Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 20 Styczeń 2018 | Imieniny: Fabian, Sebastian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Historia
  

 

    W starych kronikach zapisano, że szkoła i biblioteka istniały w Budzisławiu Kościelnym już od 1601 roku. Zostały one jednak zlikwidowane w okresie zaborów. Dopiero po wojnie rosyjsko-japońskiej i rewolucji w 1905 roku władze zaborcze wyraziły zgodę na założenie szkoły w Budzisławiu Kościelnym. Nowa placówka oświatowa powstała między innymi z inicjatywy Wincentego Ferstera z Budzisławia Górnego i mieściła się w domu parafialnym, tzw. Organistówce.

 Szkoła miała trzy oddziały. Nauka odbywała się częściowo w języku polskim, a częściowo w języku rosyjskim, była jednak przesiąknięta duchem polskim. Według przekazów poziom nauczania w szkole był wysoki. O pierwszym nauczycielu pracującym we wspomnianej “Organistówce” wiadomo jedynie, że nazywał się Antol. Po wybuchu pierwszej wojny światowej Antol wyjechał, a przybył nowy nauczyciel nazwiskiem Ziemniak. Był to człowiek bardzo światły, dobry Polak i wielki społecznik, który w czasie okupacji niemieckiej całkowicie spolszczył szkołę. 

    Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 roku kierownikiem szkoły został Mieczysław Wróblewski i pełnił tę funkcję przez jedenaście lat. Oprócz niego uczyła wtedy również druga nauczycielka – Ciupówna. We wrześniu 1922 roku w prywatnym domu Mariana Błaszczyka uruchomiono drugą klasę.

    Ze względu na wciąż zwiększającą się liczbę dzieci budowa obszerniejszego budynku szkolnego stała się koniecznością. Staraniem osób sprawujących ówcześnie dozór szkolny – księdza Franciszka Rawickiego i kierownika szkoły w Złotkowie Feliksa Fagasińskiego – rada gminna podjęła uchwałę o budowie szkoły w Budzisławiu Kościelnym. Miejscowy właściciel ziemski Józef Tylman oddał bezinteresownie hektar ziemi, na którym wybudowano placówkę i założono duży ogród. Większość materiału budowlanego uzyskano z rozbiórki dawnych koszar.

    Budowę szkoły rozpoczęto w 1924 roku, a w 1925 nauka odbywała się już w nowym budynku, w którym mieściło się 5 dużych izb lekcyjnych, kancelaria i pokój pomocy naukowych. W 1928 roku wybudowano dom nauczyciela składający się z dwóch mieszkań  na parterze dla rodzin i trzech pokoi na piętrze dla osób samotnych.

     

    W 1930 roku w wyniku konkursu kierownikiem szkoły został mianowany Ildefons Urbaniak. W tym samym czasie pracę pedagogiczną w Budzisławiu Kościelnym rozpoczęła nauczycielka Regina Urbaniakowa.

    Przez okres okupacji hitlerowskiej szkoła polska była nieczynna. Jeszcze do lutego 1940 roku polscy nauczyciele starali się prowadzić zajęcia, potem szkołę zamknięto. Nauczycieli wywieziono do Generalnej Guberni, a archiwa szkolne, pomoce naukowe i inny sprzęt zniszczono. Od tego momentu w szkole uczyły się tylko dzieci niemieckie.
    Po wojnie, 6 marca 1945 roku, Regina Urbaniakowa powróciła do Budzisławia Kościelnego na swoje dawne miejsce służbowe i natychmiast rozpoczęła pracę. Najpierw otworzyła klasy I–IV, a niedługo potem – klasę V. Z niewoli przybył również Ildefons Urbaniak i objął zajmowane przed wojną stanowisko kierownika szkoły. Razem utworzyli jeszcze klasę VI i VII. Warunki nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli były niezwykle trudne: budynek szkoły został zdewastowany, brakowało sprzętów i podstawowych pomocy naukowych. Trzeba było w szybkim tempie wyrównać zaległości dzieci i młodzieży wynikające z pięcioletniej przeszło przerwy w nauce.

    Przez pierwsze powojenne lata kadra nauczycielska stale się zmieniała, często uczyli przypadkowi ludzie. Mimo trudności szkoła zaczęła w miarę normalnie funkcjonować. W roku szkolnym 1946/1947 zapisano do niej 356 uczniów, odtworzono księgozbiór biblioteczny, założono drużynę harcerską, zorganizowano pierwszą wycieczkę szkolną do Poznania. Kadrę nauczycielską stanowiło wówczas 5 osób.

    Począwszy od 1962 roku w budynku szkolnym istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Zajęcia odbywały się w niej w godzinach popołudniowych.
Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego i kulturowego regionu miało zelektryfikowanie wsi w 1963 roku. Doprowadzenie do szkoły prądu pozwoliło na uruchomienie wielu nowoczesnych urządzeń i pomocy naukowych. W październiku 1964 roku szkoła w Budzisławiu Kościelnym odniosła bolesną stratę – zmarł jej kierownik, Ildefons Urbaniak, który zarządzał tą placówką blisko 30 lat. Po jego śmierci kierownikiem szkoły został Józef Chojnacki.

    W tym czasie przeprowadzono reformę oświaty, wydłużając naukę szkolną do ośmiu lat. Wprowadzono zmiany w strukturze zarządzania oświatą. Na stanowisko pierwszego gminnego dyrektora w Kleczewie powołano 1marca 1973 roku miejscowego nauczyciela Mirosława Urbaniaka. Samodzielne do tamtej pory placówki w Nieborzynie i Woli Spławieckiej przekształcono w punkty filialne Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym. Długoletnim kierownikiem filii w Woli Spławieckiej była Zofia Maciejewska. Kiedy przeszła na emeryturę, zastąpiła ją Halina Służewska. Funkcję kierownika filii w Nieborzynie pełnił natomiast Rafał Wajnert, późniejszy inspektor oświaty i wychowania w Kleczewie.
    Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym otwarto 8 października 1973 roku. Umieszczono je w budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej. Na kierowniczkę placówki powołano nauczycielkę miejscowej szkoły – Jadwigę Czkalską.

    W latach 1979-1986 przeprowadzono gruntowny remont budynku szkolnego i znacznie go rozbudowano. Powstała sala gimnastyczna wraz z boiskiem sportowym oraz świetlica szkolna z niewielkim zapleczem kuchennym. Zainstalowano centralne ogrzewanie, doprowadzono bieżącą wodę. W okresie przebudowy zajęcia szkolne prowadzono w budynku po Gromadzkiej Radzie Narodowej oraz w dawnym dworku w Budzisławiu Górnym. Oddając do użytku nową szkołę w Budzisławiu Kościelnym, zorganizowano w niej wojewódzką inaugurację roku szkolnego 1986/1987. Wtedy utworzono również stanowisko wicedyrektora szkoły, które objęła Stanisława Wajnert.

    W 1989 roku dyrektor szkoły Józef Chojnacki po obronie pracy pt.“Nazwy terenowe w północno-zachodniej części województwa konińskiego” uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Józef Chojnacki pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym przez 27 lat (1964-1991).

    Od sierpnia 1991 roku nowym dyrektorem szkoły została Halina Piasecka, a po pięciu latach (w wyniku konkursu) stanowisko to przejął Roman Wesołowski. Po przejściu Stanisławy Wajnert na emeryturę, funkcję wicedyrektora szkoły sprawowała Mariola Brorzyńska.
    Przez cały okres działalności szkoła współpracowała z różnymi organizacjami społecznymi z terenu gminy i niektórymi zakładami pracy. Do zakładów opiekuńczych szkoły należały wówczas m.in. Konińskie Zakłady Naprawcze i Spółdzielnia Kółek Rolniczych z siedzibą w Kleczewie.

    Największym sprzymierzeńcem szkoły we wszystkich jej poczynaniach był komitet rodzicielski. Funkcję przewodniczących sprawowali m.in.: Jan Chojnacki, Władysław Tomalak, Marta Szczepankiewicz, Eleonora Gagajewska, Jan Skubarczewski, Teresa Kapela, Elżbieta Gagajewska. Obecnie na terenie szkoły działa rada rodziców, której pracą kieruje Marzena Tupalska. Szkoła w Budzisławiu Kościelnym zawsze prezentowała wysoki poziom pedagogiczny i organizacyjny, od władz oświatowych otrzymywała wyróżniające oceny za osiągane wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Istotną rolę w jej systemie wychowawczym odgrywały także organizacje uczniowskie inicjujące życie wewnątrzszkolne – uczące samorządności, oszczędzania, rozwijające zamiłowania sportowe i turystyczne wśród uczniów. Programy ich działania były przesiąknięte patriotyzmem. W okresie powojennym działała w szkole drużyna harcerska. Opiekowali się nią m.in.: Irena Różycka, Regina Urbaniakowa, Wanda Główczyńska, Wanda Jaśkiewicz i Danuta Starosta. Obecnie drużyną zuchów zajmują się Ewa Pogorzały i Marzena Kozłowska.
    Samorząd uczniowski, prowadząc swoją działalność, zachęcał wielu uczniów do prac społecznych na rzecz szkoły. Tę najważniejszą w szkole organizacją uczniów opiekowali się następujący nauczyciele: Jadwiga Albanowska, Genowefa Koźlicka, Bożena Wesołowska, Mariola Brorzyńska, Elżbieta Rewers, Hanka Pilarczyk, Wanda Nowak, Dariusz Łukasiewicz, Grażyna Wajnert, Dorota Jankowiak, Anna Szygenda, Ewa Pogorzały, a obecnie – Marzena Kozłowska i Katarzyna Głukowska.
    Krzewieniem kultury fizycznej i sportu przez wiele lat zajmował się Szkolny Klub Sportowy pod opieką Romana Główczyńskiego i Dariusza Adamczyka. W późniejszym czasie utworzono Uczniowski Klub Sportowy, nad którym do chwili obecnej czuwa Cezary Chojnacki. Sportowcy budzisławskiej szkoły odnieśli wiele sukcesów w rywalizacji z innymi klubami szkolnymi z terenu gminy, powiatu i województwa.
    Jeszcze w okresie przedwojennym istniał w szkole Polski Czerwony Krzyż. Jego aktywność nasiliła się począwszy od lat sześćdziesiątych. Szkolnym Kołem PCK w różnych okresach jego istnienia kierowali m.in.: Henryk Koralewski, Jadwiga Jabłońska, Aleksandra Adamczyk, Hanna Adamczyk, Lucyna Rębisz, Katarzyna Głukowska, Łucja Maciejewska i Grażyna Wajnert.
    Wieloletnią opiekunką Szkolnego Koła Oszczędności i inicjatorką idei oszczędzania wśród dzieci była Jadwiga Chojnacka. Po niej prowadzenie SKO przejęła Łucja Maciejewska, a obecnie zajmuje się tym Lucyna Rębisz.
    W szkole od dawna działa sklepik uczniowski, któremu przez wiele lat patronowała Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Kleczewie. Długoletnią opiekunką sklepiku była Stanisława Wajnert, po niej odpowiedzialność za jego prowadzenie przejmowały: Mariola Brorzyńska, Elżbieta Rewers, Hanka Pisarczyk oraz Wanda Nowak. Obecnie sklepik nadzorują Anna Szygenda i Katarzyna Szadkowska.
    Ważnym momentem w dziejach szkoły była wizyta biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej, księdza Romana Andrzejewskiego, a wkrótce potem biskupa ordynariusza Bronisława Dembowskiego. W kwietniu 2005 roku zaszczycił szkołę swoją obecnością biskup archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Bogdan Wojtuś.

    Realizując zadania wychowawcze, szkoła ściśle współpracuje z tutejszym proboszczem, księdzem kanonikiem Janem Krawczykiem. Katechetka Jolanta Rewers utworzyła i prowadzi na terenie szkoły Grupę Charytatywną “Pielgrzym”. Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, dyrekcja szkoły i nauczyciele ściśle współpracują z miejscową służbą zdrowia. Przez wiele lat w gabinecie lekarskim młodych pacjentów przyjmował Eugeniusz Adamczyk, opiekę stomatologiczną zapewniała zaś uczniom lekarz stomatolog Barbara Gronowska-Graczyk, a pierwszej pomocy w nagłych wypadkach udzielała pielęgniarka Krystyna Janik. Obecnie opiekę lekarską sprawuje lekarz medycyny Włodzimierz Karpiński, a pielęgniarką jest Bożena Kuznowicz.

    Od początku 1996 roku szkoła podlega samorządowi gminnemu. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy i Miasta Kleczew. W 1997 roku zlikwidowane zostały szkolne punkty filialne w Nieborzynie i Woli Spławieckiej, a tamtejsze dzieci skierowano do przedszkola i szkoły macierzystej. Stopniowo zwiększany jest teren, z którego dowozi się dzieci do szkół w gminie. Obecnie autobusy szkolne w obwodzie Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym przemierzają dziennie ponad 100 kilometrów.

    Zasadniczy skład kadry pedagogicznej od blisko dwudziestu lat nie zmienia się. Nauczyciele ustawicznie podnoszą i uzupełniają swoje kwalifikacje, są otwarci na nowości pedagogiczne. Szkoła staje coraz bardziej funkcjonalna. Co roku w wyniku prac modernizacyjnych poprawiane są warunki pracy nauczycieli i nauki uczniów. W 1998 roku uruchomiono salę komputerową, którą podłączono do sieci internetowej. Opiekę nad tą pracownią sprawowali: Mariola Brorzyńska, Ryszard Zych i Elżbieta Waszak.
Przy szkole działała świetlica socjoterapeutyczna, której zajęcia odbywały się w znajdującym się obok bloku mieszkalnym. Od trzech lat prowadzone są zajęcia w świetlicy środowiskowej.

    W związku z reformą oświaty w roku szkolnym 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym otrzymała statut szkoły sześcioletniej. W tym samym czasie utworzono gimnazjum w Kleczewie. Jeden z jego punktów filialnych mieścił się w Budzisławiu Kościelnym.

 

 

 

 

 

 
Pozostałe w dziale
 
Plan działań na rok szkolny 2017 - 2018
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 5 odwiedzin: 4518344