Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 20 Styczeń 2018 | Imieniny: Fabian, Sebastian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  

Struktura Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

                       w Budzisławiu Kościelnym


Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym jest placówką o wieloletniej tradycji i bogatej historii. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pojawiły się w starych kronikach już w 1601 roku. Zlikwidowana w okresie zaborów założona została ponownie, za zgodą władz zaborczych, dopiero w 1905 roku. Szkoła w Budzisławiu Kościelnym na przestrzeni lat ulegała wielu przekształceniom, jednak zawsze najważniejszym jej celem było zapewnienie wysokiego poziomu nauczania i wszechstronnego rozwoju ucznia. Dzięki takim priorytetom potrafiła sprostać wyzwaniom minionych czasów oraz zmianom dotyczącym systemu kształcenia.

Niezwykle ważnym momentem w dziejach placówki był 12 czerwca 2000 roku, w którym nadano jej imię wielkiego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. 1 września 2004 r. decyzją Rady Gminy i Miasta Kleczew szkoła podstawowa została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym. W jego skład weszły: Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera. W roku 2005 szkoła dostąpiła zaszczytu wręczenia sztandaru w setną rocznicę jej istnienia i uroczystego oddania zmodernizowanego budynku z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych. Na tę okoliczność wydano biuletyn z płytą CD poświęcony szkole, jej historii i dziejom najnowszym. Rok później odbyła się uroczystość Spotkanie pokoleń. Od tamtej pory placówka rozpoczęła nowy rozdział symboliki i tradycji, a korytarze szkolne stały się miejscem tworzenia projektów tematycznych: Aleja pokoleń, Mój Patron, Osiągnięcia uczniów i Moja mała Ojczyzna. Kolejny wiek istnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym upamiętniają również drzewka sadzone rokrocznie w Alei Pokoleń w czasie uroczystości Pasowania na ucznia.  Ponadto, w publikacji autorstwa Józefa Kuffela pt.: Arkady Fiedler podróżnik i literat, część rozdziału Szkolni Przyjaciele poświęcona została naszej szkole.

Następne niezwykle ważne zmiany w funkcjonowaniu placówki nastąpiły w roku 2017. W wyniku reformy oświaty dotychczasowa szkoła sześcioletnia otrzymała status ośmioletniej szkoły podstawowej, do której włączono Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym.

Organem prowadzącym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest Gmina Kleczew. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.  

 

Aby jakość efektów kształcenia i wychowania była możliwie najwyższa, placówka nieustannie podejmuje różnorodne przedsięwzięcia i inicjatywy mające na celu wzmocnienie działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

W roku 2003 szkoła zdobyła tytuł Szkoły z Klasą oraz przystąpiła do programu Szkoła Ucząca Się, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W uznaniu za kultywowanie wśród wielu pokoleń uczniów najlepszych tradycji szkolnych i ponadczasowych wartości ogólnoludzkich oraz za wybitne wyniki dydaktyczne i wychowawcze, potwierdzone sukcesami uczniów, na Gali Powiatu Konińskiego palcówka otrzymała tytuł Zasłużony dla powiatu. W roku 2008 społeczność szkolna, podjęła kolejne przedsięwzięcie mające wpływ na rozwój ucznia, nauczycieli i szkoły. Zaproponowała  projekt obejmujący działania wokół postaci patrona pt.: Świat mnie wabi – najmłodsi w podróży z Fiedlerem w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Programem objęte były dzieci przedszkolne, oddziały zerowe oraz klasy I – III. W ramach projektu ze środków unijnych została doposażona baza oraz wydano album Gmina Kleczew w obiektywie.

W latach 2013-2015 szkoła uczestniczyła w projekcie e-szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zainicjowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Podczas bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych uczniowie, w małych zespołach, realizowali projekty edukacyjne, których celem było odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców naszej gminy, żyjących i nieżyjących. Biogramy zredagowane przez szkoły podstawowe z 226 gmin Wielkopolski utworzyły „mapę Wielkopolan” dostępną w internecie w formie bezpłatnego serwisu społecznościowego. W ramach przedsięwzięcia szkoła została doposażona, m.in.: w sieć wi-fi, serwerownię, dwa laptopy i trzy tablety.

Najmłodsi naszą przyszłością oraz Odkrywamy świat na nowo to kolejne projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez placówkę, przy współudziale organu prowadzącego. Ich celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III.

Od wielu lat szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF - inicjatywy edukacyjnej, która zrzesza placówki propagujące wśród swoich podopiecznych ideę niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Uczestnicząc w kolejnych edycjach, placówka współpracuje z wieloma instytucjami. Społeczność szkolna odznaczyła Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka UNICEF organizacje i jednostki lokalne działające na rzecz dzieci: Gminę Kleczew, Ochotniczą Straż Pożarną w Budzisławiu Kościelnym, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleczewie oraz Radę Rodziców.

Przygotowując wychowanków do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie Otwarta firma, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Od kilku lat placówka w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbiera statuetkę najaktywniejszej szkoły jako podziękowanie za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi.  

W Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej Planeta Energii pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zdobyli nagrodę główną – wizytę interaktywnego miasteczka edukacyjno-rozrywkowego w Koninie oraz udzielili wywiadu w Radiu Planeta, a ich wygrana umożliwiła wielu dzieciom z terenu powiatu konińskiego obserwację eksperymentów naukowych przygotowanych i przeprowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Po trzyletnim okresie realizacji działań prozdrowotnych mających wpływ na kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej, w roku 2014 szkoła otrzymała wojewódzki certyfikat i dołączyła do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na uroczystej gali wojewódzkiej konferencji szkół promujących zdrowie szkolni koordynatorzy prezentowali zebranym „dobre praktyki” szkoły.

W celu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej młodszych uczniów oraz wsparcia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć ruchowych placówka przystąpiła do ogólnopolskiego programu Mały Mistrz.

Propagowanie odpowiednich postaw i zachowań podczas posługiwania się  technologią informacyjną i komunikacyjną oraz promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu stanowiło nadrzędny cel projektu Aktywni w środowisku i bezpieczni w sieci, który placówka zaproponowała w 2016 roku w ramach rządowego programu Bezpieczna +. Przedsięwzięcie to przyczyniło się także do wzbogacenia bazy szkoły oraz do rozszerzenia współpracy ze specjalistami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Ponadto, aby sprostać zainteresowaniom dziecka i aktualnym oczekiwaniom społecznym, nauczyciele, stawiając na innowacyjność i kreatywność, wprowadzają nowatorskie rozwiązania programowe: programy własne, m.in.: Z ortografią za pan brat, Siatkówka da się lubić, Zabawa na sportowo, Koszykarska rekreacja, Zabawa, sport, zdrowie, Młody naukowiec w krainie doświadczeń oraz indywidualne programy nauki matematyki dla uczniów zdolnych pt. I ty możesz zostać Pitagorasem, Droga do sukcesu oraz Mały matematyk. Realizują także innowacje ukierunkowane głównie na podejmowanie działań dotyczących historii szkoły, najbliższego regionu i pracy wychowawczej wokół patrona szkoły (Cudze chwalicie, swego nie znacie … – poznajemy tajemnice, które kryją nasze okolice, W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat) czy promujące zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu (Pływać każdy może - nauka i doskonalenie pływania). W ramach promocji czytelnictwa szkoła przystąpiła do realizacji programu Książki moich marzeń. Do kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisał się Memoriał im. Romualda Główczyńskiego – turniej sportowy, w którym uczestniczą drużyny z terenu powiatu konińskiego i słupeckiego, wielu absolwentów szkoły oraz liczni goście, wśród nich najbliższa rodzina zmarłego nauczyciela.

Nie bez znaczenia są akcje ekologiczne inicjowane na rzecz ochrony środowiska, charytatywne – uwrażliwiające na potrzeby drugiego człowieka czy społeczne –przygotowujące do życia we współczesnej rzeczywistości. Placówkę w środowisku wyróżniają znaczące osiągnięcia uczniów nie tylko w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, (udział reprezentanta szkoły - laureata finału krajowego XI Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych organizowanych przez Politechnikę Wrocławską w finale XXVII Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych, które odbyły się w Paryżu w dniach 29 - 30.08.2013 r.). Uczniowie osiągają także wysokie lokaty w konkursach recytatorskich i artystycznych oraz w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

W szkole kładzie się nacisk zarówno na edukację jak i wychowanie. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, modyfikowana zgodnie z potrzebami dzieci, rozwija ich uzdolnienia i zainteresowania. Ponadto dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne. W latach 2007 - 2012 utworzono oddział integracyjny. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym działa wiele kół i organizacji uczniowskich, m.in.: Samorząd Uczniowski, 15 Gromada Zuchowa Pracowite Pszczółki, Szkolna Kasa Oszczędności, Uczniowski Klub Sportowy, Grupa Charytatywna Pielgrzym oraz Szkolne Koło PCK. Od wielu lat dzieci uczęszczają również na zajęcia socjoterapeutyczne do świetlicy środowiskowej prowadzonej dzięki wsparciu GKPiRPA w Kleczewie, a w okresie ferii letnich organizowane są półkolonie, w tym z udziałem dzieci z Ukrainy.

Do  placówki w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 269 uczniów mieszkających w Budzisławiu Kościelnym oraz okolicznych miejscowościach, część z nich  dowożona jest autobusami szkolnymi. Uczniowie uczą się w 15 oddziałach szkoły podstawowej i 4 oddziałach gimnazjalnych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna liczy 50 osób. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Funkcję dyrektora pełni pani Mariola Brorzyńska, wicedyrektorów - pani Halina Służewska i pani Ewelina Wawrzyniak (na czas nieobecności pani Elżbiety Rewers). O ład i porządek organizacyjny dbają pracownicy administracji i obsługi.

Szkoła dysponuje nowoczesnym i dobrze wyposażonym zapleczem. Obecnie posiada 23 pracownie przedmiotowe, w tym trzy pracownie komputerowe, specjalistyczną pracownię fizyczno-chemiczną oraz bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej i księgozbiorem sygnowanym własnym exlibrisem autorstwa uczennicy szkoły (obecnie absolwentki).

Podczas zajęć edukacyjnych nauczyciele i uczniowie korzystają z laptopów i komputerów stacjonarnych z dostępem do internetu, rzutników multimedialnych oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych (m.in.: tablic interaktywnych, wizualizera, itp.). Dodatkowym atutem szkoły jest nagłośnienie pracowni muzycznej i sali gimnastycznej oraz radiowęzeł. Ważne wydarzenia z życia szkoły prezentowane są w szkolnej telewizji. Szkoła i plac zabaw są monitorowane. Do dyspozycji placówki pozostaje pełnowymiarowa hala sportowa oraz sala z lustrami do gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć ruchowych, administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. W szkole znajduje się również gabinet pielęgniarki, kuchnia ze stołówką, sala gimnastyczna z przebieralniami i natryskami oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego placu zabaw oraz miejsca zabaw usytuowanego w budynku szkoły urządzonego z funduszy pozyskanych w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Wyposażenie sal jest systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne dostosowane do zmieniających się programów nauczania. Pomieszczenia i sprzęty szkolne są sukcesywnie odnawiane w celu poprawy ich estetyki i warunków nauki. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym zapewnia wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój dziecka, dąży do tego, aby uczeń opuszczający mury placówki był mądrym i wrażliwym człowiekiem z ukształtowanymi postawami, ułatwiającymi funkcjonowanie w przyszłości; pedagodzy pełnili rolę mistrzów i przewodników uczniów po otaczającej rzeczywistości, a rodzice aktywnie uczestniczyli w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci oraz ściśle współpracowali i wspierali nauczycieli w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym jest placówką prowadzoną przez Gminę Kleczew, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie od 01.09.2014roku wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym.

Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym powstało w 1973 roku z inicjatywy nauczycielki Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym pani Jadwigi Czkalskiej. Do roku 1992 pani Jadwiga Czkalska pełniła funkcję dyrektora placówki. W 1992 roku dyrektorem przedszkola została pani mgr Irena Maciejewska, urząd ten piastowała do momentu odejścia na emeryturę w 2004 roku. W tymże roku przedszkole straciło status samodzielnej jednostki, weszło w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Pełna nazwa przedszkola od tej pory to: Zespół Szkolno- Przedszkolny, Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym.

Przedszkole kilka razy zmieniało lokalizację. Początkowo mieściło się w budynku, należącym obecnie do Poczty Polskiej. W 1977 roku przeniosło się do budynku przy ulicy Wilczyńskiej. Od 2005 roku placówka funkcjonuje wraz ze Szkołą Podstawową przy ulicy Szkolnej 17 w Budzisławiu Kościelnym.

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu posiada pełne kwalifikacje w zakresie nauczania wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat pracy. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 600– 1600

Dysponuje ono sześcioma salami dydaktycznymi dobrze wyposażonymi w zabawki edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne, dające dzieciom możliwość rozwijania uzdolnień oraz wyboru wielu form aktywności. Zaletą wspólnego użytkowania budynku ze szkołą jest możliwość korzystania z dwóch sal gimnastycznych wraz ze sprzętem sportowym, miejscem zabaw wewnątrz budynku oraz placem zabaw. Dzieci wykorzystują również  pracownię komputerową i bibliotekę szkolną. Obecnie praca przebiega w sześciu oddziałach przedszkolnych (łącznie 115 dzieci).

Działalność przedszkola ukierunkowana jest na promocję zdrowia, w związku z tym realizowane są programy zdrowotne takie jak: "Mamo ,tato wolę wodę”, "Czyste powietrze wokół nas”, "Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy” i "Moje dziecko idzie do szkoły” oraz projekt "Szkoła Promująca Zdrowie”. W roku 2014 przedszkole otrzymało wojewódzki certyfikat i dołączyło do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na uroczystej gali wojewódzkiej konferencji szkół promujących zdrowie koordynator prezentował zebranym „dobre praktyki” przedszkola.

Poza tym przedszkole prowadzi szereg działań z dużym zaangażowaniem lokalnego środowiska, służących poznaniu tradycji regionu, kształtowaniu świadomość patriotycznej w oparciu o realizowany program własny "Nasza mała Ojczyzna”. Wiele uroczystości i imprez organizowanych przy dużym zaangażowaniu rodziców wpisało się w tradycję tego przedszkola, np. andrzejki, bal karnawałowy, Dzień Dziecka i festyny rodzinne. Różnorodne działania podejmowane w placówce przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole, a przedszkolaki chętnie podejmują nowe wyzwania i dobrze radzą sobie pokonując trudności. Posiadają również bogatą wiedzę o swoim regionie oraz umiejętność życia w zgodzie z przyrodą. Strażnicy przyrody  to projekt  systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez placówkę, przy współudziale organu prowadzącego. Ponadto, aby sprostać zainteresowaniom dziecka i aktualnym oczekiwaniom społecznym, nauczyciele  realizują  innowacje (Teoria inteligencji wielorakich w kształtowaniu postawy badacza u dzieci przedszkolnych) i szereg programów własnych.

 

 

 
Pozostałe w dziale
 
Plan działań na rok szkolny 2017 - 2018
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 13 odwiedzin: 4519260