Strona główna    GIM Budzisław  GIM Kleczew  SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW
Sobota 22 Lipiec 2017 | Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z życia Przedszkola
Z życia Szkoły
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Po lekcjach
Samorząd Uczniowski
Na sportowo
Biblioteka
Świetlica szkolna
Pedagog
Pracownicy ZSP
Szkoła Promująca Zdrowie
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2016/2017
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2015/2016
Dla rodziców
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Gazetka szkolna \"Fiedlerówka\"
Losy absolwentów
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Rok szkolny 2015/2016
  


Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

 1.  Rozpoczęcie roku szkolnego                                          01.09.2015 r.

2.  Zimowa przerwa świąteczna                                           23.12 - 31.12.2015 r.

3. Rada klasyfikacyjna za I półrocze                                    15.01. 2016 r.

4.  Ferie zimowe                                                                  18.01 - 31.01.2016 r.  

5. Sprawdzian zewnętrzny dla klas VI                                  05.04.2016 r. 

6.  Wiosenna przerwa świąteczna                                         24.03 - 29.03.2016 r. 

7. Dodatkowy termin sprawdzianu                                       02.06.2016 r.
 
8. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2015/16          20.06.2016 r.
  
9. Zakończenie roku szkolnego                                            24.06.2016 r.

Podział rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych na dwa półrocza- terminy określone w statucie:

I półrocze – 01.09.2015r.- 15.01.2016r.

II półrocze  -18.01.2016r.- 24.06.2016r.

Proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - VI w nowym roku szkolnym:

2 maja 2016r. (poniedziałek)

27 maja 2016r. (piątek) po Bożym Ciele

5 kwietnia 2016 r. - tylko dla uczniów klas I - V.

Rekolekcje Szkolne odbędą się w dniach  zaproponowanych przez Księdza Proboszcza 

Inne dni wolne od lekcji

14 X DEN- środa


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY

 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016  zebrania z rodzicami uczniów szkoły odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

27 sierpnia 2015 roku  (czwartek)

godz. 17.00  Zebranie dyrektora z Rodzicami dzieci zapisanych do przedszkola i oddziałów zerowych

30 września 2015 roku (środa)

godz. 16.30 Zebranie rodziców z dyrektorem (z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1700. Spotkania z wychowawcami

godz. 1815 – 1900 Dyżury nauczycieli wychowawców w salach, a pozostałych nauczycieli w pokoju nauczycielskim

Zebranie śródroczne w I półroczu
19 listopada 2015 (czwartek)

godz. 1700 Zebranie rodziców z dyrektorem (z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1730  Spotkania z wychowawcami

godz. 1815 – 1900 Dyżury nauczycieli wychowawców w salach, a pozostałych nauczycieli w pokoju nauczycielskim

Zebranie podsumowujące I półrocze
11 lutego 2016  (czwartek)

godz. 1700 Zebranie rodziców z dyrektorem(z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1730  Spotkania z wychowawcami

godz. 1815 - 1900 Dyżury nauczycieli wychowawców w salach a pozostałych nauczycieli w pokoju nauczycielskim

Zebranie śródroczne w II półroczu
28 kwietnia 2016 (czwartek)

godz. 1700  Zebranie rodziców z dyrektorem(z udziałem wszystkich nauczycieli)
 godz. 1730  Spotkania z wychowawcami       

godz. 1815 - 1900 Dyżury nauczycieli wychowawców w salach a pozostałych nauczycieli w pokoju nauczycielskim

W miarę potrzeb - zebranie końcowe - według wyznaczonego terminu


REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY

-zasady, kryteria i terminy rekrutacji kandydatów i przyjmowania uczniów

do klasy I Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera

w Budzisławiu Kościelnym

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym  na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz Uchwały NR IV/24/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2015roku.

§1

1.      Dzieci do klas pierwszych  przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

1)      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek  rodzica. 

2)      Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

3)      Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew poza obwodami tych szkół, odbywa się do ostatniego dnia sierpnia każdego roku.

4)      O przyjęciu dziecka do szkoły, w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu.

5)      Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w pkt. 4, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6)      Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do  szkoły.

2.      Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym, przyjmuje się     z urzędu dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kleczew, w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

3.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący:

1)      w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka  -100 punktów,

2)      miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły -70 punktów,

3)      w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców ( opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki -50  punktów.

4.      Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły rodzic składa do dyrektora zespołu szkolno- przedszkolnego, w terminie od 1 marca do 31 marca. Wzór wniosku należy pobrać w sekretariacie szkoły. W celu wykazania spełniania kryterium z ust. 3. pkt.2) i 3) wraz z wnioskiem należy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taka samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w szkole, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danej szkoły oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce w szkole. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

1)      w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci sześcioletnie oraz dzieci  siedmioletnie, które nie podjęły nauki w szkole, i rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy w/w wiek.

2)      Na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym można objąć także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

5.      Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów i postępowania uzupełniającego  dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, podaje do publicznej wiadomości do końca lutego 2015 roku oraz określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do  klasy pierwszej. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych we wniosku o przyjęcie dziecka do  klasy pierwszej.

6.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi zespołu szkolno- przedszkolnego, uznane przez niego za istotne, dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

7.      Postępowanie rekrutacyjne do szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna,  w terminie  od 1 do 7 kwietnia, powołana przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego.

8.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości do 8 kwietnia, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

a)      lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawiera: imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu oraz niezakwalifikowaniu  dziecka do szkoły

b)      listę, o której mowa w pkt a) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w terminie od 1 do 15 maja każdego roku, listy uczniów przyjętych i uczniów nieprzyjętych

   a) lista zawiera: imiona i nazwiska dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych

   b) listę, o której mowa w pkt a) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w  widocznym miejscu w siedzibie szkoły

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

9.      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych    i dzieci nieprzyjętych, rodzic  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka  do szkoły.

10.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica         zwnioskiem, o którym mowa w ust. 9. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

11.   Rodzic  dziecka może wnieść do dyrektora  zespołu szkolno- przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

12.   Dyrektor  zespołu szkolno- przedszkolnego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust.11, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora zespołu szkolno- przedszkolnego służy skarga do sądu administracyjnego.

13.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego przeprowadza postępowanie uzupełniające.

1)      Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

2)      Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

14. Kandydatom zamieszkałym poza obwodem szkoły nie przysługuje dowóz.

15. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci, przydzielenie wychowawców                 odpowiada dyrektor szkoły.

16.W maju/ czerwcu z inicjatywy nauczyciela-wychowawcy klasy III szkoły podstawowej organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców uczniów rekrutowanej klasy I. Szkoła o spotkaniu zawiadamia ustnie, pisemnie lub telefonicznie.

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY

 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016  zebrania z rodzicami uczniów szkoły odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

27 sierpnia 2015 roku  (czwartek)

godz. 17.00  Zebranie dyrektora z Rodzicami dzieci zapisanych do przedszkola i oddziałów zerowych

30 września 2015 roku (środa)

godz. 16.30 Zebranie rodziców z dyrektorem (z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1700. Spotkania z wychowawcami

godz. 1815 – 1900 Dyżury nauczycieli wychowawców w salach, a pozostałych nauczycieli w pokoju nauczycielskim

Zebranie śródroczne w I półroczu
19 listopada 2015 (czwartek)

godz. 1700 Zebranie rodziców z dyrektorem (z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1730  Spotkania z wychowawcami

godz. 1815 – 1900 Dyżury nauczycieli wychowawców w salach, a pozostałych nauczycieli w pokoju nauczycielskim

Zebranie podsumowujące I półrocze
11 lutego 2016  (czwartek)

godz. 1700 Zebranie rodziców z dyrektorem(z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1730  Spotkania z wychowawcami

godz. 1815 - 1900 Dyżury nauczycieli wychowawców w salach a pozostałych nauczycieli w pokoju nauczycielskim

Zebranie śródroczne w II półroczu
28 kwietnia 2016 (czwartek)

godz. 1700  Zebranie rodziców z dyrektorem(z udziałem wszystkich nauczycieli)
 godz. 1730  Spotkania z wychowawcami       

godz. 1815 - 1900 Dyżury nauczycieli wychowawców w salach a pozostałych nauczycieli w pokoju nauczycielskim

W miarę potrzeb - zebranie końcowe - według wyznaczonego terminu


POPOŁUDNIOWE DYŻURY NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2015/16

odbywać się będą raz w miesiącu

  według poniższego  harmonogramu:

 

·          30   września 2015r. (dyżur w godzinach 1800 - 1900)

·         22 października 2015r. (dyżur w godzinach 1600 - 1700)

·         19 listopada 2015r. (dyżur w godzinach 1800 - 1900)

·         10 grudnia 2015r. (dyżur w godzinach 1600 - 1700)

·         12 stycznia 2016r. (dyżur w godzinach 1600 - 1700)

·         11 luty 2016r. (dyżur w godzinach 1800 - 1900)

·         30 marca 2016r. (dyżur w godzinach 1600 - 1700)

·         28 kwietnia 2016r. (dyżur w godzinach 1800 - 1900)

·         19 maja 2016r. (dyżur w godzinach 1600 - 1700)

 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

1.      Przewodniczący - p. Grażyna Lewandowska

2.      Z – ca przewodniczącego – p. Ewelina Natywo

3.      Sekretarz  -  p. Sandra Grzelak

4.      Skarbnik – p. Magdalena Wujda

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1.      Przewodniczący  - p. Monika Koprowska

2.      Z-ca przewodniczącego – p. Anna Maciejewska

3.      Sekretarz – p. Barbara Gańczak

4.      Członek – p. Magdalena Biernacka


„Bezpieczeństwo dzieci online. Kompedium dla rodziców i profesjonalistów”.  
   
    
 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|GIM Budzisław|GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 7 odwiedzin: 3863391