Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Wtorek 26 Wrzesień 2017 | Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z życia Przedszkola
Z życia Szkoły
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Po lekcjach
Na sportowo
Biblioteka
Świetlica szkolna
Pedagog
Pracownicy ZSP
Szkoła Promująca Zdrowie
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Dla rodziców
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Losy absolwentów
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
REGULAMIN WYCIECZEK NA ROK SZKOLNY 2016/17
  

   


 

REGULAMIN

ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH   I  INNYCH  IMPREZ  

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Budzisławiu Kościelnym

 

 

Podstawa prawna:

 

1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

 

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1095).

 

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67 z dnia 10 lutego 1997 r.).

 

4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516.).

 

5.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358.).

 

6.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2001.Nr 72, poz. 752).  

 

 

 I.  Cele wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych

 

1.Poznanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji,           zabytków, kultury i historii.

2.Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  i kulturalnego.

3. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym.

4. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

5. Podnoszenie sprawności fizycznej.

6. Poprawę stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie.

7. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku:

·          wskazanie wyższości odpoczynku czynnego nad             biernym,

·          akcentowanie zależności między wypoczynkiem czynnym   a zdrowiem fizycznym i psychicznym.

            8. Przeciwdziałania patologii społecznej.

            9. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

          10.Poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach takich jak:

·          środki komunikacji publicznej,

·          cmentarze,

·          obiekty muzealne,

·          miejsca sakralne,

·          obiekty przyrodnicze (Parki Narodowe, lasy),

·          kąpieliska i akweny wodne,

·          tereny górskie,

·          miejsca pamięci narodowej.

II.  Formy wycieczek i imprez:

 • wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych zwane dalej wycieczkami,
 • imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje,
 • imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak np.   zielone szkoły.

 III. Organizacja wycieczek:

 

1.     Wychowawcy klas, świetlicy lub nauczyciele przedmiotowi zgłaszają chęć organizacji wycieczki  klasowej, świetlicowej lub każdej innej zastępcy dyrektora ZSP do końca października danego roku szkolnego.

2.      Na podstawie zgłoszeń wychowawców zastępca dyrektora szkoły opracowuje roczny plan wycieczek ( harmonogram wycieczek ).

3.      Plan wycieczek ( harmonogram wycieczek) na rok szkolny  zatwierdza dyrektor szkoły.

4.  Kierownik wycieczki najpóźniej tydzień przed planowaną wycieczką  ( po wcześniejszym  uzgodnieniu z dyrektorem dokładnego jej terminu) informuje dyrektora lub jego zastępcę o jej założeniach organizacyjnych.

5.  Kierownik wycieczki najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem a wycieczki zagranicznej 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi lub jego zastępcy kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

 6.   Dokumentacja wycieczki zawiera:

a)       w dwóch egzemplarzach kartę wycieczki ( załącznik nr 2 )

b)        listę uczestników wycieczki, która powinna zawierać:

·          nazwisko i imię dziecka, klasa,

·          datę i miejsce urodzenia, PESEL,

·          adres zamieszkania,

·          numer telefonu do rodziców / opiekunów/.

7.   Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostających  w   szkole  i dostarczeniu jej wicedyrektorowi szkoły .

8.     Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek  przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody ich rodziców ( prawnych opiekunów) ( załącznik nr 3 ).

9.      Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki, który po powrocie z wycieczki pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.

10.  Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program zastępczy wycieczki .

11.  Zbiórka przed wyjazdem powinna być zaplanowana nie później niż 20 minut przed przewidywaną godzina rozpoczęcia podróży. Należy wtedy:

·         sprawdzić listę obecności,

·         sprawdzić ubiór i ekwipunek uczestników,

·         właściwie rozmieścić uczestników wewnątrz pojazdu,

·         dopilnować, by wszystkie bagaże znajdowały się na półkach bądź   w schowkach.

12.  Kierownik jest zobowiązany przed wyruszeniem na wycieczkę zabronić uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokiego napięcia, manipulowania przy znalezionych niewypałach innych środkach wybuchowych, spożywania  w lesie różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne.

13. Kierownik wycieczki i opiekunowie wycieczek szkolnych są zobowiązani zaznajomić dzieci młodzież z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drogach publicznych, ulicach miast, na dworcach kolejowych, PKS, przystankach komunikacyjnych, w lasach  i na szlakach turystycznych.

14. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych

      obowiązków pracowniczych.

15. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy. Zgodę wydaje dyrektor  szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

16. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

17. Dyrekcja szkoły może nie wyrazić zgody na zorganizowanie wycieczki w danym

      terminie, jeżeli nieobecność uczniów i nauczycieli znacznie zdezorganizuje pracę szkoły lub zajdą ważne okoliczności uniemożliwiające wyjazd.

 

IV.  Finansowanie wycieczki

 

1. Organizator zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

 2.  Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników lub innych źródeł:

·         ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego,

·         ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.

3.      Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych    z nią kosztów.

4.      Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.

5.      Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.

6.      Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika to w koszty wycieczki należy wliczyć jego wynagrodzenie.

7.      Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik wycieczki.

8.      Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia w terminie 2 tygodni poprzez wpis do zeszytu wycieczek, który znajduje się u wicedyrektora szkoły oraz okazaniem się dowodami finansowymi u dyrekcji szkoły.

9.      Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów. Dowody finansowe przechowywane są w teczce wychowawcy przez okres  5 lat.

V.  Obowiązki opiekunów wycieczki:

 1. Dyrekcja ZSP wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych ZSP o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2.  Kierownik wycieczki ma następujące obowiązki:

·          zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów biorąc pod uwagę: wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez  i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,

·          opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy

·          opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

·          zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

·          zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania w szczególności omawia zasady bezpieczeństwa: na jezdniach, dworcach kolejowych, przystankach tramwajowych, w lasach, nad wodą, w miejscach postoju, w czasie podróży, w czasie spacerów po mieście i górskimi szlakami turystycznymi,

·          określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki lub imprezy,

·          odpowiada za apteczkę pierwszej pomocy( przygotowuje zawartość apteczki  z funduszy wycieczki),

·          organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

·          dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

·          dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

·          dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, rozliczając się z uczniami i i ich rodzicami,

·          zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. określa  i informuje rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki,

·          dopilnowuje, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt  i ekwipunek ,

·          informuje szkolnego inspektora B.H.P  i dyrektora szkoły o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki,

4.      Opiekunem wycieczki może być każdy nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora    szkoły lub inna pełnoletnia osoba. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia odpowiedzialności  opiekunów za powierzonych mu uczniów, uczestników wycieczki. Oświadczenie jest częścią karty wycieczki.

 

5.  Do obowiązków opiekunów należy :

a)      sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

b)      współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

c)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d)     nadzorowane wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

e)      wykonywanie innych zadań zleconych  przez kierownika.

 6.  Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z   każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.

7.        Zobowiązuje się nauczycieli i opiekunów do niepalenia papierosów w obecności dzieci i młodzieży.

8.        Kierownicy i opiekunowie wycieczki są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zarządzeń epidemiologicznych oraz regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z wszelkich urządzeń w miejscach postoju i podróży.

 

 

VI.  Ogólne zasady bezpieczeństwa

 

 

1.      Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniu tym objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia grupowego. Na okres przebywania na wycieczce, organizator może wykupić także (na prośbę uczestników) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania.

2.       W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą.

3.       W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

4.      Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikację zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

5.      Kryteria o których mowa w pkt. 4, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek. 

6.      Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie  i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki.

7.       Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nich uczestników wycieczki.

8.     Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestników wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:

 • zapoznać się z przepisami tych obiektów --regulaminami kąpieliska lub pływalni   i egzekwować ich przestrzeganie.
 • uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i sposób korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom,
 • stosować regulamin kąpieli i plażowania

9.     Opiekun grupy obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego!!!!

10.  Przepisy zabraniają prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

11.  Każdy uczestnik wycieczki musi być poinformowany o planie dnia, miejscu zbiórki, miejscu zamieszkania, kolorze szlaku i powinien znać telefony kontaktowe do opiekuna wycieczki, rodziców,  policji, GOPR-u oraz o tym, że w przypadku zaginięcia jest zobowiązany bezwzględnie pozostać w miejscu zaginięcia.

12.  W przypadku zaginięcia ucznia na wycieczce zawiadamiamy policję, GOPR, dyrektora szkoły i rodziców.

 

  

 

VII.  Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach autokarowych

 

1.      Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów.

2.      Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe.

3.      Przejście w autokarze musi być wolne.

4.      Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru.

5.      Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach.

6.      Należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia.

7.      Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy.

8.      Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach.

9.      Należy przestrzegać zasady, opiekun wsiada ostatni i wysiada pierwszy.

10.  Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników wycieczki tak, aby nie wylały się.

11.  Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów nie rzadziej niż raz na 2 godziny lub w zależności od potrzeby.

12.  W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania.

13.  Po każdej przerwie organizator sprawdza obecność uczestników.

14.  Należy unikać przewozu dzieci w czasie nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności.

15.  Opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze- należy polecić, by uczestnicy wycieczki gromadzili odpady i papiery w specjalnych torbach foliowych.

 

 

VIII.   Zasady poruszania się w miastach

1.      Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być  poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby  w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki.

2.      W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idąc na końcu zamykał ją.

3.      Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.

4.      Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy.

5.      Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

6.      W czasie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, podczas którego uczniowie samodzielnie, bez opieki poruszają się po terenie miejskim. Dopuszczalna jest forma „ czasu wolnego „ w którym uczniowie podzieleni na małe grupy przebywają  z przydzielonym opiekunem.

7.      Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem.

8.      W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki :

·          znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra),

·          znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,

·          znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,

·          posiadali ważne bilety na przejazd. 

                                                         

I     X.     Postanowienia końcowe

1.      Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub wicedyrektor.

2.      Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym   i w specjalnym zeszycie wyjść.

3.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą, imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podział dokonuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

4.      Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, dyrektor szkoły lub wicedyrektor może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki.

5.      W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

6.      Sprawy nie uregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym.

 

 

  

Załącznik nr 1


REGULAMIN  WYCIECZKI  KILKUDNIOWEJ

 

          Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o

      jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo innych osób.

      Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest :

           1.Dostarczyć kierownikowi pisemną zgodę rodziców na udział w

              wycieczce.

2.Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

3.Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

4. W czasie jazdy nie wstawać z miejsca, nie chodzić po autokarze, nie wychylać się przez okno.

5.      Podczas wysiadania czekać aż jeden z opiekunów wysiądzie pierwszy i pozwoli grupie wysiąść.

6.      Po wyjściu z autokaru, nie wolno przebiegać na drugą stronę ulicy.

7.      Nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego odpowiedniego zezwolenia.

8.      Nie wolno oddalać się z nieznajomymi.

9.      Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach  i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

10. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

11. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

12. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

13. W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię własne i szkoły.

14. Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać opiekunom.

15. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają cały czas pod nadzorem opiekunów.

16. Uczestnik wycieczki będzie spał w pokoju 2, 3 lub 4 osobowym na parterze, pierwszym, drugim lub trzecim piętrze.

17. Za  zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu uczestnik ponosi koszty.

18.W miejscach noclegowych należy postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

19. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.

20. Podczas ciszy nocnej uczeń zobowiązany jest przebywać w przydzielonym pokoju. Wówczas nie będzie w pokoju bezpośredniego nadzoru opiekuna, dla wszystkich uczniów zostanie przydzielony nauczyciel dyżurujący.

21. Po powrocie z wycieczki, odchodząc z placu szkolnego, zachować wszelkie przepisy bezpieczeństwa i do domu wracać pod opieką rodziców.

22. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami statutu szkoły.

(Treść regulaminu może zostać uzupełniona przez kierownika wycieczki)

 

REGULAMIN  WYCIECZKI  JEDNIODNIOWEJ


     Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego

    kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Każdy

    uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

1.  Dostarczyć kierownikowi pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce.

2.      Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

3.      Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

4.      W czasie jazdy nie wstawać z miejsca, nie chodzić po autokarze, nie wychylać się przez okno.

5.      Podczas wysiadania czekać aż jeden z opiekunów wysiądzie pierwszy i pozwoli grupie wysiąść.

6.      Po wyjściu z autokaru, nie wolno przebiegać na drugą stronę ulicy.

7.      Nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego odpowiedniego zezwolenia.

8.      Nie wolno oddalać się z nieznajomymi.

9.      Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

10. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

11. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

12. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

13. W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię własne i szkoły.

14. Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać opiekunom.

15. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają cały czas pod nadzorem opiekunów.

16. Po powrocie z wycieczki, odchodząc z placu szkolnego, zachować wszelkie przepisy bezpieczeństwa i do domu wracać pod opieką rodziców.

17. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami statutu szkoły.

(Treść regulaminu może zostać uzupełniona przez kierownika wycieczki)

 

 

ZOBOWIĄZANIE

 Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki, co potwierdzam

własnym podpisem:

 

L. p.

Imię i nazwisko ucznia

Podpis ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

                                           KARTA WYCIECZKI / IMPREZY /

Cel i założenia programowe wycieczki ( imprezy )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trasa wycieczki ( imprezy )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………

Termin . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . .

ilość dni . . . . . . . ……………………….. . . . . . . . . . klasa / grupa / . . . . . …………. . . . . . . .

Liczba uczestników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………

Kierownik ( imię i nazwisko ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Liczba opiekunów . . . . . . . …………………………………………………… . . . . . . . . . . . . .

Środek lokomocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OŚWIADCZENIE


Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży

Opiekunowie wycieczki / imprezy /

 

 ( imiona i nazwiska oraz podpisy )
                                                                                       

………………………………….…….                …………………….…….. 

………………….……… ....................                ...…………………………

………………………………….…….                ...……………………..…..

 

………………………………….…                     .......……………………… 

 

 

                                                                             Kierownik wycieczki / imprezy /

 

                                                                           ………………………………..

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI

 

Data i godz. wyjazdu

Ilość

km

Miejscowość

Szczegółowy opis programu

Adres punktu noclegowego

i żywieniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Zatwierdzam

                                                              

 

                                                                             (podpis i pieczęć dyrektora placówki)

         

 

 

HARMONOGRAM   DYŻURÓW  NOCNYCH  PEŁNIONYCH

PRZEZ OPIEKUNÓW WYCIECZKI

 

 

Data i godzina

 

 

Imię i nazwisko  opiekuna pełniącego dyżur w nocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                  Zatwierdzam

                                                                   

 

                                                                          (podpis i pieczęć dyrektora placówki)

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PUNKTU NOCLEGOWEGO

 

Do wycieczek z noclegiem należy ułożyć Regulamin punktu noclegowego.

 

 

                                                                                                  Załącznik nr 3

 

ZGODA  RODZICÓW  NA  UDZIAŁ  DZIECKA  W  WYCIECZCE

 

………………………………………………

(imiona i nazwiska rodziców)

 

………………………………………………

(adres)

 

……………………………………………....

(telefon kontaktowy)

 

            Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ………………………………………………

ucznia / uczennicy klasy …Zespołu Szkolno – Przedszkolnego; Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym  w wycieczce do …………………………………………………………….….….. .................................  w terminie ……………………………………………………………….

 

Cel i założenia programowe wycieczki......................................................................

...................................................................................................................................

adres punktu noclegowego…………………………………………………………

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki

w wysokości…………                       do dnia …………….

Godzina i miejsce wyjazdu…………………………………………………..

Godzina i miejsce powrotu……………………………………...…………..

 

             Jednocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia  bezpieczeństwa dziecka w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.

 

Oświadczamy, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby nasze dziecko uczestniczyło w wycieczce oraz, że zostaliśmy poinformowani o możliwości odwołania wycieczki  z przyczyn niezależnych od organizatorów.

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów  i operacji  w stanach zagrażających życiu i zdrowiu mojego dziecka.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem wycieczki.

 

Inne informacje, które rodzice chcą przekazać organizatorom wycieczki:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

 

Budzisław Kościelny,dnia..................                                                                                                

                                                                                                        

 

Podpis  rodziców

 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM

Regulamin wycieczki.

 

Zadania wychowanków – uczestników wycieczki

 1. Dzieci przestrzegają omówionych wcześniej zasad bezpiecznego zachowania się:

    - podczas jazdy autokarem,

    - przechodzeniu do punktu docelowego w parach i kolumnie,

    - nie oddalania się bez opiekuna od grupy,

    - podczas wysiadania dzieci zobowiązane są czekać na to aż opiekun wstanie pierwszy z miejsca  w autokarze oraz,  wyprowadzi dzieci z autokaru.

2. Natychmiastowe zgłaszanie opiekunowi złego samopoczucia.

3. Grzeczne i kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych, podczas pobytu w kinie,

4. Szybkie reagowanie na polecenia opiekuna.

 

Zadania rodziców dzieci  uczestniczących w  wycieczce

 1. Dostarczenie kierownikowi wycieczki pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce do.........................................................................................................
 2. Sygnalizowanie stosunkowo wcześniej kierownikowi wycieczki lub opiekunowi wszystkie potrzeby lub dolegliwości dziecka, związane np. z jazdą autokarem.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania wycieczki a domem.
 4. Nie dawanie dziecku na wycieczkę żadnych artykułów spożywczych,
 5. Nie dawanie dziecku rzeczy cennych, które dziecko może zgubić.
 6. Po wycieczce dziecko może być oddane tylko rodzicowi lub opiekunowi określonemu przez wewnętrzne ustalenia przedszkola (upoważnienia).

 

Harmonogram wycieczki

 

Data i godzina wyjazdu

Ilość kilometrów

Miejscowość

Szczegółowy opis programu

Adres punktu żywieniowego

                                                                                             

....................................................

                                                                                              .....................................................

                                                                                                         Podpisy rodziców

                                                                                  

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 4

 

          (pieczęć placówki)

 

Lista nr ...................

uczestników wycieczki/imprezy

do .................................

 

L.p.

Nazwisko

i imię ucznia  

Oddział

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

Numer telefonu do rodziców/

opiekunów

1.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................

(kierownik wycieczki)

................................................................                  Razem osób .............................

................................................................                  W tym płci:

................................................................                  - męskiej .........................

................................................................                  - żeńskiej ........................

................................................................

(opiekunowie)

 

                                                                                       

                                                                                                          Zatwierdzam

 

.......................................                                                       .......................................

(data)                                                                                                             (dyrektor placówki)

                                                                                                                                   Załącznik nr 5

 

 

ROZLICZENIE WYCIECZKI/IMPREZY

 

Wycieczka (impreza) do .............................................................................................................

Zorganizowana w dniu ..............................................przez .......................................................

 

I Dochody

1.    Wpłaty uczestników:

liczba osób ......................... x koszt wycieczki .............................. = .............................. zł

2.    Inne wpłaty .......................................................................................................

Razem dochody: ................................................................................................

 

II Wydatki

1.    Koszt wynajmu autobusu .....................................................................................

2.    Koszt wyżywienia .................................................................................................

3.    Bilet wstępu do:

-          teatru ........................................,

-          kina ..........................................,

-          muzeum ....................................,

-          inne ........................................... .

4.    Inne wydatki (jakie) ...............................................................................................

.............................................................................................................................

Razem wydatki ...............................................

 

III Koszt wycieczki (imprezy)

-          na jednego  uczestnika: ..............................................

 

IV Pozostała kwota

w wysokości ........................... zł

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot itp.)

 

 

 

 

Uczestnicy wycieczki                                                            Kierownik

1. ....................................................................                      ......................................

2. ....................................................................                      ......................................

3. ....................................................................                      ......................................

4. ....................................................................                      ......................................

5. ....................................................................                      ......................................

(podpisy)

 

 

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze itp.) .....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

 

     Rozliczenie przyjął

 

                                                                              (data i podpis dyrektora placówki)

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 6 odwiedzin: 4050335