoniu.

- zna funkcjonowanie i potrzeby swojego organizmu

- rozumie potrzebę spożywania produktów mlecznych

- zna zasady racjonalnego

   odżywiania się,

- wie czym jest odpoczynek 

   bierny i czynny,

- zna korzyści płynące z

   wypoczynku czynnego,

- wie jak dbać o wzrok i słuch

- jest rozsądnym użytkownikiem drogi

- potrafi dbać o higienę swojego ciała

- wie, że palenie tytoniu szkodzi zdrowiu

IV. Kształtowanie postaw proekologicznych.

1. Udział w akcji „Sprzątanie świata” i uroczystości z okazji „Święta Ziemi”.

 

2. Organizowanie zajęć o tematyce ekologicznej. Rozwiązywanie „Zielonych zadań”.

 

3. Zaznajomienie z ekosystemem lasu. Budzenie ciekawości poznawczej. Pomoc ptakom w czasie zimy.

- zna zagrożenia środowiska i wie w jaki sposób można je eliminować

 

- zna formy ochrony przyrody

 

- rozumie konieczność oszczędzania wody

 

- wie jak zachować się w lesie i  jakie znaczenie dla człowieka mają lasy, pomaga ptakom w czasie zimy

 

V. Kształtowanie prorodzinnych i obywatelskich.

1. Kultywowanie zwyczajów i tradycji świąt oraz rocznic.

 

2. Przekazywanie informacji na temat dialogu wielokulturowego ze szczególnym uwzględnieniem wybranych regionów kraju.

 

3. Zaznajamianie z tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie jako podstawa dziedzictwa kulturowego.

 

4. Poznawanie języków obcych oraz kultury i tradycji niektórych krajów Unii Europejskiej.

 

5. Szukanie odpowiedzi na pytanie: co to znaczy mieć swoje prawa w kontekście Praw Dziecka.

- bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, klasowych i rodzinnych

- zna polskie legendy

- pamięta o wybitnych Polakach,

 - wie czym jest gwara,

- zna znaczenie słowa „patriota”,

- zna tradycje wybranych regionów,

- przybiera postawę odpowiedzialności za dbałość o dorobek kulturowy,

- systematycznie uczy się języka angielskiego i poznaje kraje UE w ramach zajęć edukacyjnych i Szkolnego Klubu Europejskiego,

- zna Prawa Dziecka. 

 

3. Sposoby i formy realizacji zagadnień wychowawczych.

 

 

   Nadrzędnym celem wychowania w klasach 0 – III jest wychowanie dziecka

szczęśliwego, aktywnego poznawczo, asertywnego, odpornego emocjonalnie

dziecka, które postrzega świat całościowo i pozytywnie jest do niego nastawione.

 

   Realizacja programu wychowawczego w klasach 0 – III odbywa się na wszystkich zajęciach edukacyjnych.

 

   Wartości, które zostały zawarte w programie ze względu na rodzaj myślenia

dzieci w klasach 0 – III, które jest jeszcze myśleniem konkretno –

wyobrażeniowym będą wzmacniane w różnych sytuacjach poprzez:

 

-         słuchanie,

-         przeżywanie,

-         doświadczenie.

 

metody pracy:

 

-         rozmowy, pogadanki, dyskusje,

-         drama,

-         scenki rodzajowe, inscenizacje,

-         ilustracje gestem, mimika,

-         ćwiczenia i zabawy ruchowe,

-         gry dydaktyczne,

-         opowiadania twórcze,

-         opowiadanie przeżyć dotyczących tekstu literackiego,

-         słuchanie opowiadania nauczyciela,

-         wizualizacja,

-         relaksacja, śpiewanie, prace plastyczne,

 

         formy pracy:

 

-         praca indywidualna,

-         praca grupowa,

-         praca w zespołach zadaniowych

 

 

 

 

 

4. Realizacja i organizacja.

 

Osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie i realizowanie treści programu wychowawczego są wychowawcy klas, pedagog, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nauczyciele organizujący uroczystości, imprezy i wydarzenia szkolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Tematyka godzin wychowawczych w klasach IV-VI

 

 

a) klasa IV

 

 

Tematy i zagadnienia

 

Osiągnięcia ucznia

1. Zaczynamy nowy rok szkolny

    - kultura dobrego zachowania

      się ucznia,

    - poznawanie tradycji szkoły

      i nabywanie umiejętności

      uczestniczenia w życiu szkoły.

- rozumie dlaczego ważna jest kultura

  dobrego zachowania,

- dostrzega znaczenie tradycji szkoły,

- wyraża chęć uczestniczenia w życiu

   szkoły

2. Wybór samorządu klasowego,

    prawa i obowiązki ucznia:

    - zasady wyboru uczniów do

       samorządu klasowego,

    - sposób głosowania,

    - Kodeks Ucznia; prawa    

      i obowiązki

- potrafi zaprezentować i uzasadnić

  wybór koleżanki ( kolegi ) na kandydata do

  samorządu klasowego,

- rozumie potrzebę i znaczenie przyjaźni

  w życiu każdego człowieka,

- wie, jak powinien postępować człowiek,

  aby zyskać czyjąś przyjaźń,

- zna prawa i obowiązki ucznia.

3. Jak być dobrym zespołem?

   - zasady funkcjonowania zespołów,

   - jak dbać o to, aby być dobrym

      zespołem,

  - kultura zachowania w grupie.

- wie jak może i powinien funkcjonować

  w grupie,

- rozumie potrzebę dobrego zachowania

  w grupie,

- jest tolerancyjny wobec inności każdego    

   człowieka.

4. Koleżeństwo a przyjaźń:

   - co to jest koleżeństwo, a na czym

      polega przyjaźń,

   - cechy koleżeństwa,

   - zasady przyjaźni, jak postępować,

     aby mieć kolegów i przyjaciół ?

   - moja przyjaciółka, mój przyjaciel.

- potrafi odróżnić koleżeństwo od przyjaźni,

- rozumie potrzebę i znaczenie przyjaźni

  w życiu każdego człowieka,

- wie, jak powinien postępować człowiek,

  aby zyskać czyjąś przyjaźń.

5. Zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa w drodze

    do i ze szkoły:

   - droga ucznia do i ze szkoły,

   - znaki ostrzegawcze,

   - niebezpieczne miejsca dla         

     pieszych.

- potrafi zachować ostrożność na drogach,

  ulicach, jezdniach,

- zna podstawowe znaki ostrzegawcze.

6. Dzień Chłopca – klasowa

    uroczystość:

   - życzenia, upominki dla chłopców.

 

- potrafi przygotować upominek,

- dostrzega radość pracy w grupie podczas

  przygotowań i w trakcie uroczystości

  klasowej.

7. Czy potrafię współpracować

    z rówieśnikami?

    - akceptowanie przeżyć i uczuć

      rówieśników,

    - używanie komunikatu „ja”

      w sytuacjach trudnych,

- potrafi akceptować przeżycia i uczucia

  rówieśników,

- potrafi wyrazić swoje konkretne uczucia.

 

 

8. Jaka jest kultura mojego

    zachowania?

   - jakie są moje myśli, słowa i czyny

     wobec koleżanek i kolegów?

   - jak zachowujemy się jako zespół

     klasowy,

  - dlaczego moje zachowanie   

   świadczy o mnie i moich rodzicach?

- rozumie potrzebę dobrego własnego

  zachowania , dostrzega wartość dbania

  zespołu klasowego o dobrą opinię

  otoczenia,

- wie, kto ma i może mieć wpływ na

  określone zachowanie dziecka.

9. Co to są emocje, sposoby radzenia

    sobie ze stresem

    - pojęcie stresu,

    - zmiany fizyczne i psychiczne   

  jakie zachodzą pod wpływem stresu.

- zna rodzaje pozytywnych i negatywnych

  emocji,

- rozumie ich wpływ na efekt działania,

- wie co to jest stres i jakie są jego objawy.

10. Asertywność, czyli sztuka bycia

     sobą.

    - cechy zachowania asertywnego,

      uległego i agresywnego.

- umie rozróżnić i nazywać różne typy

  zachowań,

- wie jak zachowuje się człowiek asertywny,

- rozumie wpływ zachowania asertywnego

  na zdrowie psychiczne człowieka.

11. W jaki sposób pamiętamy o

      zmarłych?

- wie, że należy okazać szacunek zmarłym

  i pamiętać o miejscach pochówku,

- z szacunkiem odnosi się do zmarłych  

  różnych narodowości

12. Andrzejki – zabawa klasowa:

    - przygotowanie do zabawy  

      klasowej: plan i realizacja,

   - udział w zabawie.

- potrafi pracować w grupie, dbać o swoją

  i kolegów radość życia.

13. Znaczenie uroczystości w życiu

      społeczności uczniowskiej:

    - rodzaje uroczystości i ich

      wychowawcze znaczenie,

    - ubiór i sposób zachowania.

- zna uroczystości szkolne i w nich

  uczestniczy,

- potrafi stosownie do uroczystości ubrać się

  i prawidłowo zachować.

14. Tradycja Bożego Narodzenia

      w moim domu:

    - dekoracja sali lekcyjnej,

    - nakrycie stołu,

    - klasowa wigilia,

    - tradycje i obyczaje rodzinne.

- potrafi udekorować salę lekcyjną w

  świątecznym bożonarodzeniowym nastroju

- umie opowiedzieć o przygotowaniach

  i wigilii w rodzinie.

15. Czas wolny na co dzień i od

     święta:

    - jak organizować własny czas    

      wolny,

    - organizacja czasu wolnego w 

      ferie i wakacje.

- potrafi opowiedzieć jak spędza czas wolny,

- wie, jak należy zaplanować spędzenie

  czasu wolnego.

16. Historia i tradycje mojej szkoły

     - historia szkoły,

     - patron szkoły,

    - tradycje szkoły.

- rozumie znaczenie historii tradycji

  społeczności szkolnej,

- zna symbole szkoły: hymn szkoły, niektóre

  uroczystości szkolne.

17. Muszę czy chcę się uczyć

      i dlaczego?

    - znaczenie słów; muszę, chcę

    - dla kogo i dlaczego uczę się,

    - nauka pracą ucznia,

    - zapobieganie i pokonywanie

      trudności w nauce szkolnej.

- rozumie znaczenie słów: muszę, chcę,

- wie dla kogo i dlaczego uczy się,

- zna sposoby zapobiegania i pokonywania

  trudności w nauce szkolnej.

 

 

 

18. Rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej:

   - akcja „Góra Grosza”

   - zbieranie nakrętek i makulatury

   - udział w akcji „Świąteczna Paczka”

 

- rozumie potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy innym

- uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,

- rozwija empatię

 

19. Propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się.

    - prawidłowe odżywianie się,

    - estetyka, jakość, ilość spożywania

      posiłków,

    - co powinny jeść, a co szkodzi

      zdrowiu dziecka

   - realizacja programu PPIS

     „Trzymaj Formę”

- dostrzega zależność pomiędzy

  odżywianiem a zdrowiem człowieka,

- wie, co powinien jeść, jak i ile,

- co powinny jeść, a co szkodzi zdrowiu

  dziecka?

- jak aktywność fizyczna wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne

 

20. Jak pomóc w niebezpieczeństwie

    - co to jest niebezpieczeństwo,

      niebezpieczna sytuacja,

    - niebezpieczne sytuacje w życiu

      uczniów, decyzje i skutki.

- potrafi określić niebezpieczną sytuację,

- dostrzega skutki niebezpiecznych sytuacji,

- wie, że w każdej sytuacji wybór należy

  do niego.

 

21. Czy znasz swoje miasto, dzielnicę

      wieś, region ?

   - historia miejscowości ucznia na tle

     historii regionu.

- potrafi krótko opowiedzieć historię

  swojej miejscowości,

- dostrzega dorobek kulturowy i

  ekonomiczny ludności w miejscowości

  i regionie.

22. Dlaczego należy dbać o swoje

      środowisko naturalne?

    - co to jest środowisko naturalne,

    - troska o środowisko naturalne.

- potrafi dostrzec zmiany zachodzące we   

  własnym środowisku,

- potrafi zadbać o estetykę otoczenia,

  w którym przebywa.

23. Wspólnie odpowiadamy za

     problemy w nauce i w zachowaniu

    - kryteria oceny naszej pracy w 

       szkole,

    - sukcesy moje i klasy,

    - pomoc koleżeńska.

- potrafi dokonać samooceny,

- wie jakie cechy ma dobry zespół klasowy,

- potrafi pomóc koleżance, koledze

  przyjąć pomoc.

24. Alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze.

   - jak się ich ustrzec

   - jak nie ulec modzie i namowom

równieśników

 

- wie, jakie zagrożenia niesie za sobą spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków i dopalaczy

- zdaje sobie sprawę z konsekwencji korzystania z używek dla zdrowia psychicznego i fizycznego

- potrafi być asertywny,

 

25. Troska o środowisko naturalne

       obowiązkiem każdego człowieka

   - troska o własne środowisko,

   - osobliwości przyrodnicze mojego

     regionu,

   - przyrodnicze obiekty chronione

     w naszym parku.

- rozumie, że troska o środowisko jest

  obowiązkiem każdego człowieka,

- potrafi dbać o własne środowisko,

- zna obiekty podlegające ochronie

  występujące w naszym parku.

 

 

26. Przygotowujemy wypoczynek

      na łonie natury:

   - wycieczka do lasu,

   - dlaczego potrzebny jest nam

     wypoczynek na łonie natury,

   - obserwacja przyrody, wspólne

      zabawy.

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela

  obserwować przyrodę własnego

  środowiska,

- rozumie potrzebę czynnego wypoczynku

  człowieka na łonie natury.

 

 

27. Klasa na medal

   - wyniki uczniów w nauce za

      II okres,

   - kryteria oceny z zachowania.

- potrafi ustosunkować się do uzyskanych

  wyników w szkole,

- rozumie wartość uczenia się,

- potrafi dokonać samooceny.

28. Bawimy się i wypoczywamy bezpiecznie

   - bezpieczeństwo zabaw podczas

     wakacji.

- wie, że należy zachować bezpieczeństwo

  podczas zabaw,

- potrafi opiekować się młodszymi

  kolegami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) klasa V

 

 

Tematy i zagadnienia

 

Osiągnięcia  ucznia:

1. Bezpieczeństwo w szkole, w drodze

    do i ze szkoły.

   - przypomnienie zasad ruchu

     komunikacyjnego,

   - regulaminu zachowania się w szkole.

- posiada nawyk bezpiecznego

  poruszania się po drodze.

 

 

2. Wybór samorządu klasowego.

     Podział ról i obowiązków.

   - omówienie roli samorządu klasowego,

   - przydział funkcji,

   - rola Samorządu Uczniowskiego

     i Terytorialnego – władze Samorządu

     Gminy Kleczew,

   - podział terytorialny kraju.

- posiada nawyki

  samorządowe, czuje się

  odpowiedzialny za powierzone

  zadania.

3. Piękno wokół nas.

   - zagrożenia cywilizacyjne, wpływ

     człowieka na zmiany w przyrodzie,

     zapobieganie degradacji środowiska,

   - stan środowiska w moim regionie,

   - gospodarowanie zasobami naturalnymi.

- jest uwrażliwiony na problemy

  środowiska, posiada nawyk dbania o  

  czystość wokół siebie.

 

4. Nasze prawa i obowiązki w kontekście

    praw człowiek:

   - omówienie praw człowieka,

   - omówienie praw i obowiązków ucznia.

- zna prawa człowieka,

- zna prawa i obowiązki ucznia.

 

5. Nasze zainteresowania.

   - dokonanie samooceny: co lubię,

     co potrafię , do czego dążę ?

- zna potrzebę rozwijania własnych 

  zainteresowań, odkrywania zdolności.

6. Czcimy pamięć naszych przodków.

   - tradycje obchodów święta w naszej

     kulturze i kulturze innych narodów.

- odnosi się z szacunkiem dla  

  przodków i tradycji święta zmarłych

  w różnych krajach.

7. Dzień Patrona Szkoły.

 

- zna biografię Stanisława Staszica,

- dostrzega w tej osobie wzór do

   naśladowania

8. Mniejszości etniczne zamieszkujące

      na terenie Polski.

 

- uczeń zna pojęcie mniejszości etniczne,

- umie wymienić mniejszości zamieszkujące w naszym kraju,

- odnosi się z szacunkiem do odmienności kulturowych,

- rozumie znaczenie pojęcia „kultywowanie własnych tradycji”.

9. Rozwijamy nasze umiejętności

      społeczne:

   - jednostka a grupa,

   - umiejętność współpracy,

   - umiejętności porozumiewania się.

- zna swoją rolę w grupie,

- dba o prawidłowe relacje międzyludzkie,

- potrafi aktywnie słuchać.

10. Jak powtarzać żeby zapamiętać?

 - rola powtarzania w procesie uczenia się,

  - organizacja odrabiania lekcji.

- zna formy i techniki uczenia

  się i powtarzania oraz sposoby    

  pokonywania trudności w nauce.

11. Co wiemy o AIDS?

   - problem AIDS w Polsce i na świecie.

- posiada wiedzę na temat przyczyn

  i skutków choroby

- przyjmuje właściwą postawę wobec

  ludzi dotkniętych tą chorobą.

12. Umiejętność rozwiązywania

      konfliktów – negocjacje:

   - przyczyny konfliktów oraz 

     umiejętność ich rozwiązywania,

   - co kryje się pod słowem negocjacja.

- potrafi rozwiązać konflikty

  bez agresji,

- wie czym jest negocjacja.

13. Analiza wyników nauczania za I

      półrocze:

   - dokonanie samooceny własnego

     zachowania oraz systematyczności

    w nauce.

- umie ocenić samego siebie.

14. Radzenie sobie z cudzą i własna

      agresją:

   - przyczyny i skutki agresji.

- uczeń zna sposoby radzenie

  sobie z zachowaniami agresywnymi.

 

15. Sztuka przyjaźni:

   - istota przyjaźni w wielu płaszczyznach

      życia.

- uczeń umie sprecyzować pojęcie  

  przyjaźni,

- potrafi opisać cechy przyjaciela,

- zna odpowiedź na pytanie: dlaczego  

  warto mieć przyjaciela?

16. Rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej:

   - akcja „Góra Grosza”

   - zbieranie nakrętek i makulatury

   - udział w akcji „Świąteczna Paczka”

 

- rozumie potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy innym

- uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,

- rozwija empatię

 

17. Propagowanie zdrowego stylu życia,  zdrowego odżywiania się oraz dbania o własną higienę:

   - prawidłowe odżywianie się,

   - różne formy spędzania czasu wolnego,

   - realizacja programu PPIS „Trzymaj Formę”                    

 

- uczeń zna pojęcie zdrowego stylu

   życia,

- umie gospodarować wolnym

  czasem,

- zna aktywne i bierne formy

  wypoczynku.

18. Sposoby radzenia sobie ze stresem:

- techniki relaksacyjne, sposoby na stres.

- uczeń zna przyczyny i skutki stresu,

- zna metody walki ze stresem, wie

  czym są techniki relaksacyjne,

- odczuwa potrzebę szukania pomocy

  w trudnych sytuacjach.

19. Czy filmy i gry komputerowe mogą  

     być źródłem agresji lub pozytywnych

     zachowań?

  - rola mediów w życiu dzieci i dorosłych.

  - zagrożenia medialne,

  - cyberprzemoc

- jest przygotowany do odbioru 

  informacji rozpowszechnionych

  przez media

- potrafi reagować właściwie na zagrożenia cyberprzemocą

 

20. Przyczyny i skutki nałogów:

- przyczyny i skutki palenia papierosów,

   alkoholizmu, narkomanii i dopalaczy

- zna zagrożenia wynikające z palenia

  papierosów, picia alkoholu,

  zażywania narkotyków oraz dopalaczy.

21. Analiza wyników nauczania za rok

      szkolny:

    - doskonalenie samooceny własnego

      zachowania oraz systematyczności

     w nauce.

- posiada umiejętności oceniania

  samego siebie.

22. Uroczystości klasowe np. Andrzejki,

      Dzień Chłopca, Wigilia itp.

      (4 – 5 godzin lekcyjnych)

   - wpływ tradycji na całokształt

     osobowości człowieka,

  - lokalne, regionalne tradycje, święta.

- zna tradycje związane ze świętami.

23. Bawimy się i wypoczywamy bezpiecznie:

   - bezpieczeństwo zabaw podczas

     wakacji.

- wie, że należy zachować bezpieczeństwo

  podczas zabaw,

- potrafi opiekować się młodszymi

  kolegami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  klasa VI

 

 

Tematy i zagadnienia

 

 

Osiągnięcia ucznia:

1. Wybieramy  samorząd  

    klasowy:

   - omówienie roli samorządu

     klasowego,

   - przydział funkcji,

   - omówienie Kodeksu Ucznia.

- wyrabia w sobie nawyki

   samorządowe, uczy się 

   odpowiedzialności za powierzone

   zadania.

2. Zasady bezpieczeństwa w szkole,

    w drodze do…i ze szkoły:

   - przypomnienie zasad ruchu

     komunikacyjnego, regulaminu 

     zachowania się na terenie szkoły.

- wyrabia nawyk bezpiecznego

  poruszania się po drodze oraz 

  bezpiecznej zabawy.

3. Troska o środowisko naturalne

    naszym obowiązkiem:

   - zagrożenia cywilizacyjne, ich

     wpływ na zdrowie człowieka,

    działania człowieka a zmiany 

    w przyrodzie.

- rozwija wrażliwość na problemy 

  środowiska, wyrabia nawyk dbania

  o porządek wokół siebie.

4. Dzień Chłopca i inne uroczystości

    klasowe- 5 godz.:

   - kultywowanie różnych tradycji,

   - integracja grupy.

- rozumie potrzebę zachowania 

  tradycji, potrafi zachować się

  w grupie.

5. Sposoby spędzania wolnego 

    czasu:

   - różne formy spędzania wolnego 

     czasu- aktywne, bierne, lista 

     sposobów na nudę

  - realizacja programu PPIS „Trzymaj Formę”,

  - dbanie o higienę, właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczną       

- kształtuje w sobie nawyk

  aktywnego spędzania wolnego

  czasu, prowadzenia zdrowego 

  trybu życia, umiejętnego

  gospodarowania wolnym czasem

- potrafi zadbać o higienę oraz zna zasady właściwego odżywiania się,

6. Siła oddziaływania mediów

    na opinię publiczną:

   - informacja czy perswazja, czyli 

     o funkcjach środków masowego

     przekazu

   - zagrożenia internetowe

- uświadamia sobie wpływ mediów

   na życie współczesnego

   człowieka,  wybory, poglądy,

   postawy, krytycznie ocenia  

   przekazy medialne

- jest świadomy istnienia cyberprzemocy

7. Rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej:

   - akcja „Góra Grosza”

   - zbieranie nakrętek i makulatury

   - udział w akcji „Świąteczna Paczka”

 

- rozumie potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy innym

- uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,

- rozwija empatię

 

8. Nasz Patron.

 

- zna biografię, dzieła Stanisława Staszica,

- dostrzega w tej osobie wzór do naśladowania

 

9. Dialog międzykulturowy:

   - pojęcie dialogu międzykulturowego,

   - przekazy kulturowe

- zna pojecie dialogu     międzykulturowego

 - wie czym są przekazy kulturowe   tj. sztuka, film, literatura.

10. Jak sobie radzić z emocjami?

   - rozróżnianie emocji pozytywnych

     i negatywnych,

   - przyczyny i skutki nie panowania  

     nad emocjami,

   - różne zachowania.

- rozróżnia różne emocje, potrafi się 

  zachować w różnych sytuacjach,

  wie, jak załagodzić konflikt.

11. Rozpoznawanie swoich 

      mocnych i słabych stron:

   - praca nad przezwyciężeniem    

     słabości,

   - samodoskonalenie, 

   - umiejętność eksponowania zalet.

- potrafi zauważyć swoje mocne

  strony, uczynić z nich atuty, dąży

  do samodoskonalenia, pracuje nad

  słabościami.

12. Stop używkom!

   - zagrożenia współczesnej

     cywilizacji, skutki palenia tytoniu,

     alkoholizmu, narkomanii oraz  zażywania dopalaczy.

   - realizacja programu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”

- uświadamia sobie współczesne

   zagrożenia, wie, jakie skutki niesie

   za sobą nikotynizm, alkoholizm,

   narkomania oraz dopalacze

13. Niepełnosprawni w świetle Praw  Człowieka:

  - niepełnosprawni a sprawni fizycznie,

  - postępowanie z osobami

    niepełnosprawnymi.

- ustala, czy niepełnosprawny to ktoś 

   inny?

- otwiera się na potrzeby innych,

   bardziej potrzebujących.

14. Czy jesteśmy tolerancyjni?

  - tolerancja a nietolerancja, 

 

- uwrażliwia się  na przejawy

  wszelkiego rodzaju inności,

  kształtuje w sobie postawę

  tolerancji wobec odmienności  kulturowej i religijnej narodowości UE

15. Przyjaźń i jej rola w życiu:

   - istota przyjaźni, fałszywa

     a prawdziwa przyjaźń, wzór 

     dobrego przyjaciela.

- widzi potrzebę przyjaźni, ocenia jej

   rolę w życiu człowieka, odróżnia

   przyjaźń prawdziwą od fałszywej.

16. Zasady dobrej dyskusji:

    - prowadzenie dialogu,

    - wymiana zdań,

    - umiejętne słuchanie,

    - występowanie na forum klasy,  

      szkoły,

    - argumentowanie.

- wyraża swoje zdanie, uzasadnia,

   słucha zdania innych, zabiera

   publicznie głos.

17. Jacy jesteśmy, a jacy być

      powinniśmy?

    - samoocena i moje zachowanie..

- potrafi ocenić swoje zachowanie na

  koniec semestru i roku szkolnego.

18. Bawimy się i wypoczywamy bezpiecznie:

   - bezpieczeństwo zabaw podczas

     wakacji.    

 

- wie, że należy zachować bezpieczeństwo

  podczas zabaw,

- potrafi opiekować się młodszymi

  kolegami.

 

3. Metody i formy realizacji zagadnień wychowawczych.

 

 

            Głównym celem wychowania w klasach IV – VI jest wychowanie dziecka odpowiedzialnego, z wysokim poczuciem własnej wartości, umiejącego odnaleźć się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, dziecka które będzie darzyło innych szacunkiem dbając o prawidłowe relacje rówieśnicze.

           

             Realizacja programu wychowawczego w klasach IV - VI odbywa się szczególnie na zajęciach języka polskiego, historii, lekcji wychowawczych, przyrody, wychowania do życia w rodzinie oraz religii.

 

Aby zapewnić dzieciom jak najdogodniejsze warunki efektywnego rozwoju

stosowane będą następujące

metody pracy:

 

-          rozmowy, pogadanki, dyskusje,

-          drama,

-          socjodrama,

-          inscenizacje,

-          ilustracje gestem, mimiką,

-          ćwiczenia i zabawy ruchowe,

-          gry dydaktyczne,

-          opowiadanie przeżyć dotyczących tekstu literackiego,

-          słuchanie opowiadania nauczyciela,

-          wizualizacja,

-          relaksacja, śpiewanie, prace plastyczne,

-          burza mózgów,

 

        i formy pracy:

 

-          praca indywidualna,

-          praca grupowa,

-          praca w zespołach zadaniowych.

 

 

Ewaluacja:

 

        Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego każdego roku następuje:

·         w korelacji z ewaluacją wewnętrzną (wykorzystanie informacji, zaleceń ewaluacji wewnętrznej)

·         obserwacja i konsultacje nauczycieli, wychowawców, rodziców.

 

Program Profilaktyki został przyjęty Uchwałą Rady Rodziców nr 2 /15/16z dnia 25 lutego 2016 r

 

Dyrektor                                                                          Rada Rodziców            

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 19 odwiedzin: 4041558