Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Niedziela 18 Listopad 2018 | Imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
Jak nas widzą ptaki
Historia
Nasz patron
Hymn Szkoły
Certyfikat ,, Bezpiecznej Szkoły\"
Szkoła promująca czytelnictwo
Kadra
Samorząd Uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Nasza szkoła sprzyja zdrowiu
Świetlica Środowiskowa
Dobre Praktyki
Nasze sukcesy i osiągnięcia
Dorobek szkoły w latach 1990-2010
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Szkolny Zestaw Programow Nauczania
Dokumenty szkolne
Dla Rodziców
Harmonogram uroczystości szkolnych na rok szkolny 2017/2018
Dokumenty do pobrania
Plan dyżurów w roku szkolnym 2017/18 (II półrocze)
Godziny lekcji i przerw
Godziny odwozów
LOSY ABSOLWENTÓW
Wyprawka Przedszkolaka
Informacje - publiczne
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Regulamin Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego
  

Regulamin Rekrutacji Dzieci
do Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Sławoszewku
na rok szkolny 2015/2016

 

Podstawy prawne:

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty  (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),

·         Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie,

·         Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Sławoszewku

 

Rozdział I

 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§1

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego określa harmonogram rekrutacji do przedszkoli wydany przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

 

2. Oddział przedszkolny prowadzi rekrutację w oparciu  o zasadę powszechnej dostępności, ogłaszając rekrutację w następujących formach:

 

1)      na tablicy ogłoszeń dla rodziców

 

            2) na stronie internetowej

 

3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną oraz wyznacza przewodniczącego komisji.

 

1)      w skład komisji wchodzą:

 

               a. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

               b. jeden przedstawiciel Rady Rodziców

 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

 

2)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Postępowanie Komisji ds. Rekrutacji jest jawne.

 

6. Terminy zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016:
do 30 kwietnia 2015 r.

 

 

Rozdział II

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

§2

 

1.  Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku

 

     od  3-5 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w  wieku powyżej 6 lat, nie  dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat. Obowiązek  szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.

 

4. W przypadku wolnych miejsc dyrektor może przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

5. Dzieci w wieku 5 lat są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

6. Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym określona jest w statucie i  jest liczbą maksymalną. 

 

§3

 

1. Podstawowa rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

 

2. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 składają w szkole deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016.

 

3. Na pozostałe wolne miejsca prowadzona jest rekrutacja zgodnie z regulaminem.

 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wykazana w statucie w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

    1) wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

 

     2) niepełnosprawność dziecka – potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

 

     specjalnego lub orzeczeniem o niepełnosprawności

 

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – potwierdzoną  orzeczeniem

 

     o  niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 

     4) niepełnosprawność obojga z rodziców dziecka -  potwierdzoną orzeczeniem

 

     o  niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 

     5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka - – potwierdzona orzeczeniem o potrzebie    

 

     kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o niepełnosprawności

 

     6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

 

      7) objęcie dziecka pieczą zastępczą – dokument potwierdzający.

 

5. W przypadku, gdy po I etapie rekrutacji pozostaną wolne miejsca na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  będą brane pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im wartości punktowe:

     1) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 150 pkt

2) dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo – z udokumentowanym zatrudnieniem (oświadczenie) – 80 punktów

3) dziecko rodziców z których jedno pracuje zawodowo – z udokumentowanym zatrudnieniem (oświadczenie) – 60 punktów

 

6. Rodzice składając w przedszkolu Wniosek o Przyjęcie Dziecka do Przedszkola przedkładają komplet dokumentów ze wszystkimi zaświadczeniami,  orzeczeniami i oświadczeniami.  Brak dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów spowoduje nieuwzględnienie określonych kryteriów w procesie rekrutacji.

 

7. Dokumenty, o których mowa mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców.

 

8. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dzieci, których ilość przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, będzie brana będzie pod uwagę pełna data urodzenia dziecka tj. kolejność urodzenia w roczniku.

 

9. Dzieci nieprzyjęte do przedszkola wpisane są na listę dzieci oczekujących na zwalniające się  miejsce w ciągu roku szkolnego.

 

10. Postępowanie rekrutacyjne trwa do 30 kwietnia 2015 r.

 

11. Lista dzieci przyjętych i oczekujących zostanie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole do 8 maja 2015 r.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2015 r. 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 14 odwiedzin: 5902402