Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Niedziela 19 Listopad 2017 | Imieniny: Elżbieta, Seweryn, Paweł
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne 2016 - 2017
Organizacja roku szkolnego 2016/17
Organizacja roku szkolnego 2017 - 2018
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Szkolny Program Profilaktyki
  

Szkolny

Program Profilaktyki

 Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima

w Złotkowie

Rok szkolny 2016/2017

 

Profilaktyką określa się ogół działań zapobiegających powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń  i postaw, błędów w uczeniu się.         

Szkolny Program Profilaktyki (SPP) ma na celu kształtowanie postaw zdrowego                    i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym
w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.          

Szkolny Program Profilaktyki posiada opracowany plan działań,  oraz spełnia następujące założenia:

  • uzupełnia program wychowawczy szkoły,
  • odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej                  i środowisku,
  • formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane są do wieku uczniów,
  • zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej,
  • uwzględnia predyspozycje do prowadzenia zajęć wychowawczych,
  • tworzy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  • aktywizuje i integruje uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń,
  • w miarę możliwości włącza rodziców do realizacji zadań wychowawczych.

 

Szkolny Program Profilaktyki skierowany jest do każdego ucznia – zdolnego i potrzebującego psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej pomocy. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z nich poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

 

Obszary oddziaływań profilaktycznych Szkoły

Niniejszy program opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno - wychowawczej w szkole, dzięki wnioskom z ewaluacji SPP z roku ubiegłego oraz przy użyciu niżej wymienionych narzędzi:

  • obserwacja i analiza działań prowadzonych w szkole
  • analiza dokumentacji z uczestnictwa w realizowanych dotychczas programach profilaktycznych w szkole

Dokonano identyfikacji niepokojących objawów w obszarach:

·         poziomu umiejętności konstruktywnego wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań,

·         słabego poziomu umiejętności rzeczowego rozwiązywania problemów (konfliktów i nieporozumień rówieśniczych)

·         słabego poziomu świadomości dotyczącej właściwego odżywiania i aktywności fizycznej

 

 

Cel główny SPP:

Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia. Zapobieganie występowaniu niekorzystnych symptomów zagrażających prawidłowemu rozwojowi ucznia. Kształtowanie postaw i zachowań społecznie pożądanych poprzez zintegrowane działania nauczycieli, uczniów i rodziców.

Cele szczegółowe:

·         kształtowanie umiejętności bycia asertywnym, unikania konfliktów, dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne,

·         wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach                           i możliwościach uzyskania pomocy

·         kształtowanie postawy, w której uczeń unika nikotyny, alkoholu, narkotyków, zdrowo i higienicznie się odżywia,

·         kształtowanie postawy świadomego i umiejętnego korzystania z mass-mediów,

·         kształtowanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia,

·         wspieranie dzieci z ubogich i zaniedbanych środowiskowo rodzin,

·         kształtowanie umiejętności stosowania pozytywnych wzorców zachowań,

·         podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w domu, w szkole, na ulicy oraz podczas zabaw.

 

Zakres  działań  SPP:

1. Profilaktyka zdrowia.

2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

3. Profilaktyka uzależnień-nikotyna, alkohol, narkotyki.

4. Komunikacja i umiejętności interpersonalne.

5. Wsparcie dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo.

 

Działania w poszczególnych obszarach  będą realizowane w ramach:

• zajęć z wychowawcą,

• zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga,

• nauczania różnych przedmiotów,

• zajęć pozalekcyjnych,

• zajęć świetlicowych,

• wycieczek szkolnych,

• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

• zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez instytucje zewnętrzne – konsultant GKPiRPA w Kleczewie,

 

Realizatorzy SPP:

• wychowawcy klas

• pedagog szkolny 

• nauczyciele poszczególnych przedmiotów

• pielęgniarka szkolna

• wychowawcy świetlicy

• nauczyciel bibliotekarz

 

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami i jest stałym, niekończącym się procesem wspomagania uczniów w radzeniu sobie z problemami i zagrożeniami, procesem ograniczającym i likwidującym czynniki, które zaburzają ich prawidłowy rozwój.

 

Instytucje, osoby wspomagające pracę wychowawczą i profilaktyczną szkoły:

• Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna,

• Policja,

• Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,

• Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie (realizacja zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

 

Spodziewane efekty realizacji celów i  działań:

1. Wzrost poziomu świadomości dotyczącej szkodliwości społecznej zachowań przemocowych i agresji.

2. Wyćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia.

3. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.

4. Dobre relacje uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła, wzrost zaufania dzieci do nauczycieli.

6. Wzrost świadomości dotyczącej szkodliwości stosowania używek i palenia papierosów.

7. Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych

     sytuacjach wychowawczych.

8. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny.

9. Podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów zapobiegania im.

10. Objęcie opieką dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

11. Poprawa kultury zachowań i kultury języka.

12. Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji.

13. Podniesienie poziomu świadomości wpływania na własne zdrowie.

14. Podniesienie poziomu świadomości dotyczące wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

 

 


W ramach realizacji podstawowych treści Szkolnego Program Profilaktyki na dany rok szkolny  

                                uwzględnia się następujące etapy działalności:

 

Lp.

Działania

Zamierzone osiągnięcia uczniów

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie zachowań asertywnych oraz uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji.

-        Uczeń nie ulega presji rówieśników;

-        zna swoje prawa;

-        konflikty rozwiązuje rzeczowo, nieinwazyjnie;

-        potrafi opanować negatywne emocje, nie jest agresywny;

-        wie co to jest przemoc i agresja i jak im zapobiegać;

-        wie do kogo zwrócić się o pomoc.

               

Warsztaty dotyczące asertywności i rozwiązywania konfliktów w kl. V.

Pedagog

Pogadanki, lekcje wychowawcze lub zajęcia warsztatowe dotyczące agresji i przemocy w kl.I-VI

 

Wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem (oraz - w miarę posiadanych środków- zewnętrznymi firmami szkoleniowymi)

Warsztaty dla rodziców-„Agresja i sposoby radzenia sobie z nią”

Pedagog

 

2

Radzenie sobie ze stresem
i sytuacjami trudnymi.

-        Uczeń dostrzega przejawy sytuacji trudnych

-        umie określić swój problem;

-        zna techniki pokonywania stresu;

-        stosuje metody relaksacyjne.

Warsztaty psychoedukacyjne dla klas IV- VI

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

Pedagog,

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

3

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

-        Uczeń zna i stosuje zasady higieny   osobistej;

-        zna i stosuje zasady zdrowego  

-        odżywiania się;

-        uprawia sport, uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego;

-        ma poczucie odpowiedzialności za   własne zdrowie.

Rozmowy z pielęgniarką   szkolną;

Przeprowadzenie fluoryzacji

i zachęcanie do higieny jamy ustnej;

Lekcje wychowawcze;

Zajęcia sportowe, w-f;

Lekcje przyrody.

Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody, nauczyciele w-f, pielęgniarka szkolna, wychowawcy świetlicy szkolnej

4

Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego, propagowanie tolerancji i zapobieganie przejawom dyskryminacji.

-        Uczeń zna i przestrzega prawa i   obowiązki zawarte w Statucie Szkoły;

-        zna konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania Statutu Szkoły,

-        zna podstawowe zasady dobrego   wychowania i stosuje się do nich;

-        ubiera się stosownie do okoliczności;

-        uczestniczy w ustalaniu regulaminu

-        klasowego i podporządkowuje się mu;

-        dba o dobry wizerunek szkoły;

-        jest tolerancyjny;

-        kulturalnie reaguje na odmienność innych ludzi;

-        wie, że należy nieść pomoc innym.

 

Lekcje wychowawcze- zapoznanie ze Statutem Szkoły; rozmowy z uczniami kształtujące postawy kulturalnego zachowania się.

Wychowawcy, nauczyciel, pedagog

Pogadanki lub zajęcia warsztatowe dotyczące kształtowania i utrwalania zachowań społecznie pożądanych uczniów w kl.I-VI

Wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem

Dostrzeganie i wzmacnianie zachowań społecznie pożądanych uczniów podczas naturalnych sytuacji wychowawczych oraz życia społecznego klasy i szkoły

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

Zajęcia warsztatowe z zakresu tolerancji.

Pedagog

5

Profilaktyka uzależnień.

 

 

 

-        Uczeń rozumie pojęcia: nałóg, używki,

-        uzależnienie, alkohol, narkotyki,

-        dopalacze;

-        zna zgubny wpływ nikotyny i alkoholu na organizm człowieka;

-        jest świadomy zagrożeń związanych  ze spożywaniem środków psychoaktywnych;

-        umie przeciwstawić się niewłaściwym naciskom innych, potrafi odmówić w sposób stanowczy.

 

 

- Rodzic posiada wiedzę dotyczącą uzależnień oraz instytucji i osób niosących pomoc w zakresie uzależnień

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas VI, realizowane przez zewnętrzne firmy szkoleniowe oraz dla klas V dotyczące szkodliwości dopalaczy i profilaktyki uzależnienia od nikotyny w kl.II i III realizowane przez psychologa

 

Lekcje wychowawcze.

 

 

 

Pedagogizacja rodziców poprzez:

-        aktualizację informacyjnych gazetek ściennych oraz umieszczanych na stronie www szkoły informacji dotyczących uzależnień

Pedagog,                           konsultant GKPiRPA w Kleczewie

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy, pedagog,

 

 

 

 

 

-        przeprowadzenie pogadanek podczas zebrań i  rozmów indywidualnych z rodzicami

-        rozpowszechnianie wśród  rodziców ulotki informacyjnej zawierającej adresy osób i instytucji zajmujących się pomocą dla dzieci

-        przeprowadzenie spotkania psychoedukacyjnego dla rodziców ”Dopalacze- nowe zagrożenie”

 

 

Aktualizacja wiedzy nauczycieli

 

 

Udostępnianie i aktualizowanie zbioru materiałów psychoedukacyjnych dla nauczycieli, dotyczących profilaktyki uzależnień (materiały znajdują się w pokoju psychologa szkolnego)

Pedagog

6

Uczenie świadomego
i umiejętnego korzystania ze współczesnych mediów.

-        Uczeń świadomie dobiera programy telewizyjne i radiowe;

-        umie właściwie korzystać z komputera i Internetu;

-        zna i rozpoznaje oznakowania programów telewizyjnych;

-        posiada umiejętności oddzielania postaci fikcyjnej od rzeczywistych;

-        zna zagrożenia wynikające
z długotrwałego oglądania telewizji, pracy i zabawy z komputerem;

-        zna zagrożenia wynikające z gier komputerowych i korzysta z gier dostosowanych do ich wieku.

Zajęcia warsztatowe dotyczące uzależnienia od Internetu dla kl. IV, pogadanki dla klas VI.

Zajęcia profilaktyczne o zagrożeniach medialnych w kl. I - VI

Pedagog

wychowawcy

nauczyciel informatyki,

policjant

 

 

Zajęcia biblioteczne w kl. I-III dotyczące świata rzeczywistego i fikcyjnego.

Nauczyciel bibliotekarz

Zajęcia świetlicowe dotyczące środków masowego przekazu oraz świata reklam i fikcji – uczniowie uczęszczający na świetlicę.

Wychowawcy, pedagog

7

Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń,  uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnego zachowania.

-        Uczeń zna rodzaje zagrożeń;

-        potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze;

-        zna rodzaje służb dbających o zdrowie i bezpieczeństwo;

-        wie do kogo zwrócić cię o pomoc
w różnych sytuacjach;

-        wie jak zachować się, gdy jest zaczepiany przez nieznajomych;

-        zna podstawowe zasady bezpieczeństwa;

-        umie bawić się bezpiecznie.

Pogadanki dla uczniów kl. I –III.

 

 

Zajęcia warsztatowe „Dziecko w sytuacji zagrożenia” w kl.I - III

Wychowawcy, Policja

 

 

 

 

Wychowawcy, Pedagog, Policjant

Apel.

 

Samorząd Uczniowski

 

Zapoznanie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa na lekcjach przyrody w klasach IV-VI.

Nauczyciele przyrody

8

Zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy.

-        Uczeń wie jak zachować się kiedy jest przebywa  w domu;

-        zna zasady umiejętnego reagowania
w sytuacjach zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy;

-        pamięta ważne telefony (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)

Lekcje pierwszej pomocy.

p. A Horbińska

9

Wspieranie dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych środowiskowo.

-        Uczeń ma zaspokojone podstawowe potrzeby edukacyjne;

-        wsparcie uczniów znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;

-        organizacja dożywiania poprzez posiłki dofinansowane z MOPS

-        organizacja świetlicy środowiskowej

Organizacja wypoczynku letniego - Półkolonie

Organizacja refundacji podręczników szkolnych;

Organizacja wypłaty stypendium szkolnego;

Organizacja  dożywiania.

 

 

Pedagog

Nauczyciele świetlicy

Dyrektor

10

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

-        Diagnozowanie u uczniów ich potrzeb

-        Kierowanie do PPPP w razie konieczności

-        Współpraca z PPPP w zakresie pomocy

- dostosowywania wymagań do potrzeb ucznia

- współpraca wszystkich uczących danego ucznia nauczycieli

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

 

W szkole prowadzone są programy profilaktyczne we współpracy PSSE w Koninie –

- Moje dziecko idzie do szkoły

- Nie pal przy mnie proszę

- Znajdź właściwe rozwiązanie

- Czyste powietrze wokół nas

- Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy

- Trzymaj Formę

W szkole prowadzony jest program – SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Opracowała

Magdalena Śmigielska

Zatwierdził:

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 5 odwiedzin: 4249616