Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 16 Grudzień 2017 | Imieniny: Albina, Zdzisław
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Aktualności
Archiwum
Polscy Nobliści
Dokumenty szkolne
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 - oddziały gimnazjalne
Pedagog
Grono pedagogiczne
O szkole
Drużyna harcerska
Realizowane projekty
Biblioteka
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Plan zajęć
Administracja i obsługa
Najlepsi z najlepszych
Doradztwo Zawodowe
Projekty edukacyjne
Losy absolwentów
Szkolny Klub Europejski
Sportowe osiągnięcia
Kalendarz roku szkolnego
Odkrywamy Talenty
Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"
Szkoła Promująca Zdrowie
Nabór 2016/2017
Konkursy przedmiotowe
Ubezpieczenie uczniów
Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
Bezpieczna+
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
OTK 2016 - podsumowanie przedsięwzięć
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Plan pracy doradcy zawodowego
  

Doradca zawodowy: mgr Justyna Jarmuż

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz pomoc, (wsparcie) w konstruowaniu indywidualnego planu kariery.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. problemy zdrowotne.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia..
 • Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.
 • Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

L.p.

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Termin

1.     

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów
na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc
w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej.

 

Przeprowadzenie sondażu dotyczącego zapotrzebowania na informację i zakres pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej – opracowanie ankiety, przeprowadzenie, analiza wyników

Wrzesień 2016

Badania testowe dla uczniów z trudnościami decyzyjnymi w wyborze zawodu

Cały rok

Indywidualne porady edukacyjne i zawodowe zawodowe o umówionych godzinach

Cały rok

wg zapo -trzebowania

Pomoc w korzystaniu z informacji o szkołach i „świecie zawodów”

Cały rok

Dołączenie do Ogólnopolskiego Tygodnia kariery Zawodowej

Październik 2016

2.     

Gromadzenie, aktualizacja
i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych.

właściwych dla danego poziomu kształcenia

Aktualizowanie informacji zawodowej
na terenie szkoły (gazetki, …)

Cały rok

Kontynuowanie współpracy z nauczycielem bibliotekarzem w bibliotece szkolnej, uaktualnianie Kącika Informacji Zawodowej: gromadzenie materiałów: prasa, broszury, informatory.

Cały rok

Informowanie nauczycieli, uczniów i rodziców o nowościach edukacyjno - zawodowych

Cały rok

3.     

Prowadzenie zajęć  związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia edukacyjno - zawodowego

Zajęcia grupowe w klasach I „Jaki jestem – uczeń poznaje siebie” oraz zapoznanie z systemem szkolnictwa w Polsce.

Cały rok

Zajęcia grupowe w klasach II „Świat zawodów”:

Cały rok

Zajęcia grupowe w klasach III „Kim będę?”:

Cały rok

Zajęcia dla zainteresowanych uczniów klas I – III przygotowujących do świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej

Cały rok
wg potrzeb

Indywidualne zajęcia i konsultacje w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Cały rok
wg potrzeb

4.     

Współpraca z radą pedago- giczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Tworzenie i zapewnienie ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego - ustalenie wspólnych działań z dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną na rok szkolny 2015/2016

Wrzesień 2016

Monitorowanie realizacji WSDZ przez nauczycieli i specjalistów

Cały rok

Spotkania informacyjno – organizacyjne dla nauczycieli

Wg zgłasza- nych potrzeb

Zbieranie informacji na temat uczniów
od wychowawców i pedagoga szkolnego

Cały rok

Pomoc nauczycielom w realizacji działań zawartych w WSDZ poprzez organizowanie prelekcji, szkoleń czy konsultacji dla rodziców:

-         Włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań z zakresu poradnictwa zawodowego.

-         Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno – zawodowe dzieci – rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka.

-         Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

-         Zapoznanie z danymi dotyczącymi sytuacji
na rynku pracy.

-         Zapoznanie rodziców z systemem szkolnictwa
w Polsce

Cały rok

wg potrzeb

5.     

Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej przez szkołę.

 

Określenie priorytetów dotyczących informacji edukacyjno – zawodowych w ramach programu wychowawczego szkoły

Wrzesień 2016

Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów i rodziców

I okres 2016/2017

Spotkania informacyjno – organizacyjne

z nauczycielami i pedagogiem

Cały rok

6.     

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Konsultacje z wychowawcami klas I – III
i pedagogiem szkolnym oraz diagnoza uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Cały rok

Porady i konsultacje dla nauczycieli

Cały rok

wg potrzeb

Informowanie nauczycieli i specjalistów o nowościach edukacyjnych, zmianach w systemie szkolnictwa.

Cały rok wg potrzeb

Indywidualne konsultacje z uczniami prowadzące do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjno - zawodowej

Cały rok wg potrzeb

Ocena efektywności udzielanej pomocy oraz zapoznanie z nią wychowawcy, pedagoga

Cały rok

7.     

Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Cały rok

Współpraca z Biurem Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie – analiza wyborów szkół przez uczniów - losy absolwentów

Listopad 2016 – luty 2017

Utrzymanie współpracy z OHP w Koninie

Wg potrzeb

Współpraca z pracodawcami i rzemieślnikami

Wg potrzeb

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi

Wg potrzeb

8.     

Tworzenie warsztatu pracy doradcy zawodowego

Doposażenie gabinetu szkolnego doradcy zawodowego w niezbędne materiały i pomoce
z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego

 

Cały rok

Wzbogacanie bazy dydaktycznej doradcy zawodowego

Cały rok

Godziny pracy :
Wtorek      12.00 – 16.00
Czwartek  12.00 – 15.00
Piątek       12.00 – 15.00

Godziny pracy doradcy mogą być modyfikowane (zachowując 10h tygodniowy czas pracy) z uwagi na:

 • prowadzenie lekcji wychowawczych, które w planie lekcyjnym nie pokrywają się z jego godzinami pracy,
 • umówione rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.

Opracowała: mgr Justyna Jarmuż

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 11 odwiedzin: 4361468