Strona główna    GIM Budzisław  GIM Kleczew  SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW
Sobota 22 Lipiec 2017 | Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z życia Przedszkola
Z życia Szkoły
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Po lekcjach
Samorząd Uczniowski
Na sportowo
Biblioteka
Świetlica szkolna
Pedagog
Pracownicy ZSP
Szkoła Promująca Zdrowie
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2016/2017
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2015/2016
Dla rodziców
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Gazetka szkolna \"Fiedlerówka\"
Losy absolwentów
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
PRZEDSZKOLE - rok szkolny 2015/2016
  

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

- zasady, kryteria i terminy przyjmowania dzieci

do Przedszkola w Budzisławiu Kościelnym

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Budzisławiu Kościelnym  na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz Uchwały NR IV/24/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2015roku.

§1

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

1)   Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2)   Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do  przedszkola.

3)   W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola przyjmuje się dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4)   Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, o przyjmowaniu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego.

2.  Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew do Przedszkola w Budzisławiu Kościelnym na dany rok szkolny odbywa się dwuetapowo

1) Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci nabywające prawo do wychowania przedszkolnego  z rodzin,  które spełniają kryteria ustawowe:

1)  

a)     wielodzietność rodziny kandydata;

b)    niepełnosprawność kandydata;

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W trakcie rekrutacji rodzice mogą wybrać wszystkie przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu we wniosku należy wpisać te placówkę, na której najbardziej rodzicom zależy (przedszkole / oddział przedszkolny pierwszego wyboru).Wniosek składany jest tylko w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. W przypadku braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, dyrektor przedszkola w okresie rekrutacji  proponuje rodzicom dziecka / opiekunom prawnym , zapisanie dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami uwzględniając przy tym preferencje określone we wniosku.

  2) W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w punkcie 1) , przeprowadza się drugi etap rekrutacji,  w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują następujące kryteria dodatkowe  określone przez organ prowadzący oraz odpowiadające im liczby punktów

          a) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru- 150 pkt.

          b) dziecko obojga rodziców pracujących - z udokumentowanym zatrudnieniem (oświadczenie)- 80 pkt.

         c) dziecko rodziców, z których jedno pracuje - z udokumentowanym zatrudnieniem (oświadczenie)- 60 pkt.

3. O przyjęciu do przedszkola  w drugim etapie decyduje liczba punktów.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do przedszkola oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.

5. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

6.  W czasie rekrutacji rodzice mogą wybrać wszystkie przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

7.Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzic składa do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w terminie od 1 marca do 31 marca. Wzór wniosku należy pobrać w sekretariacie. We wniosku należy wpisać placówkę ( przedszkole lub oddział przedszkolny)  pierwszego wyboru i złożyć tylko w przedszkolu pierwszego wyboru. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola  należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem.

8. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku  szkolnym do przedszkola zamieszkali na terenie Gminy Kleczew, wyrażający wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji w  przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym, w terminie do 7 dni przed ogłoszonym przez dyrektora zespołu szkolno- przedszkolnego początkiem  rekrutacji. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydawane i przyjmowane będą w sekretariacie ZSP.

9. W przypadku gdy deklaracja nie zostanie złożona w określonym  wyżej terminie, dziecko zostaje  skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

10. Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów i postępowania uzupełniającego  dyrektor ZSP podaje do publicznej wiadomości do końca lutego oraz określa wzór wniosku/wniosków.

11. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych we wniosku o przyjęcie dziecka.

12.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

13. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi zespołu szkolno-przedszkolnego uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

14. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna w terminie od 1 do 7 kwietnia, powołana przez dyrektora zespołu szkolno- przedszkolnego.

15. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości do  8 kwietnia,  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

a)     lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawiera: imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

b)    listę, o której mowa w pkt. a) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości w terminie od 1 do 7 maja każdego roku,  listy dzieci przyjętych  i dzieci nieprzyjętych

a)     lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych zawiera: imiona i nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych

b)    listę, o której mowa w pkt. a) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola

3)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

17.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w ust. 16. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

18. Rodzic może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni.

19. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust.18. w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego służy skarga do sądu administracyjnego.

20. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia  z dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego  umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny, w terminie do dnia 15 maja danego roku.

21. Nie podpisanie umowy przez rodziców w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją  z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem  go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.

22. Przyjmowanie do przedszkola dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru,  może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

23. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w ust 2 pkt 2) niniejszego regulaminu jako dodatkowe.

24. Dzieciom pięcioletnim, zamieszkałym na terenie gminy Kleczew, należy się dowóz, jeżeli droga dziecka z domu do najbliższego przedszkola przekracza 3km.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016  zebrania z rodzicami dzieci przedszkolnych  odbywać się będą w poniższych terminach:

Ø  27 sierpnia 2015 roku  (czwartek)

godz. 17.00  Zebranie dyrektora z Rodzicami dzieci zapisanych do przedszkola i oddziałów zerowych

Ø  29 września 2015 roku (wtorek)

godz. 16.30 Zebranie rodziców z dyrektorem (z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1700. Spotkania z wychowawcami

Ø  Zebranie śródroczne w I półroczu
18 listopada 2015 (środa)

godz. 1700 Zebranie rodziców z dyrektorem (z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1730  Spotkania z wychowawcami

 

Ø  Zebranie podsumowujące I półrocze
10 lutego 2016  (środa)

godz. 1700 Zebranie rodziców z dyrektorem(z udziałem wszystkich nauczycieli)
godz. 1730  Spotkania z wychowawcami

 

Ø  Zebranie śródroczne w II półroczu
27 kwietnia 2016 (środa)

          godz. 1700  Zebranie rodziców z dyrektorem(z udziałem wszystkich nauczycieli)
          godz. 1730  Spotkania z wychowawcami       

 

Ø  W miarę potrzeb - zebranie końcowe - według wyznaczonego terminu


 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|GIM Budzisław|GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 4 odwiedzin: 3863403