Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
Jak nas widzą ptaki
Historia
Nasz patron
Hymn Szkoły
Certyfikat ,, Bezpiecznej Szkoły\"
Szkoła promująca czytelnictwo
Kadra
Samorząd Uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Nasza szkoła sprzyja zdrowiu
Świetlica Środowiskowa
Dobre Praktyki
Nasze sukcesy i osiągnięcia
Dorobek szkoły w latach 1990-2010
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Szkolny Zestaw Programow Nauczania
Dokumenty szkolne
Dla Rodziców
Harmonogram uroczystości szkolnych na rok szkolny 2017/2018
Dokumenty do pobrania
Plan dyżurów w roku szkolnym 2017/18 (II półrocze)
Godziny lekcji i przerw
Godziny odwozów
LOSY ABSOLWENTÓW
Wyprawka Przedszkolaka
Informacje - publiczne
W poszukiwaniu autorytetu
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Regulamin dyżurów nauczycieli
  

Regulamin dyżurów nauczycieli

w Szkole Podstawowej w Sławoszewku

I. Postanowienia ogólne

1.      Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów
w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.

2.      Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.

3.      Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

4.      Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (dyżury międzylekcyjne nie obowiązują nauczycieli w oddziałach przedszkolnych).

5.      Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

6.      Miejscem dyżuru są: korytarze, szatnia, toalety, plac przed szkołą i sale lekcyjne.

7.      W pogodne dni, oprócz przerw 5 minutowych, dyżury odbywają się na placu przed szkołą.

8.      Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 730.

9.      Dzieci do autobusu szkolnego odprowadza wyznaczona osoba.

10.  W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego w szkole, dyrektor lub nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora wyznacza nauczyciela do pełnienia dyżuru.

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1.      Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.

2.      Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym miejscu i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował .

3.      W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.

4.      Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z uczniami.

5.      Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:

a)      zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw w sanitariatach oraz
w zakamarkach;

b)      nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom);

c)      dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;

d)     eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;

e)      eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;

f)          zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.

6.      Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
i pracowników szkoły,

7.      Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

8.      W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

a)      udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność,

b)      powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,

c)      zabezpieczenia miejsca wypadku.

9.      Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego przez dzieci na przydzielonym terenie
i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły,

10.  Zgłasza wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

11.  Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami
i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.)

12.  Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora .

13.  Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.

14.  Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych

III. Postanowienia końcowe.

1.      Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.

2.      Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

3.      Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2018 r.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 11 odwiedzin: 6016508