Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Środa 17 Styczeń 2018 | Imieniny: Marian, Jan, Antoni
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2016/17
Organizacja roku szkolnego 2017 - 2018
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Program Wychowawczo - Profilaktyczny w roku szolnym 2017 - 2018
  

POGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JULIANA TUWIMA W ZŁOTKOWIE

NA LATA 2017 - 2022

 

WSTĘP

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice a nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Założeniem działań wychowawczo - profilaktycznych jest by uczeń akceptował  siebie i był otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żył nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas

godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów,

pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.

3. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.

4. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm.

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

 II. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.

 Art. 26 - program wychowawczo-profilaktyczny

 Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo--profilaktyczny obejmujący:

 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

 

 Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 

2. Do kompetencji rady rodzców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

 

III. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej

reakcji na te zagrożenia.

 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy,

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności

szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm

społecznych i wychowanie do wartości.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury

i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom

agresywnym.

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego

i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.

Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz

kontynuacji nauki na dalszym etapie.

  

IV. MISJA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W ZŁOTKOWIE

 1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

3)  dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).

5)  rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

7)  poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.  

 2. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

1)  Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz    większej odpowiedzialności.

2) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.

3)  Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

4)  Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5)  Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6)  Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

7)  Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8)  Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 § 4. Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci.

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie:

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

3.  Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4.  Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

5.  Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6.  Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

7.  Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

8.  Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 5.  Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych  możliwości, w szczególności poprzez:

1.  Sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;

2.  Pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów;

3.  Przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4.  Systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń;

5. Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i pielęgniarki.

§ 6.   Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Wychowania

2.Program Wychowawczo - profilaktyczny Szkoły.

3.Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów.

4.  Program Wychowawczo - profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

V. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu

i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

• dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność,

poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

• człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania,

chętnie gromadzi różne wiadomości;

• człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od

zła, kierującym się zasadami moralnymi;

• człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym

dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

• człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Rodzice:

·         mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

·         znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

·         wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

·         wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

·         aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

·         dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

 

Wychowawcy klas:

·         dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

·         wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

·         prowadzą dokumentację nauczania;

·         opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

·         koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowy;

·         dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

·         podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

·         wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

·         informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

·         integrują i kierują zespołem klasowym;

·         wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

·         wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

·         promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

·         inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

·         współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

·         współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

·         współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

·         współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

 

Nauczyciele:

·         oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

·         odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

·         udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

·         wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny

 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

·         inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

·         kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

·         reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

·         dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

 

·         wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

·         współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

·         proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

·         realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;  

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

·         przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;

·         współorganizują imprezy i akcje szkolne;

·         znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

·         akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

·         współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

·         kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

·         prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

·         mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

·         uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

 

Pedagog szkolny:

·         prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

·         diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów.

 

 VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

1

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

1. Rozwijanie samorządności uczniów.

 

Uczenie zasad demokracji.

2. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

 

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.

 

 

 

3. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

5. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

 

6. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji- internet, gry komputerowe, telewizja, radio.

7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

8. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

 

9. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

10. Organizowanie czasu wolnego.

11. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

 

12. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.

 

 

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych. Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Rozmowy z uczniami o właściwym stosunku do osób niepełnosprawnych

Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, REGULAMINY

Percepcja sztuk teatralnych, koncertów.

Realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych. Udział w lekcjach muzealnych, w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych.

 

 

 

 

 

Imprezy integracyjne, uroczystości, wyjazdy itp.

 

 

Konkursy pięknego czytania w kl.1-3 i 4-7.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

Podkreślenie znaczenia twórczych postaw oraz działalności dodatkowej na rzecz środowiska, szkoły.

 

2

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

 

1. Budowanie systemu wartości- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii, zjawisko homofobii

3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

5. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja)

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

10. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych

12. Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem.

 

Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację.

 

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.

Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe

zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności.

 

 

Prezentacja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne. Diagnoza postaw.

 

 

 

 

Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

Scenki dramowe podczas apeli szkolnych

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach

3

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

 

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

 

Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

Realizacja programów profilaktycznych, opieka pedagoga, współpraca z PPP, Sądem dla nieletnich, Komendą Policji GKPiRPA w Kleczewie itp.

4

Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców

 

1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.

2. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

Egzekwowanie powyższych wymagań.

3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

4. Badanie opinii rodziców odnośnie:

- Skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych;

 

Przedmiotowych systemów oceniania

 

5. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

- Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego i innych;

- Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;

- Współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

6. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

8. Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych.

9. Organizowanie imprez dla rodziców i z

udziałem rodziców.

10. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

 

 

Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

 

 

 

 

 

W formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych.

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Współpraca z Radą Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiadówki, tablica informacyjna

 

 

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

 

Angażowanie rodziców do uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

Wręczenie rodzicom podziękowań za pracę.

  KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

1

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji

 

1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o zachowanie pamięci o Nim.

5. Utrzymywanie kontaktów z kombatantami.

6. Prowadzenie kroniki szkolnej.

7. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

 

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

W czasie zajęć szkolnych.

 

Konkurs recytatorski poezji Tuwima

2

Wprowadzenie w życie kulturalne Szkoły wspólnoty lokalnej

 

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.

4. Poznanie historii najważniejszych obiektów w gminie.

 

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne.  Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo i uczestnictwo.

3

Poszanowanie historii i kultury regionu (wzajemne ścieranie się elementów trzech kultur)

 

1. Zapoznanie z elementami kultury  regionów Polski.

2. Poznanie wybranych legend.

3. Poznanie historii zabytków.

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

 

 WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

1

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

1. Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy.

2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

3. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

4. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

5. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

 

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia. Organizowanie kół zainteresowań.

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia UKS. Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Spotkania z policjantami.

2

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, organizacjami.

W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz opinie PPP

3

Uzależnienia, rozpoznanie ich i zapobieganie

 

1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.

2. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

 

Współpraca i spotkania z konsultantem ds. uzależnień GKPiRPA w Kleczewie.

Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć profilaktycznych z klasą.

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

1

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

1. Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

3. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

 

Udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych.

Wycieczka na wysypisko śmieci i sortowni odpadów.

Pogadanki.

 

 PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

1

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

5. Ochrona mienia społecznego.

6. Przeciwdziałanie agresji w szkole.

7.Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

 

2

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo

 

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.

3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

 

3

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych

 

1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

6. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody.

Czytanie literatury dotyczącej tematu.

4

Eliminowanie agresji z życia szkoły

 

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole

 

5

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

 

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.

2. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.

3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów.

(zażywanie substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, palenie papierosów)

4. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

 

Aktywne uczestniczenie w akcjach edukacyjnych.

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień

6

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym- wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu się w grupie.

 

1. Diagnozowanie trudności w nauce.

2. Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

4. Tworzenie zespołów wsparcia.

5. Budowanie motywacji do nauki.

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7. Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Współpraca pedagoga i wszystkich nauczycieli

7

Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych- wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.

 

Organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

8

Wsparcie dla dzieci z rodzin uboższych

Organizacja dożywiania,

Organizacja świetlicy środowiskowej

Zabezpieczenie wyprawki szkolnej

Zorganizowanie wypoczynku letniego

Zorganizowanie wypłat stypendium szkolnego 

Współpraca z MGOPS w Kleczewie,

współpraca z GKPiRPA w Kleczewie,

współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Kleczew w celu przeprowadzenia działań pomocowych.

9

Opieka zdrowotna

Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolna

Fluoryzacja

Obserwacja higieny uczniów

Propagowanie zdrowej żywności w sklepiku szkolnym.

 

10

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami.

Współpraca z:

MGOPS w Kleczewie,

GKPiRPS w Kleczewie,

PPPP w Ślesinie,

PSSE w Koninie,

Komisariatem Policji w Kleczewie,

Sąsiednimi szkołami,

OSiR w Kleczewie,

Centrum Kultury w Kleczewie,

Biblioteką Publiczną w Kleczewie,

Biblioteką Pedagogiczną w Koninie 

 

 

VIII.   WYTYCZNE DO PRACY W ZAKRESIE WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO I PROMOCJI ZDROWIA

 

Realizacja zagadnień wychowania zdrowotnego w placówkach oświatowo – wychowawczych powinna przebiegać zgodnie z podstawami programowymi w zakresie edukacji prozdrowotnej.

W szkole  realizowane będą następujące programy, akcje:

 

Programy edukacyjne:

1. Program ,,Nie pal przy mnie proszę’’ – klasy I-III

2. Program ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’ – klasy V-VI

3. Program ,,Trzymaj formę’’ – klasy V-VI

 

Dotyczy szkół z oddziałami grup ,,0’’.

4. Program ,,Czyste powietrze wokół nas’’.

5. Program edukacyjny ,, Moje dziecko idzie do szkoły’’.

6. Projekt ,,Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy’’.

 

Akcje prozdrowotne:

1. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu 2014- 2018

a) 17 listopada – ogólnopolska akcja ,,Rzuć palenie razem z nami’’,

b) 31 maja –Światowy dzień bez tytoniu’’,

 

2. Październik – miesiącem świadomości raka piersi-

a) 15 października – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.

 

3. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

a) 1 grudnia Światowy Dzień Aids

b) Kwiecień – Miesiąc Zdrowia – 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia.

 

4. 31 maja – 4 czerwca –,, Tydzień dla serca’’- Akcja ,,5 razy dziennie warzywa i owoce’’.

 

Programy profilaktyczne:

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – staramy się o Certyfikat już trzeci rok prowadząc rożnego typu zajęcia, akcje promujące zdrowie.

 

 IX.   EWALUACJA

 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest

jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

·         Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;

·         Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;

·         Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy oraz kwestionariusz ankiety pozwalający stworzyć sylwetkę absolwenta naszej szkoły;

·         Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;

·         Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.

·         Analiza dokumentów;

·         Obserwacje;

·         Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

 

X.  USTALENIA KOŃCOWE

 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Złotkowie  na lata 2017-2022 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

 Program został zatwierdzony przez Radę Rodziców i przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 8 odwiedzin: 4500956