Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 23 Listopad 2017 | Imieniny: Adela, Felicyta, Klemens
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne 2016 - 2017
Organizacja roku szkolnego 2016/17
Organizacja roku szkolnego 2017 - 2018
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły
  

Koncepcja funkcjonownia

i rozwoju szkoły  podstawowej im. juliana tuwima

w złotkowie

na lata 2016-2019

 

 

Koncepcja została opracowana w oparciu o:

 

1.      Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.).

2.      Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270).

3.      Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.).

4.      Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

5.      Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

6.      Statut Szkoły Podstawowej w Złotkowie.

7.      Program Wychowawczy.

8.      Program Profilaktyki.

 

 MISJA SZKOŁY

Pragniemy, by nasza szkoła była szkołą nowocześnie kształcącą, z bogatą bazą dydaktyczną, otwartą na potrzeby uczniów, spełniającą oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego

 

Nasza szkoła:

·         wyposaża uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia;

·         stwarza wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz pomoc w kształtowaniu osobowości;

·         odkrywa pasje uczniów, wspomaga rozwój ich twórczych predyspozycji;

·         przygotowuje ucznia do wyboru drogi życia i odpowiedzialnego samodzielnego życia mającego poczucie własnej wartości i tożsamości narodowej;

·         stwarza bezpieczne i przyjazne dla całej społeczności szkolnej miejsce nauki;

·         przygotowuje uczniów do zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia;

·         uczy przestrzegania norm społecznych, szacunku, życzliwości i partnerstwa;

·         wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, rozwijając współpracę z rodzicami, organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi;

·         wspomaga rodzinę w procesie wychowania;

·         tworzy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemnej współpracy oraz pomocy;

·         gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa;

·         angażuje rodziców w życie szkoły;

·         współpracuje ze środowiskiem lokalnym;

·         dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu , potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty

·         reaguje na zmiany i jest otwarta na nowości.

 

WIZJA SZKOŁY

Nasi uczniowie:

·         są przygotowani do dalszego etapu kształcenia

·         osiągają sukces na miarę swoich możliwości;

·         odróżniają dobro od zła, dokonują samooceny;

·         okazują pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom;

·         zarówno w szkole jak i poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania;

·         okazują pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom;

·         współuczestniczą w życiu szkoły, planowaniu jej kierunków działań i rozwoju, głównie poprzez aktywnie działający samorząd uczniowski,

Rodzice naszych uczniów:

·         aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci;

·         współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;

·         są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka

·         mają zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań;

·         pomagają w organizowaniu uroczystości szkolnych;

·         aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły.

Nauczyciele:

·         mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji;

·         wykazują się kulturą osobistą, sumiennością i ogromną otwartością na potrzeby uczniów;

·         cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców;

·         atrakcyjnie prowadzą wszystkie zajęcia, wykorzystują technologię informacyjną;

·         ukierunkowują, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania;

·         potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia, zainteresowania uczniów, rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata

·         są sprawiedliwi i konsekwentni, służą uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów.

·         są kompetentni , podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności; nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji;

Szkoła:

·         diagnozuje i analizuje potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli;

·         zapewnia efektywny przepływ informacji;

·         rozwija ofertę edukacyjną, zapewnia nowoczesne warunki nauki;

·         spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny;

·         zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom;

·         zapewnia łatwość dostępu do informacji;

·         działa na rzecz środowiska lokalnego;

·         pielęgnuje tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów;

·         zapewnia opiekę pedagoga, pielęgniarki

·         kultywuje polskie tradycje

·         promuje osiągnięcia uczniów

·         zapewnia bogato wyposażone klasopracownie zachęcające uczniów do zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.

 

MODEL ABSOLWENTA

Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który:

 w sferze nauki:

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 w sferze społecznej:

 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

 w sferze kulturowej:

 •  uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

 

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 

Ø  Kształcenie

Cel główny: Podniesienie jakości kształcenia

Kierunki rozwoju:

·         zmniejszenie w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w klasach IV – VI rangi oceny na rzecz oceniania kształtującego (ocenianie kształtujące będzie szansą dla uczniów zdolnych na świadome planowanie swojego rozwoju, pozwoli także na sukces dzieciom borykającym się do tej pory z poczuciem swojej niedoskonałości);

·         promowanie osiągnięć uczniowskich poprzez wpisy na stronie internetowej szkoły i prasie lokalnej

·         motywowanie uczniów do nauki poprzez stypendia naukowe

·         poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców - organizowanie zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych, artystycznych (w tym muzycznych i tanecznych) oraz sportowych;

·         udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu deficytów rozwojowych i trudności

            w nauce (organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dydaktyczno-wyrównawczej i korekcyjno-kompensacyjnej, terapii oraz pomocy świetlicy   szkolnej i pomocy koleżeńskiej);

·         uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia przez aktywniejszy udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych wynikających z propozycji lokalnych, ogólnopolskich;

·         analizowanie wyników klasyfikacji, diagnozowanie osiągnięć uczniów;

·         stosowanie nowoczesnych metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, technik multimedialnych, gier, zabaw, wycieczek;

·         indywidualizowanie pracy na lekcji, dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia;

·         współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w zakresie przeciwdziałania skutkom niepowodzeń szkolnych;

·         wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela w nowoczesne środki dydaktyczne, w miarę dostępnych środków finansowych;

·         zdobywanie nowych kwalifikacji oraz ciągłe doskonalenie nauczycieli w ramach WDN;

·         podnoszenie efektywność pracy zespołów przedmiotowych;

·         opracowywanie programów autorskich, innowacji zgodnie z potrzebami szkoły;

·         stosować jasne kryteria oceny jakości pracy nauczycieli.

 

Ø  Wychowanie i opieka

Cel główny: Wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych

Kierunki rozwoju:

·         rozpoznawanie na bieżąco problemów wychowawczych przez Szkolny Zespół Wychowawczy;

·         włączanie rodziców w tworzenie i realizację Programu Wychowawczego i Programu  Profilaktyki;

·         prowadzenie działań wychowawczych, profilaktycznych, wzmacniających bezpieczeństwo uczniów w szkole, realizacja programów szkolnych

·         promowanie „Modelu Absolwenta”;

·         organizowanie i opieka podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą;

·         integrowanie oddziaływań szkoły i rodziny - współpraca z instytucjami i organizacjami stanowiącymi wsparcie szkoły i rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych (Policja, GOPS, Sąd rodzinny, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Parafia i inne);

·         udział uczniów, w tym pocztu flagowego, w różnych uroczystościach szkolnych - wychowanie w duchu patriotyzmu;

kształtowanie pozytywnego społecznie klimatu szkoły i właściwych relacji międzyludzkich: organizowanie imprez i uroczystości integrujących społeczność szkolną;

·         wprowadzenie Dziennika Elektronicznego w celu zapewnienia bieżącego dostępu do dokładnych informacji na temat postępów w nauce, frekwencji i zachowania uczniów;

·         umożliwienie uczniom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

·          w ramach promocji zdrowia oraz realizacji edukacji prozdrowotnej realizacja programu  „Szkoła Promująca Zdrowie”, bezpieczna +

·         propagować zdrowy i bezpieczny tryb życia poprzez pogadanki, przedstawienia

profilaktyczne, konkursy oraz inne działania prozdrowotne, a także ubiegać się o tytuł

„Szkoły Promującej Zdrowie” i udział w akcji „Śniadanie daje moc” itp.;

·         zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez ich udział w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, imprezach szkolnych i klasowych, wyjazdach do kina itp.;

·         zorganizowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez spotkania tematyczne rodziców, zapraszanie specjalistów na spotkania zgodnie z potrzebami;

·         kultywowanie tradycji szkoły oraz upowszechnianie tradycji i historii gminy;

·         realizacja programu wychowania komunikacyjnego w klasach I-III oraz prowadzenie edukacji dotyczącej przepisów ruchu drogowego przygotowującej uczniów do uzyskania karty rowerowej w klasie IV.

 

Ø  Zarządzanie i organizacja

Cel główny: Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania szkoły

Kierunki rozwoju:

·         przestrzeganie przepisów prawa oświatowego i prawa pracy;

·         sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny w oparciu o priorytety MEN i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wnioski z nadzoru z ubiegłych lat, wyniki ewaluacji wewnętrznych, kontrolę, wnioski organów szkoły, własne obserwacje;

·         realizowanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez uprawnione organy;

·         prowadzenie wewnętrznej kontroli zarządczej;

·         kontynuowanie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·         gospodarowanie mieniem w sposób planowy i racjonalny;

·         prowadzenie działań organizacyjnych sprzyjających wzmacnianiu bezpieczeństwa, promocji zdrowia, poprawie estetyki i funkcjonalności szkoły;

·         pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych do realizacji zadań statutowych szkoły (środki od sponsorów, z tytułu prowizji, przystępowanie do projektów unijnych i innych, dzięki którym szkoła otrzyma pomoce, sprzęt, itp.);

·         organizowanie szkoleń w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;

·         zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi i organami szkoły poprzez:

- zebrania Rady Pedagogicznej,

- spotkania z Samorządem Uczniowskim,

- stronę internetową szkoły i tablicę ogłoszeń,

- przyjęcia interesantów przez sekretariat, dyrektora szkoły,

- spotkania z pracownikami administracji i obsługi,

- kierowanie pism do właściwych komórek i osób,

- pocztę elektroniczną

·         usprawnienie komunikacji zewnętrznej – z osobami i instytucjami poprzez:

- komunikację w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego,

- stronę internetową, tablicę ogłoszeń,

- zebrania i spotkania z rodzicami, Radą Rodziców i innymi partnerami.

·         zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego (realizowanie podstawy programowej) np. zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i innych pracowników;

·         konstruktywna współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami, w trosce o dobre relacje interpersonalne;

·         wspieranie rodziców w procesie wychowania i nauczania;

·         wzmocnienie roli rodziców w planowaniu pracy szkoły i realizacji jej zadań;

·         motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego i podejmowania innowacji;

·         pedagogizacja rodziców, organizowanie spotkań ze specjalistami wspomagającymi w procesie wychowania dziecka (np. z psychologiem, pedagogiem, policjantem;

·         zajęcia otwarte dla rodziców uczniów naszej szkoły

·         poprawa warunków lokalowych i bazy dydaktycznej szkoły

-  budowa infrastruktury sportowej,

- dalszy remont sal lekcyjnych,

- stworzenie placu zabaw dla dzieci,

- zmodernizowanie ogródka,

- pozyskanie środków na mobilną pracownię komputerową, sprzęt multimedialny,

- wzbogacenie sal lekcyjnych, świetlicy i gabinetów zajęć pozalekcyjnych o nowe środki dydaktyczne.

- pozyskiwanie środków z unii europejskiej

Promocja szkoły

Cel główny: Prowadzenie polityki informacyjnej poprzez sprawny i skuteczny system pozyskiwania i obiegu informacji.

Kierunki rozwoju:

·         współpraca z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w lokalnym środowisku;

·         kontynuacja współpracy z innymi szkołami i placówkami oświatowymi;

·         organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych o zasięgu lokalnym;

·         publikacje artykułów w prasie lokalnej i umieszczanie wizerunku placówki w innych mediach

·         prowadzenie szkolnej strony internetowej;

- prezentowanie osiągnięć i dokonań szkoły

·         udział w akcjach, przedsięwzięciach i projektach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym;

·         współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w konkursach, festynach, itp. organizowanych na terenie gminy;

·         systematyczne dokumentowanie działalności szkoły w kronice, zbieranie zdjęć, archiwaliów  oraz innych materiałów;

·         zdobywanie wysokich osiągnięć na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zespołowych grach sportowych;

·         udział w konkursach przedmiotowych i recytatorskich;

·         organizowanie otwartych imprez środowiskowych;

·         wystawy prac plastycznych i technicznych uczniów;

·         przeglądy twórczości dziecięcej.

 

TRADYCJE PLACÓWKI

Szkoła ma nadane imię Juliana Tuwima. Placówka posiada własne tradycje oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 1. Pasowanie na  pierwszoklasistę i czytelnika
 2. Sprzątanie świata
 3. Święto pieczonego ziemniaka
 4. Wieczór baśni i bajek
 5. Mikołajki
 6. Wigilia
 7. Jasełka
 8. Bal Karnawałowy
 9. Dzień Babci i Dziadka
 10. Festyn Rodzinny ,, Mama, Tata i Ja”

 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną, Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły została opracowana w oparciu o diagnozę sytuacji i potrzeb naszej placówki, uwzględnia oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz lokalnego środowiska.

Ten dokument ma być podstawą funkcjonowania i rozwoju szkoły przez najbliższe 5 lat. Należy jednak na bieżąco monitorować, analizować i modyfikować przyjętą koncepcję. Szczegółowe zadania i sposoby realizacji będą uwzględniane w rocznych planach pracy szkoły.

Z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły należy zapoznawać całą społeczność szkolną.

Sposoby informowania i uzyskiwania informacji zwrotnej:

1) posiedzenia Rady Pedagogicznej

2) zebrania z rodzicami

3) spotkania z Radą Rodziców

4) apele szkolne

5) zajęcia lekcyjne (m.in. godziny wychowawcze)

6) strona internetowa szkoły

7) artykuły w prasie lokalnej

8) indywidualne rozmowy

9) ankiety, arkusze diagnostyczne, sprawozdania itp.

 

 

 

Koncepcję Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły na lata 2016 – 2019 przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3 /2016/2017 z dnia 15 września 2016r.

 

  

Koncepcję Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły

opracował zespół w składzie:

Beata Kapela

Irena Kruszyńska

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 7 odwiedzin: 4263948