Strona główna    GIM Budzisław  GIM Kleczew  SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW
Poniedziałek 21 Sierpień 2017 | Imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
Historia
Nasz patron
Hymn Szkoły
Certyfikat ,, Bezpiecznej Szkoły\"
Szkoła promująca czytelnictwo
Kadra
Zajęcia pozalekcyjne
Nasza szkoła sprzyja zdrowiu
Świetlica Środowiskowa
Dobre Praktyki
Nasze sukcesy i osiągnięcia
Dorobek szkoły w latach 1990-2010
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Dokumenty szkolne
Dla Rodziców
Harmonogram uroczystości szkolnych na rok szkolny 2016/2017
Dokumenty do pobrania
Plan dyżurów w roku szkolnym 2016/17 (I półrocze)
Godziny lekcji i przerw
Godziny odwozów
LOSY ABSOLWENTÓW
Wyrawka 3-4-5 latków
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Program Profilaktyki na lata 2016- 2019
  

PROGRAM PROFILAKTYKI

NA LATA 2016 – 2019

 

Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Sławoszewku

i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły.

 

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół:  ze zm.

1.    Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

2.    Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U 2015. poz. 2156 ze zm.);

3.    Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);

4.    Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

5.    Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

6.    Rozporządzenie  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

8.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Wstęp

 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie.

Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Profilaktyka obejmuje:

 • promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania;
 • informowanie o skutkach zachowań ryzykownych;
 • wspieranie rozwoju zaspokajania potrzeb własnych;
 • nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów
 • działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka;
 • współpracę ze specjalistami;
 • zajęcia socjoterapeutyczne;
 • poradnictwo rodzinne.

 

Cele główne:

 

 1. Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego zdrowia, jakości życia, zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby.
 2. Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi.
 3. Kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
 4. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia.

 

Cele szczegółowe:

 1. Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania,
 3. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie.
 4. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa.
 5. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania  z mediów.
 6. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 7. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji.
 8. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji.
 9. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 10. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie pomocy.
 11. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych.

 

Program profilaktyki uwzględnia następujące działania:

 • informacyjne,
 • edukacyjne,
 • integracyjne,
 • wdrażające ustalone umiejętności,
 • interwencyjne.

 

Oczekiwane efekty:

 

1.    Uzyskanie przez uczniów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

2.    Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia.

3.    Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać.

4.    Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień.

5.    Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych.

6.    Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, pogadankach, akcjach profilaktycznych.

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

W PRZEDSZKOLU/SZKOLE

Na terenie szkoły organizowania jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi w formach zajęć wyrównawczych, logopedycznych , zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne

przewidziane do realizacji

 

 

Zagadnienie i

działania

 

Odpowiedzialni

 

Termin realizacji

 

1.Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu klasowego

- tworzenie kontraktów klasowych,

-zajęcia warsztatowe :

·        „ Uczymy się rozwiązywać konflikty”

·        „Asertywność”

·        „Zasady życia w grupie”

 

-indywidualne rozmowy ,

-zabawy edukacyjno-psychologiczne

-organizacja uroczystości i imprez klasowych, szkolnych,

-realizacja celów i zadań świetlicy środowiskowej

-wycieczki,

-Akceptacja siebie i innych (nieśmiałość, kalectwo, wyznanie innej wiary) pogadanki.

 

2.Propagowanie wśród dzieci znajomości prawa i zasad przestrzegania go

-Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły:

·        statutem,

·        wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,

·        procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w szkole,

·        zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

-Konsekwentnie stosowane przez nauczycieli procedur w określonych sytuacjach niezgodnych z prawem wewnątrzszkolnym, zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi w szkole procedurami

 

-Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka, analiza odpowiednich dokumentów, np. Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka

 

3. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia i środowiskiem społecznym, w którym przebywa uczeń:

 

-Analiza dokumentów szkolnych uczniów dokonywana przez:

·        wychowawców,

·        pedagoga,

w celu podejmowania stosownych działań zapobiegających sytuacjom problemowym.

 

-Systematyczne rozmowy z uczniami, rodzicami, w celu bieżącego monitoringu sytuacji uczniów

 

-Kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami udzielającymi specjalistycznej pomocy, np.:

·        Ośrodkami Pomocy Społecznej,

·        Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi,

·        Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

·        Asystentem rodziny

·        Kuratorem sądowym

4.Popularyzowanie zdrowego stylu życia:

-„Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy”-projekt PPIS;

-„Moje dziecko idzie do szkoły” program prozdrowotny PPIS

- realizacja programu „Trzymaj Formę” PPIS ( zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, sposoby radzenia sobie ze stresem)

- Nikotynizm – zajęcia warsztatowe  pogadanki- lekcje wychowawcze –realizacja programu „ Znajdź właściwe rozwiązanie” PPIS

-„Dzieciństwo bez próchnicy”- realizacja projektu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

- przystąpienie do projektu Powszechnej Nauki Pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki-„Umiem Pływać”

-realizacja programu „Owoce i Warzywa”

-realizacja programu „Szklanka mleka”

-happening „Warto Zdrowo Żyć”

-piknik rodzinny

-organizowanie konkursów prozdrowotnych

-pogadanki z pielęgniarką

-organizowanie zajęć umożliwiających aktywny tryb życia tj. zajęcia sportowo-rekreacyjne, rajdy rowerowe

 

5.Włączanie się do akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły:

-akcji „Góra grosza”,

-zbieranie nakrętek,

-zbieranie kasztanów.

 

6.Stworzenie systemu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze

 

-Opracowanie wykazów uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

- realizacjacelów i zadań - praca zespołów przedmiotowych i zadaniowych

 

·        powołanego do opracowania: IPET

·        zespołu wychowawczego

·        zespołu nauczycieli uczących w klasach IV-VI

·        zespół samokształceniowy

nauczycieli nauczania zintegrowanego w kl. I-III

·        zespół wychowania przedszkolnego

 

-realizacja działań wspierających uczniów:

·        zajęcia korekcyjno -kompensacyjne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·        zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych,

·        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów,

·        zajęcia z logopedą

·        konsultacje nauczycieli.

 

-Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą

 

-Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami przez wychowawców i specjalistów szkolnych: pedagoga, , logopedy

-Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi

 

7. Systematyczne motywowanie uczniów do nauki

 

-Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów.

 

-Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami uczniowskimi.

 

-Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych.

 

-Organizacja przez specjalistów szkolnych (pedagog,) zajęć z zakresu technik uczenia się, umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem.

 

-Organizacja zajęć wspierających pracę ucznia zdolnego.

 

-Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz systemu oceniania wobec uczniów tego wymagających

 

-Uwzględnianie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zwartych w opiniach i orzeczeniach

 

-Stosowanie pochwał nawet najmniejszych sukcesów, wobec uczniów wymagających wsparcia

8. Bezpieczeństwo w szkole

-rozmowy indywidualne,

-elementy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku- zajęcia z wychowawcą, filmy edukacyjne

-Sposoby postępowania w czasie pożaru- spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej

- Organizowanie konkursu strażackiego   „Młodzież zapobiega pożarom”

-Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Bezpieczne zachowanie w szkole, domu; zagrożenia na ulicy, obrona konieczna

-Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta”

-Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji.

-Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam”. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie

 

 

9.Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania tytoniu,  alkoholu, narkotyków, dopalaczy , leków

-„Czyste powietrze wokół nas”-realizacja programu PPIS,

-Pogadanki z gminnym koordynatorem ds. uzależnień

-zabawy edukacyjne,

-„ Nie pal przy mnie proszę”-realizacja programu PPIS

- Nikotynizm – zajęcia warsztatowe  pogadanki- lekcje wychowawcze –realizacja programu „ Znajdź właściwe rozwiązanie” PPIS

-narkotyki, dopalacze-lekcje przestrogi, pogadanki, warsztaty, filmy edukacyjne

 

-leki, napoje energetyzujące, pogadanki

10.Zagrożenia medialne:

-Pogadanki nt. cyberprzemocy

- Niebezpieczeństwo w sieci-pogadanki

-gazetki, wystawy tematyczne

-filmy edukacyjne

 

11.Współpraca z rodzicami :

-Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły tj.: statut szkoły, wewnątrzszkolne zasady oceniania,

program wychowawczy,

program profilaktyki,

regulaminy szkoły.

 

-Ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami uczniów:

 

-Ustalenie terminów wywiadówek, dyżurów  dla rodziców

 

-Zapoznanie rodziców z tematyką profilaktycznych działań organizowanych przez szkolę –pogadanki

 

-Zachęcenie do organizowania i uczestnictwa we wspólnych wyjazdach, uroczystościach i imprezach szkolnych typu happeningi zdrowotne, rajdy rowerowe , pikniki rodzinne

 

-Zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych

zaistniałych w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca

Pedagog

Odpowiedzialni nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor

Nauczyciel WDŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Pielęgniarka

Pedagog

Odpowiedzialni nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciel W-F

Pedagog

Koordynator edukacji prozdrowotnej

Dyrekcja

Pielęgniarka

Odpowiedzialni nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Opiekun SU

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor

Nauczyciele przedmiotu

Specjaliści

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor

Nauczyciele przedmiotu

Specjaliści

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor

Nauczyciele przedmiotu

Pedagog

Nauczyciel WDŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Pielęgniarka

Nauczyciel przyrody

Nauczyciel WDŻ

Pedagog

Odpowiedzialni nauczyciele

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele informatyki

 

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor

Nauczyciele przedmiotu

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek roku szkolnego- wrzesień

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według ustaleń

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Początek roku szkolnego- wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

Ewaluacja:

Ewaluacja Programu Profilaktyki każdego roku następuje:

 

- w korelacji z ewaluacją wewnętrzną ( wykorzystanie informacji, wniosków, zaleceń ewaluacji wewnętrznej

 

 

 

-obserwacja i konsultacje nauczycieli, wychowawców

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Profilaktyki został przyjęty Uchwałą Rady Rodziców nr 3 /15/16z dnia 25 lutego2016 r

 

 

 

Dyrektor                                            Rada Rodziców                                

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|GIM Budzisław|GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 3 odwiedzin: 3937650